NJA 2022 s. 208

Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljd inom EU. Vägransgrunden i 3 kap. 4 § 7 europeiska verkställig-hetslagen är inte tillämplig på en utländsk dom som tillkommit efter ett skriftligt förfarande.

Göteborgs tingsrätt

Amtsgericht Bremen-Blumenthal beslutade den 3 september 2019 om ett gemensamt fängelsestraff om ett år fem månader för flera påföljder som hade utdömts mot B.K.

På begäran av behörig myndighet i Tyskland beslutade Kriminalvården den 16 juni 2021 att beslutet skulle erkännas och verkställas i Sverige. Påföljden skulle verkställas i Sverige omvandlat till fängelse 1 år 5 månader.

B.K. överklagade beslutet vid Göteborgs tingsrätt. Han yrkade att tingsrätten skulle avslå begäran om straffverkställighet och anförde bl.a. att det förelåg hinder mot att verkställa det tyska avgörandet, eftersom det inte framgick av handlingarna att något av villkoren i artikel 9.1 i rådets rambeslut 2008/909/RIF var till fullo uppfyllt avseende avgörandet.

B.K. begärde att tingsrätten skulle hålla muntlig förhandling. Han åberopade förhör med sig själv, att höras om att han saknat kännedom om avgörandet och processen till styrkande av att utevarodomen inte uppfyllde kriterierna för att kunna erkännas och verkställas.

Tingsrätten (rådmannen Carolina Granlund), som ansåg att det saknades skäl att hålla sammanträde i ärendet, avslog B.K:s över-klagande i beslut den 8 augusti 2021.

SKÄL FÖR BESLUTET

I 3 kap. 4 § lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen anges under vilka förhållanden en utländsk dom på frihetsberövande påföljd inte får erkännas och verkställas i Sverige. I den paragrafen under punkten 7 anges som skäl att domen har meddelats efter en förhandling där den dömde inte var personligen närvarande och det inte har bekräftats i intyget från den utfärdande staten att något av rambeslutets villkor i artikel 9.1 varit uppfyllda (se Rådets rambeslut 2008/909/RIF, ändrat genom rådets rambeslut 2009/299/RIF). I det intyg som behörig myndighet i Tyskland har gett in har det be-kräftats att de i artikel 9.1 uppställda kraven varit uppfyllda vid såväl handläggningen av de tre bakomliggande brottmålsdomarna som vid beslutet den 3 september 2019 (se även ingivet förtydligande till Kriminalvården, tingsrättens aktbilaga 4 s. 36, här uteslutet). För en närmare redogörelse, se Kriminalvårdens beslut (här uteslutet). Mot bakgrund härav anser tingsrätten att det inte föreligger något sådant hinder som anges i 3 kap. 4 § lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen. Tingsrätten ansluter sig till den bedömning som Kriminalvården har gjort. Överklagandet ska därför avslås.

Hovrätten för Västra Sverige

B.K. överklagade i Hovrätten för Västra Sverige och begärde att hovrätten skulle avslå begäran om straffverkställighet.

Kriminalvården motsatte sig ändring.

Domskäl

Hovrätten (tf. hovrättslagmannen Ingrid Björck, rådmannen Kavita Bäck Mirchandani, referent, och tf. hovrättsassessorn Josefine Isaksson) anförde följande i beslut den 30 november 2021.

HOVRÄTTENS SKÄL

Rättsliga utgångspunkter

Genom lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen (EVL) genomfördes Rådets rambeslut 2008/909/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen (ram-beslutet).

Rambeslutet är ett led i det pågående arbetet inom Europeiska unionen (EU) med att förbättra samarbetet på det straffrättsliga området och bygger på principen om erkännande av domar och beslut i brottmål. En utgångspunkt för det straffrättsliga samarbetet inom EU är att den stat som ska verkställa en annan stats dom eller beslut inte ska ifrågasätta domen eller beslutet eller under vilka förutsättningar domen eller beslutet meddelats. Inte heller ska det förfarande som använts ifrågasättas (se prop. 2014/15:29 s. 38 och 99).

En utländsk dom på frihetsberövande påföljd som sänds över från en annan medlemsstat ska erkännas och verkställas i Sverige om den dömde befinner sig i den andra staten eller i Sverige, är svensk medborgare och bosatt i Sverige (3 kap. 1 § och 2 § första stycket 1 EVL). Den dömdes samtycke krävs inte om den dömde är svensk medborgare och bosatt här (3 kap. 3 § andra stycket 1 EVL). En sådan dom får dock inte erkännas och verkställas i Sverige om domen har meddelats efter en förhandling där den dömde inte var personligen närvarande och den utfärdande staten inte har bekräftat att något av rambeslutets villkor i artikel 9.1 i är uppfyllt (3 kap. 4 § 7 EVL).

Om den utfärdande staten kan bekräfta att någon av de i rambeslutet uppräknade förutsättningarna har iakttagits, finns det inte någon möjlighet att vägra erkännande och verkställighet trots att det rör sig om en utevarodom (se prop. 2014/15:29 s. 106).

Hovrättens bedömning

Inledning

B.K. är svensk medborgare, folkbokförd i Sverige och befinner sig så vitt framkommit också i Sverige. Förutsättningarna i 3 kap. 2 och 3 §§ EVL för erkännande och verkställande är därmed uppfyllda.

Av det intyg som den tyska myndigheten gett in i samband med sin ansökan framgår att vid bötesdomarna har villkoret i rambe-slutets artikel 9.1 i) iii iakttagits. Vidare har intygats att B.K. närvarade personligen vid förhandlingen som föregick domen där på-följden bestämdes till åtta månaders fängelse. Det finns därmed inte något hinder mot att erkänna och verkställa beslutet om ge-mensam påföljd enligt 3 kap. 4 § 7 EVL på grund av handläggningen av de bakomliggande brottmålsdomarna.

Beslutet om gemensam påföljd har föregåtts av ett skriftligt förfarande, där B.K. inte gett in något yttrande. Mot den bakgrunden bör det prövas om ett sådant beslut omfattas av vägransgrunden i 3 kap. 4 § 7 EVL och om så är fallet om det har bekräftats av den tyska myndigheten att något av villkoren i rambeslutets artikel 9.1 i är uppfyllt.

Omfattas beslutet av vägransgrunden i 3 kap. 4 § 7 EVL?

Av de kompletteringar som den tyska myndigheten gett in framgår bland annat att de tre bötespåföljderna, omvandlat till fängelsestraff, tillsammans motsvarar ett års fängelse. I det fall en sammanslagning av ett mer automatiskt slag skulle ha gjorts av de i de bakomliggande brottmålsdomarna påföljderna skulle ett gemensamt fängelsestraff uppgå till ett år och åtta månader. Mot denna bakgrund anser hovrätten att det står klart att det har varit fråga om en ny bedömning i påföljdsfrågan. Med hänsyn till att beslutet slutligt avgjort varaktigheten av det straff som B.K. ska avtjäna borde han – vid det förfarande som ledde fram till beslutet – beretts tillfälle att på ett effektivt sätt utöva sitt försvar. Beslutet omfattas därmed av vägransgrunden i 3 kap. 4 § 7 EVL ( jfr EU-domstolens dom Openbaar Ministerie mot Sławomir Andrzej Zdziaszek, C-271/17 PPU, p. 83–96).

Är något av villkoren i rambeslutets artikel 9.1 i uppfyllt?

För att beslutet ska få verkställas och erkännas i Sverige krävs att det i intyget eller kompletteringen från den tyska myndigheten har bekräftats att något av rambeslutets villkor i artikel 9.1 i är uppfyllt (3 kap. 4 § 7 EVL).

Rambeslutets artikel 9.1 i) har, efter ändring genom rådets rambeslut 2009/299/RIF, följande lydelse.

Den behöriga myndigheten i den verkställande staten får vägra att erkänna domen och verkställa påföljden, om den berörda personen, enligt det intyg som avses i artikel 4 inte var personligen närvarande vid den förhandling som ledde till avgörandet, såvida det inte i intyget anges att personen, i enlighet med ytterligare processuella krav i den utfärdande statens nationella lagstiftning

i) i god tid

antingen kallats personligen och därigenom underrättades om tid och plats för den förhandling som ledde till avgörandet, eller på annat sätt faktiskt officiellt underrättades om tid och plats för förhandlingen, på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att han eller hon hade kännedom om den planerade förhandlingen, och

underrättades om att ett avgörande kunde meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen,

eller

ii) i vetskap om den planerade förhandlingen hade gett i uppdrag åt ett juridiskt ombud som antingen utsetts av den berörda personen eller av staten att försvara honom eller henne vid förhandlingen och faktiskt försvarades av ombudet vid förhandlingen,

eller

iii) efter att ha delgivits avgörandet och uttryckligen underrättats om rätten till förnyad prövning eller överklagande och om rätten att få delta och få själva sakfrågan prövad på nytt inklusive nytt bevismaterial, vilket kan leda till att det ursprungliga avgörandet upphävs,

uttryckligen förklarade att han eller hon inte bestred avgörandet, eller

inte begärde förnyad prövning eller överklagande inom den tillämpliga tidsramen.

Den tyska myndigheten har i intyget kryssat för rutorna (i) 1 punkterna 1 och 2 samt 3.1b. I den senare står att B.K. inte var kallad personligen, men att han på annat sätt faktiskt officiellt underrättades om tid och plats för förhandlingen, på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att han hade kännedom om den planerade förhandlingen och underrättades om att ett avgörande kunde meddelas även om han inte var personligen närvarande vid förhandlingen. I intyget har alltså bekräftats att rambeslutets villkor i artikel 9.1 i) i är uppfyllt.

Av den information som den tyska myndigheten lämnat är det enligt hovrättens mening klarlagt att B.K. blivit delgiven själva beslutet om gemensam påföljd. Däremot framgår det inte av det beslutet att han fått sådan information som sägs i rambeslutets artikel 9.1 i) iii. Det villkoret är alltså inte aktuellt. För att villkoret i artikel 9.1 i) i ska vara uppfyllt krävs att det otvetydigt framgår att B.K. hade kännedom om den pågående rättegången innan beslutet meddelades.

Den tyska myndigheten har i komplettering till Kriminalvården anfört att eftersom beslutet föregicks av ett skriftligt förfarande blev B.K. informerad per post av ansvarig domare att åklagaren hade yrkat att det skulle dömas ut ett gemensamt fängelsestraff om ett år och fem månader och att B.K. gavs tillfälle att yttra sig i ärendet. Därefter gick hans advokat igenom ärendet utan att avge något yttrande. B.K. har å sin sida anfört att han inte hade kännedom om den pågående rättegången och inte heller om att han hade en advokat som företrädde honom i ärendet.

Hovrätten konstaterar att det i ärendet inte framkommit någon uppgift om att B.K. skulle ha delgetts information om den pågående rättegången. Mot bakgrund av att syftet bakom villkoren i artikel 9.1 i är att tillgodose den dömdes rätt till en rättvis rättegång vid utevarodom anser hovrätten inte att det utan delgivning går att otvetydigt slå fast att B.K. hade kännedom om den pågående rättegången ( jfr artikel 1 i Rådets rambeslut 2009/299/RIF av den 26 februari 2009 om ändring av bl.a. rambeslutet 2008/909/RIF och om stärkande av medborgarnas processuella rättigheter och främjande av tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande på ett avgörande när den berörda personen inte var personligen närvarande vid förhandlingen).

Eftersom det saknas uppgifter om på vilket sätt, mer än postledes, B.K. fått information om den pågående rättegången anser hovrätten att det saknas tillräckliga garantier för att kunna konstatera att hans rätt till försvar iakttagits under förfarandet. Det går varken av intyget eller den kompletterande informationen att dra slutsatsen att den tyska myndigheten bekräftat att rambeslutets artikel 9.1 i) i har iakttagits under förfarandet ( jfr EU-domstolens dom C-271/17 PPU, p. 103–109). Vidare har det inte heller av den tyska myndigheten bekräftats att något av de övriga villkoren i rambeslutets artikel 9.1 i är uppfyllt. Sammantaget anser hovrätten att det finns hinder mot att erkänna och verkställa beslutet enligt 3 kap. 4 § 7 EVL.

Finns det särskilda skäl att erkänna och verkställa beslutet?

Om det med hänsyn till den dömdes personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl får, enligt 3 kap. 5 § EVL, en utländsk dom på frihetsberövande påföljd trots hinder enligt 3 kap. 4 § 7 EVL, erkännas och verkställas i Sverige.

Av förarbetena till denna bestämmelse framgår att möjligheterna att göra undantag bör grunda sig på omständigheter avseende den dömdes personliga förhållanden, t.ex. att det är fråga om en ung lagöverträdare, fall av sjukdom, när en person är dömd till ett långt fängelsestraff eller den dömde är i stort behov av vård som bäst kan erbjudas i Sverige. En annan viktig aspekt är också den dömdes egen inställning. Om den dömde motsätter sig ett överförande torde det i det närmaste vara uteslutet att tillämpa undantags-regeln (se prop. 2014/15:29 s. 111).

Hovrätten anser inte att det av utredningen har framkommit sådana särskilda skäl som kan motivera ett undantag från huvudre-geln. Därtill har B.K. motsatt sig att beslutet ska erkännas och verkställas i Sverige. Sammantaget föreligger inte särskilda skäl att erkänna och verkställa beslutet trots hinder enligt 3 kap. 4 § 7 EVL.

Amtsgericht Bremen-Blumenthals beslut om gemensam påföljd av den 3 september 2019 ska därmed inte erkännas och verkstäl-las i ­Sverige.

HOVRÄTTENS AVGÖRANDE

Med ändring av tingsrättens slutliga beslut upphäver hovrätten Kriminalvårdens beslut den 16 juni 2021 – – – och beslutar att Amts-gericht Bremen-Blumenthals beslut av den 3 september 2019 inte ska erkännas och verkställas i Sverige.

Högsta domstolen

Kriminalvården överklagade och yrkade att HD skulle upphäva hovrättens beslut och fastställa tingsrättens beslut.

B.K. motsatte sig att hovrättens beslut ändrades.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Emelie Hansell föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

SKÄL

Bakgrund

Punkterna 1–10 överensstämmer i huvudsak med punkterna 1–6 i HD:s skäl.

Frågan i målet

11.

Målet gäller frågan om det finns hinder mot att erkänna beslutet av den 3 september 2019 och verkställa påföljden i Sverige. Om så är fallet är frågan om det finns särskilda skäl att ändå erkänna beslutet och verkställa påföljden.

Rambesluten som bygger på principen om ömsesidigt erkännande

Rambeslut 2008/909/RIF

12.

Genom lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen (europeiska verkställighetslagen) antogs den 27 november 2008 rådets rambeslut 2008/909/RIF. (Se 1 kap. 1 § och prop. 2014/15:29 s. 36.)

13.

Rambeslutet är enbart tillämpligt på ett avgörande som har meddelats efter ett straffrättsligt förfarande av en domstol i en medlemsstat inom EU, som avser fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd under en begränsad eller obegränsad tid, på grund av en gärning som är straffbar i den medlemsstaten, och som har fått laga kraft (se 1 kap. 5 § europeiska verkställighetslagen. Jfr artikel 1 a) – b) och 3.3 i rambeslutet.)

14.

För att en dom ska få erkännas och verkställas i Sverige krävs att den dömda personen befinner sig i den andra staten eller i Sverige och uppfyller de förutsättningar som anges i 3 kap. 2 § europeiska verkställighetslagen. En sådan förutsättning är att den dömde är svensk medborgare och bosatt i ­

Sverige (punkten 1). I ett sådant fall krävs inte heller att den dömde samtyckt till att domen sänds över till Sverige (3 § andra stycket jfr första styck-et). ( Jfr även artikel 4.1 a) och 6.2 a) i rambeslutet.)

15.

Förfarandet inleds genom att domen, tillsammans med ett intyg, för vilket ett standardformulär återges i bilaga I till rambeslutet, översänds av den utfärdande staten direkt till den verkställande staten i en annan medlemsstat ( jfr 3 kap. 6 § europeiska verkställighetslagen och artikel 4 och 5 i rambeslutet). Intyget är av central betydelse vid prövning av om en annan stats dom ska erkännas och verkställas och är tänkt att innehålla all rele-vant information som behövs inför denna prövning (se prop. 2014/15:29 s. 114).

16.

Syftet med rambeslutet är att fastställa regler enligt vilka medlemsstaterna, för att underlätta en social återanpassning av den dömda personen, ska erkänna en dom och verkställa den utdömda påföljden om den personen befinner sig i den utfärdande eller i den verkställande staten ( jfr artikel 3.1 och 3.2 i rambeslutet). Rambeslutet är ett led i det fortgående arbetet inom EU med att förbättra samarbetet på det straffrättsliga området, som bygger på principen om ömsesidigt erkännande av domar och beslut i brottmål (se prop. 2014/15:29 s. 37).

Rambeslut 2002/584/RIF

17.

Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna var den första rättsakten om straffrättsligt samarbete som bygger på principen om ömsesidigt erkännande. Det ersatte den traditionella ordningen för utlämning för brott mellan medlemsstaterna för lagföring respektive straffverkställighet ( jfr 1 § andra stycket lagen, 1957:668, om utlämning för brott).

18.

Rambeslutet genomfördes genom lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder (europeiska arreste-ringsorderlagen). I enlighet med principen om ömsesidigt erkännande och bestämmelserna i rambeslutet ska den verkställande medlemsstaten godta och verkställa en begäran om gripande (arresteringsorder) och överlämnande från en annan medlemsstat (se beaktandesatserna 6 och 10–11 och artikel 1.1 och 1.2 i rambeslutet och prop. 2003/04:7 s. 57).

19.

Därefter har en rad andra rambeslut antagits på detta område, däribland rådets rambeslut 2005/214/RIF av den 24 februari 2005 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff (se prop. 2012/13:156 s. 13 f. och prop. 2014/15:29 s. 36 f.).

20.

Förutom den gemensamma principen om ömsesidigt erkännande som rambesluten bygger på, har unionslagstiftaren föreskrivit en samordning mellan rambeslut 2002/584/RIF och rambeslut 2008/909/RIF för att bidra till att genomföra målet att underlätta den berörda personens sociala återanpassning ( jfr beaktandesats 12 och artikel 25 i rambeslut 2008/909/RIF). EU-domstolen har även i flera fall tolkat rambesluten gemensamt (se t.ex. dom av den 24 juni 2019, Poplawski, C-573/17, EU:C:2019:530, p. 1–2, 16–17, 36, 51–57, 69 och 109 och dom av den 11 mars 2020, SF, C-314/18, EU:C:2020:19, p. 46–53).

Vägransgrunder

21.

Principen om ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaterna har som utgångspunkt att medlemsstaterna inte ska ifrågasätta varandras domar och beslut utan istället direkt verkställa dem, trots eventuella olikheter i medlemsstaternas materiella och processuella reglering. Den verkställande staten får endast göra en formaliserad och begränsad prövning av om domen eller beslutet ska erkännas och verkställas. Genom att erkänna och verkställa domar och beslut utan någon ytterligare materiell prövning uppnås ett enklare, snabbare och effektivare samarbete. ( Jfr prop. 2012/13:156 s. 13 och prop. 2014/15:29 s. 37.)

22.

Detta återspeglas bland annat i artikel 8.1 i rambeslut 2008/909/RIF och i 3 kap. 1 § europeiska verkställighetslagen. I detta sammanhang har det i förarbetena uttalats att principen om ömsesidigt erkännande samtidigt inte innebär att en verkställande stat i alla lägen måste erkänna och verk-ställa en annan stats dom. Straffrätten har nämligen enligt förarbetena en särskild ställning inom medlemsstaterna och för att skapa en balans i samarbetet får en medlemsstat i vissa fall vägra att erkänna och verkställa en annan stats dom. (Se prop. 2014/15:29 s. 99.)

Rambeslut 2009/299/RIF

23.

En av dessa vägransgrunder i rambesluten som bygger på principen om ömsesidigt erkännande, rör framställningar som grundar sig på avgöranden när den berörda personen inte var personligen närvarande vid förhandlingen som ledde till avgörandet.

24.

Mot bakgrund av att rambesluten inte konsekvent behandlade denna vägransgrund om utevarodom, ansågs det nödvändigt att ge klara och allmängiltiga skäl för när avgöranden kan vägra erkännas och verkställas i dessa situationer. Därför genomfördes ändringar i rambesluten genom rambeslut 2009/299/RIF. ( Jfr beaktandesatserna 1, 2 och 4 och artikel 1.3 i rambeslut 2009/299/RIF, prop. 2009/08:20 s. 8 och prop. 2012/13:156 s. 17.)

25.

En tilltalad persons rätt att personligen närvara vid förhandlingen ingår nämligen i rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europakonventionen, enligt Europadomstolens tolkning. Nämnda artikel säkerställs genom artiklarna 47 och 48.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessa artiklar i stadgan ska tolkas på ett sätt som är förenligt med Europadomstolens tolkning av artikel 6.1 och 6.3 i Europakonventionen. (Se beaktandesatsen 1 i rambeslut 2009/299/RIF och prop. 2009/08:20 s. 8. Jfr t.ex. EU-domstolens dom av den 26 februari 2013, Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, p. 48–50 och dom av den 22 december 2017, Ardic, C-57/117 PPU, EU:C:2017:1026, p. 73–75.)

26.

Europadomstolen har också förklarat att den tilltalades rätt att personligen närvara vid förhandlingarna inte är absolut och att den tilltalade un-der vissa förhållanden av egen fri vilja, uttryckligen eller underförstått men otvetydigt, kan avsäga sig rätten att vara närvarande. (Se bl.a. beaktande-satsen 1 i rambeslut 2009/299/RIF.)

27.

Vägransgrunderna om utevarodom i rambesluten är alternativa: när ett av villkoren är uppfyllt försäkrar den utfärdande myndigheten genom att fylla i den relevanta delen i den europeiska arresteringsordern eller i intyget i de andra rambesluten, att kraven är uppfyllda eller kommer att uppfyllas, vilket som utgångspunkt ska vara tillräckligt för verkställandet av det rättsliga avgörandet på grundval av principen om ömsesidigt erkännande. ( Jfr beaktandesatsen 6 i rambeslut 2009/299/RIF.)

Vägransgrunden om utevarodom i rambeslut 2008/909/RIF

28.

Artikel 9 i rambeslut 2008/909/RIF anger att en behörig myndighet i den verkställande staten får vägra erkänna domen och verkställa påföljden enligt de grunder som räknas upp i punkten 1.

29.

Genom artikel 5 i rambeslut 2009/299/RIF ändrades artikel 9.1 i) i rambeslut 2008/909/RIF. Enligt den senare artikeln får en behörig myndig-het i den verkställande staten vägra erkänna domen och verkställa påföljden om

i) den berörda personen, enligt det intyg som avses i artikel 4 inte var personligen närvarande vid den förhandling som ledde till avgörandet, så-vida det inte i intyget anges att personen, i enlighet med ytterligare processuella krav i den utfärdande statens nationella lagstiftning,

i) i god tid

– antingen kallats personligen och därigenom underrättades om tid och plats för den förhandling som ledde till avgörandet, eller på annat sätt faktiskt officiellt underrättades om tid och plats för förhandlingen, på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att han eller hon hade kännedom om den planerade förhandlingen, och

– underrättades om att ett avgörande kunde meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen,

eller

ii) i vetskap om den planerade förhandlingen hade gett i uppdrag åt ett juridiskt ombud som antingen utsetts av den berörda personen eller av staten att försvara honom eller henne vid förhandlingen och faktiskt försvarades av ombudet vid förhandlingen,

eller

iii) efter att ha delgivits avgörandet och uttryckligen underrättats om rätten till förnyad prövning eller överklagande och om rätten att få delta och få själva sakfrågan prövad på nytt inklusive nytt bevismaterial, vilket kan leda till att det ursprungliga avgörandet upphävs,

– uttryckligen förklarade att han eller hon inte bestred avgörandet, eller

– inte begärde förnyad prövning eller överklagande inom den tillämpliga tidsramen.

30.

Liknande bestämmelser, samt relevanta delar i tillhörande arresteringsorder och intyg, har införts i bland andra artikel 4a.1 i rambeslut 2002/584/RIF och artikel 7.2 i) i rambeslut 2005/214/RIF. I det senare rambeslutet regleras även i artikel 7.2 g) situationen att den verkställande sta-ten får vägra att erkänna och verkställa ett beslut som meddelats efter ett skriftligt förfarande om den berörda personen inte underrättats om sin rätt att bestrida saken och om tidsfristerna för ett sådant bestridande.

Genomförandet av rambeslut 2009/299/RIF i svensk rätt

31.

När Sverige har genomfört vägransgrunderna i rambesluten om ömsesidigt erkännande har vägransgrunderna utformats som obligatoriska, det vill säga utan något utrymme för rättstillämparen att göra ett avsteg från en vägransgrund i det enskilda fallet (se prop. 2012/13:156 s. 25 f. och prop. 2014/15:29 s. 100. Jfr dock p. 51–54 nedan).

32.

En generell utgångspunkt vid genomförandet av nämnda rambeslut är att rambeslutens begrepp ska användas i så stor utsträckning som möj-ligt, framför allt när Sverige är verkställande stat (se prop. 2014/15:29 s. 54).

33.

Artikel 9.1 i rambeslut 2008/909/RIF har genomförts genom 3 kap. 4 § europeiska verkställighetslagen. Av den bestämmelsen framgår att en utländsk dom på frihetsberövande påföljd inte får erkännas och verkställas i Sverige om domen har meddelats efter en förhandling där den dömde inte var personligen närvarande och det inte har bekräftats i intyget som avses i 6 § att något av rambeslutets villkor i artikel 9.1 i) är uppfyllt (punk-ten 7).

34.

Denna vägransgrund utformades på samma sätt som de ändringar som, genom artikel 4a.1 i rambeslut 2002/584/RIF, genomfördes i 2 kap. 3 § 6 europeiska arresteringsorderlagen. Av den bestämmelsen följer att överlämnande inte får beviljas om det avser verkställighet av en frihetsberö-vande påföljd som har dömts ut efter en förhandling där den eftersökte inte var personligen närvarande och om den utfärdande myndigheten inte har bekräftat att något av villkoren i artikel 4a.1 i rambeslutet är uppfyllt. ( Jfr prop. 2014/15:29 s. 99 f. och 106.)

35.

Bestämmelserna i 3 kap. 4 § europeiska verkställighetslagen och 2 kap. 3 § 6 europeiska arresteringsorderlagen innebär att om den utfärdande staten i intyget respektive arresteringsordern, kan bekräfta att någon av de i rambesluten uppräknade förutsättningarna har iakttagits, finns det inte någon möjlighet för den verkställande staten att vägra erkännande och verkställighet respektive verkställighet av en arresteringsorder. Det utesluter dock inte att det på annat sätt framgår att något av villkoren är uppfyllda, exempelvis genom att en delgivningshandling företes. I sådant fall bör den andra staten ges tillfälle att komplettera arresteringsordern respektive intyget. ( Jfr prop. 2012/13:156 s. 26 och 31, prop. 2014/15:29 s. 99 f., 106 och 191 och artikel 15.2 i rambeslut 2002/284/RIF jfr 4 kap. 2 a § europeiska arresteringsorderlagen samt artikel 9.3 i rambeslut 2008/909/RIF jfr 3 kap. 7 § europeiska verkställighetslagen.)

36.

EU-domstolen har uttalat att de verkställande rättsliga myndigheterna saknar, förutom under extraordinära omständigheter, möjlighet att vägra att verkställa en arresteringsorder i andra än de fall som är uttömmande uppräknade. Medan verkställighet av en arresteringsorder utgör huvudregeln, utgör en vägran därom ett undantag som ska tolkas strikt. ( Jfr EU-domstolens domar Melloni, p. 46, Ardic, p. 70–72 och dom av den 10 augusti 2017, Tupikas, C-270/17 PPU, EU:C:2017:628, p. 50 och 53 samt dom av den 17 december 2020, Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, C-416/20, EU:C:2020:1042, p. 34.)

Tidigare bestämmelser om utevarodom beträffande europeisk arresteringsorder

37.

Tidigare gjorde artikel 5.1 i rambeslut 2002/584/RIF det under vissa villkor möjligt för den rättsliga myndigheten i den verkställande staten att föreskriva att verkställigheten av en europeisk arresteringsorder, utfärdad i syfte att verkställa ett straff som beslutats genom utevarodom, var beroende av villkoret att den utfärdande staten lämnade tillräckliga garantier om att den dömda personen kom att ges möjlighet till en förnyad prövning av beslutet i den utfärdande medlemsstaten och att bli dömd i sin närvaro. Bestämmelserna reglerades i 3 kap. 1 § europeiska arresteringsorderlagen. (Se t.ex. prop. 2008/09:20 s. 17 ff. och prop. 2012/13:156 s. 26.)

38.

När det gäller utevarodom i ett sådant fall har HD i rättsfallet NJA 2009 s. 350 ansett att en garanti om rätt till förnyad prövning som villkor för överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder, kan krävas endast i förhållande till förfarande vid vilket en prövning skett, antingen av de skuld-frågor som ligger till grund för den påföljd som arresteringsordern avser eller också av påföljden som sådan. (Se även NJA 2011 N 34.)

EU-domstolens tolkning av uttrycket ”förhandling som ledde till beslutet” i rambeslut 2002/584/RIF

39.

Enligt EU-domstolen avser begreppet ”förhandlingen som ledde till beslutet” i artikel 4a.1 i rambeslut 2002/584/RIF det förfarande som lett till det rättsliga avgörande varigenom den person som önskas överlämnad genom verkställighet av en europeisk arresteringsorder, har dömts genom en slutgiltig fällande dom (se bl.a. EU-domstolens dom Ardic, p. 64 och dom Tupikas, p. 74–75).

40.

För det fall att brottmålsförfarandet har genomförts i flera instanser och resulterat i flera på varandra följande avgöranden, varav åtminstone ett har meddelats i den berörda personens frånvaro, har domstolen funnit att uttrycket avser förfarandet i sista instans då den aktuella domstolen slutgiltigt fastställde den berörda personens skuld och ådömde vederbörande ett fängelsestraff efter att ha gjort en prövning av såväl de faktiska som de rättsliga omständigheterna i målet ( jfr EU-domstolens domar Ardic, p. 65 och 67, Tupikas, p. 81, 83, 89, 90 och 98 och dom av den 10 augusti 2017, Zdziaszek, C-271/17 PPU, EU:C:2017:629, p. 76–82.)

41.

Det är nämligen enligt EU-domstolen det rättsliga avgörande varigenom målet slutgiltigt avgjorts i sak – i den meningen att det inte finns något ordinärt rättsmedel mot detta avgörande – som är av avgörande betydelse för den berörda personen, då det har en direkt inverkan på den berördes personliga situation med beaktande av fastställandet av dennes skuld samt den påföljd som ska avtjänas. Det är således under denna fas av förfaran-det som den berörda personen måste kunna utöva sin rätt till försvar till fullo, för att på ett effektivt sätt framföra sina synpunkter och därmed på-verka det slutliga avgörandet som kan medföra att vederbörande frihetsberövas. Utgången av detta förfarande saknar i detta sammanhang betydelse. ( Jfr EU-domstolens dom Tupikas, p. 83–84.)

42.

Uttrycket omfattar likaså även en senare förhandling som leder till ett domstolsavgörande varigenom varaktigheten av ett eller flera tidigare ut-dömda straff slutgiltigt fastställts, under förutsättning att den myndighet som meddelat sistnämnda avgörande har haft ett visst utrymme att företa en skönsmässig bedömning och således inte fastställandet av straffen utgör en rent formell och aritmetisk åtgärd (se EU-domstolens domar Ardic, p. 66 och Zdziaszek, p. 90 och 96. Jfr även Europadomstolens domar, Eckle vs. Germany, 5 July 1982, Series A no. 51, § 77, Aleksandr Dementyev v. Russia, no. 43095/05, 28 November 2013, § 25 och 26 samt Ezeh and Connors v. the United Kingdom [GC], nos. 39665/98 and 40086/98, ECHR 2003-X.)

43.

Huruvida den berörda domstolen är behörig att skärpa det straff som tidigare utdömts eller inte saknar i detta avseende betydelse (se EU-domstolens dom Zdziaszek, p. 89 och Europadomstolens domar Ekbatani v. Sweden, 26 May 1988, § 32, Series A no. 134 och Hermi v. Italy, no. 18114/02, § 65, 28 June 2005).

44.

Uttrycket är inte tillämpligt på beslut som rör formerna för verkställighet av en frihetsberövande påföljd, bland annat frågor avseende villkorlig frigivning, under förutsättning att beslutet om förverkande som antas efter detta förfarande inte ändrar vare sig typ eller varaktighet av det ursprungligen utdömda straffet och att den myndighet som beslutat om påföljden inte har haft ett visst utrymme för skönsmässig bedömning ( jfr EU-domstolens domar Ardic, p. 75, 77, 88 och 92, Tupikas, p. 78–80 och Zdziaszek, p. 85, 90 och 96).

Delgivning enligt rambeslut 2002/584/RIF

45.

EU-domstolen har ansett att en uppgift om att delgivning av en kallelse till förhandling skett med en vuxen hushållsmedlem, inte i sig uppfyllde det i 4a.1 a i) i rambeslut 2002/584/RIF angivna villkoret ”kallats personligen” när det inte framgick att, och i så fall när, denna person faktiskt hade lämnat över kallelsen till den berörde (se dom av den 24 maj 2016, Dworzecki, C-108/16 PPU, EU:C:2016:346, p. 54).

46.

Förutom de uppgifter som framgår av arresteringsordern och kompletterande upplysningar från den utfärdanden rättsliga myndigheten, ska den verkställande rättsliga myndigheten beakta samtliga omständigheter i ärendet som medför att den kan försäkra sig om att överlämnandet av den berörda personen underrättats på ett sätt som inte åsidosätter han eller hennes möjligheter att på ett effektivt sätt organisera sitt försvar som följer av artikel 6 i Europakonventionen. ( Jfr t.ex. EU-domstolens domar Dworzecki, p. 43–44 och 49–53 och Zdziaszek, p. 103–110 samt beaktandesatser-na 4 och 8 i rambeslut 2008/299/RIF.)

47.

Även de motsvarande bestämmelserna beträffande bötesstraff i artikel 7.2 g) i rambeslut 2005/214/RIF har prövats av EU-domstolen med liknande resonemang (se dom av den 5 september 2019, Centraal Justitieel Incassobureau, C-671/18, EU:C:2019:1054, p. 34–35, 37–39, 42 och 50).

Slutsatser

48.

Mot bakgrund av det nära samband som finns mellan rambeslut 2002/584/RIF och rambeslut 2008/909/RIF, i synnerhet artiklarna om vägrans-grunden utevarodom (se p. 16–36), bör de principer som EU-domstolen uttalat beträffande tolkningen av uttrycket ”förhandling som ledde till beslutet” i artikel 4a.1 i 2002/584/RIF även vara tillämpliga på uttrycket ”förhandling som ledde till avgörandet” i artikel 9.1 i) i rambeslut 2008/909/RIF. (Se även Kommissionens tillkännagivande – Handbok om överförande av dömda personer och översändande av fängelsedomar i Europeiska unionen, 2019/C 403/02, s. 28 f.)

49.

Uttrycket ”förhandling som ledde till avgörandet” i artikel 9.1 i) i rambeslut 2008/909/RIF, som det hänvisas till i 3 kap. 4 § 7 europeiska verkställighetslagen, ska alltså omfatta förfarandet i sista instans då den aktuella domstolen slutgiltigt fastställde den berörda personens skuld och dömde han eller henne till ett fängelsestraff efter att ha gjort en prövning av såväl de faktiska som de rättsliga omständigheterna i målet.

50.

Vidare ska nämnda uttryck omfatta en senare förhandling som leder till ett domstolsavgörande varigenom typen eller varaktigheten av ett eller flera tidigare utdömda straff slutgiltigt fastställts, under förutsättning att den myndighet som meddelat sistnämnda avgörande har haft ett visst utrymme att företa en skönsmässig bedömning.

Särskilda skäl för att erkänna och verkställa en utländsk dom i Sverige trots att det föreligger hinder

51.

Av 3 kap. 5 § europeiska verkställighetslagen framgår att om det med hänsyn till den dömdes personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl, får en utländsk dom på frihetsberövande påföljd, trots hinder enligt 4 §, erkännas och verkställas i Sverige.

52.

Av förarbetena framgår att huvudsyftet med rambeslut 2008/909/RIF delvis har andra mål än övriga rambeslut som bygger på principen om ömsesidigt erkännande och som i svensk lagstiftning utformats som obligatoriska (se p. 31). Huvudsyftet med rambeslut 2008/909/RIF är istället inriktat på att skapa ett skydd för den enskilde genom att han eller hon får verkställa ett straff i den stat som bäst lämpar sig för hans eller hennes reha-bilitering. I många fall kommer också den dömde att vilja bli överförd. Mot denna bakgrund infördes nu aktuell bestämmelse som ger en möjlighet att erkänna och verkställa en annan stats dom, trots att en vägransgrund kan föreligga. ( Jfr prop. 2014/15:29 s. 100 och 110.)

53.

Undantagsregeln ska enligt förarbetena användas med en viss försiktighet. I förarbetena uttalas att möjligheterna att göra undantag bör grunda sig på omständigheter avseende den dömdes personliga förhållanden, så som att det är fråga om en ung lagöverträdare, fall av sjukdom, när en person är dömd till ett långt fängelsestraff eller den dömde är i stort behov av vård som bäst kan erbjudas i Sverige. Det rör sig alltså om olika humani-tära skäl avseende den dömde. Emellertid kan det också enligt förarbetena tänkas att andra omständigheter kan utgöra starka skäl till undantag, bland annat den dömdes familjeförhållanden. Det påpekas också att om den dömde motsätter sig ett erkännande och verkställande i en medlemsstat, torde det i det närmaste vara uteslutet att tillämpa undantagsregeln. ( Jfr prop. 2014/15:29 s. 111, 113 och 191 f.)

54.

Bestämmelsen är tillämplig i relation till samtliga vägransgrunder. Om det finns skäl att vägra erkännande och verkställighet på grund av att det rör sig om en utevarodom, har det i förarbetena ansetts inte finnas något större utrymme att tillämpa undantagsregeln, även om det inte kan uteslutas. ( Jfr prop. 2014/15:29 s. 112.)

Bedömningen i detta fall

55.

Av intyget som den tyska myndigheten utfärdat framgår att en tysk domstol beslutat att omvandla dels tre laga kraftvunna strafförelägganden mot B.K. avseende 60, 180 och 120 dagsböter, dels en laga kraftvunnen dom där han dömts till fängelse i åtta månader, till fängelse i ett år och fem månader.

56.

I kompletterande upplysningar från den tyska myndigheten framgår hur dagsböterna omvandlats till fängelse genom att 30 dagsböter motsvarar fängelse i en månad. I detta fall har det enligt vissa tyska bestämmelser inneburit fängelse i två, sex respektive fyra månader. En summering av dessa innebär ett fängelsestraff om ett år. Vid en addering av det tidigare utdömda fängelsestraffets längd om åtta månader blir summan fängelse i ett år och åtta månader.

57.

De tidigare strafföreläggandena och domen fastställdes slutligen i första instans eftersom de vann laga kraft efter att förfarandet där avslutats och således inte överklagades av B.K. Dessa har sedan, på initiativ från en tysk åklagare, kommit att ändras. Genom en rent formell och aritmetisk åtgärd på grundval av vissa tyska bestämmelser, skulle fängelsestraffets sammanlagda längd bli ett år och åtta månader (se p. 56). Istället har fängel-sestraffets sammanlagda längd blivit ett år och fem månader. De tidigare utdömda straffen har således ändrats när det gäller såväl typ som varaktig-het. När de sammanlagda straffen slutgiltigt fastställts har det därmed skett på ett sätt som ger uttryck för att en straffmätning skett och alltså en skönsmässig bedömning.

58.

Detta straffrättsliga förfarande ska därför anses omfattas av uttrycket ”förhandling som ledde till avgörandet” i den mening som avses i artikel 9.1 i) i rambeslut 2008/909/RIF.

59.

Av såväl intyget som av kompletterande uppgifter från den tyska myndigheten framgår att beslutet i förevarande fall föregåtts av ett skriftligt förfarande. B.K. har således inte varit personligen närvarande vid någon förhandling som ledde till avgörandet.

60.

Av intyget framgår – under rubriken i) Uppgifter om domen och påföljden – att punkten 1.2 kryssats för, vilken anger att personen inte varit personligen närvarande vid den förhandling som ledde till avgörandet. Under samma rubrik framgår vidare att punkten 3.3.1b kryssats för. Den punkten anger att personen inte kallades personligen, men på annat sätt faktiskt underrättades officiellt om tid och plats för den förhandling som ledde till avgörandet, på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att han eller hon hade kännedom om den planerade förhandlingen, och under-rättades om att ett avgörande kunde meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen.

61.

Eftersom beslutet i förevarande fall har föregåtts av ett skriftligt förfarande, har B.K. alltså inte delgivits information om någon tidpunkt för förhandling. De förutsättningar som anges i artikel 9.1 i) och som kryssats för i intyget av den tyska myndigheten, är således inte uppfyllda. Inte hel-ler i övrigt framgår att något av undantagen för att vägra erkännande och verkställighet av beslutet enligt artikel 9.1 i) är uppfyllda.

62.

Det föreligger således hinder mot att erkänna beslutet och verkställa påföljden i Sverige enligt 3 kap. 4 § 7 europeiska verkställighetslagen.

63.

Mot bakgrund av att hindret avser utevarodom finns det inte något större utrymme för att tillämpa undantagsregeln i 3 kap. 5 § europeiska verkställighetslagen. Det har inte framkommit några humanitära skäl för att erkänna och verkställa beslutet i Sverige, trots att det föreligger hinder enligt 4 § 7 europeiska verkställighetslagen. B.K. har vidare motsatt sig att beslutet erkänns och verkställs i Sverige. Det saknas därför särskilda skäl att erkänna beslutet och verkställa påföljden enligt 5 §.

64.

Kriminalvårdens överklagande ska alltså avslås.

HD:S AVGÖRANDE

HD avslår överklagandet.

Domskäl

HD ( justitieråden Anders Eka, Dag Mattsson, Sten Andersson, Eric M. Runesson, referent, och Stefan Reimer) meddelade den 31 mars 2022 följande beslut.

SKÄL

Bakgrund

1.

I oktober 2020 begärde åklagarmyndigheten i Bremen hos Kriminalvården att ett domstolsbeslut avseende straffomvandling skulle erkännas och verkställas i Sverige. Beslutet rörde den svenske medborgaren B.K. och avsåg omvandling av tidigare straff till ett fängelsestraff om ett år och fem månader.

2.

Av det intyg som bifogades begäran framgår bl.a. följande. Amtsgericht Bremen-Blumenthal (den tyska domstolen) utfärdade under 2017 tre Strafbefehle (närmast motsvarande strafförelägganden) mot B.K. avseende dagsböter för brott som enligt svensk rätt motsvaras av narkotikabrott, olaga hot och stöld. Samma domstol dömde 2018 B.K. till fängelse i åtta månader för brott som enligt svensk rätt motsvaras av bedrägeri. B.K. delgavs strafföreläggandena och underrättades om att de skulle vinna laga kraft om han inte utnyttjade sin rätt att överklaga. Strafföreläggandena vann laga kraft i juni och i augusti 2017. Vid den rättegång som ledde till domen på fängelse närvarade B.K. personligen. Domen vann laga kraft i mars 2019.

3.

Den 3 september 2019 beslutade den tyska domstolen, efter framställan av åklagare, att omvandla strafföreläggandena och fängelsedomen till en samlad påföljd om fängelse i ett år och fem månader. Beslutet skickades med rekommenderat brev till B.K:s adress i Sverige. Han bekräftade mottagandet av brevet den 16 september och beslutet vann laga kraft den 24 september 2019.

4.

Kriminalvården begärde kompletterande uppgifter rörande omvandlingsbeslutet. Den tyska åklagarmyndigheten upplyste att beslutet tillkommit efter ett skriftligt förfarande och att domstolen brevledes informerat B.K. om att åklagaren yrkat att det skulle dömas ut ett gemensamt fängelsestraff om ett år och fem månader. Det angavs även att B.K. getts tillfälle att yttra sig samt att hans försvarare gått igenom ärendet utan att avge något yttrande.

5.

Kriminalvården beslutade den 16 juni 2021 att omvandlingsbeslutet ska erkännas och verkställas i Sverige.

6.

B.K. överklagade Kriminalvårdens beslut. Tingsrätten avslog överklagandet. Hovrätten har upphävt Kriminalvårdens beslut och funnit att omvandlingsbeslutet inte ska erkännas och verkställas i Sverige. Enligt hovrätten finns det hinder mot att erkänna och verkställa omvandlingsbeslutet.

Vad målet gäller

7.

Målet gäller tillämpningen av bestämmelserna om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom EU i fråga om ett avgörande som tillkommit efter ett skriftligt förfarande.

Den rättsliga regleringen

Vissa utgångspunkter

8.

Lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen (europeiska verkställighetslagen) bygger på genomförandet av rambeslutet 2008/909/RIF som antagits av den Europeiska unionens råd den 27 november 2008 (se 1 kap. 1 § och prop. 2014/15:29 s. 36). Enligt rambeslutets beaktandesatser utgör principen om ömsesidigt erkännande av domar en hörnsten i det rättsliga samarbetet inom EU (se beaktandesatserna 1, 2 och 5). En utgångspunkt är att rambeslutet ska tillämpas med respekt för Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt i fråga om rättskipning ( jfr beak-tandesatsen 13).

9.

Av artikel 47 i stadgan följer att var och en har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad i en rättvis och offentlig rättegång. Stadgan anknyter här till artikel 6.1 i Europakonventionen.

10.

Rambeslutet 2008/909/RIF har i vissa delar ändrats genom rambeslutet 2009/299/RIF . Syftet med det senare rambeslutet var att fastställa när en myndighet ska ha möjlighet att – inom ramen för det europeiska samarbetet på straffrättens område – verkställa domar och beslut trots att den berörda personen inte varit personligen närvarande vid en förhandling ( jfr beaktandesatserna 1 och 4).

Erkännande och verkställighet av en utländsk dom

11.

Enligt 3 kap. 1 § europeiska verkställighetslagen ska som huvudregel en utländsk dom på frihetsberövande påföljd som sänds över från en annan medlemsstat erkännas och verkställas i Sverige om vissa förutsättningar är uppfyllda, bl.a. avseende den dömdes anknytning till Sverige (3 kap. 2 och 3 §§).

12.

Med en utländsk dom på frihetsberövande påföljd avses ett avgörande som har meddelats efter ett straffrättsligt förfarande av en domstol i en annan medlemsstat, om avgörandet fått laga kraft och avser en frihetsberövande åtgärd på grund av en gärning som är straffbar där ( jfr 1 kap. 5 §).

13.

Också det angränsande rambeslutet om en europeisk arresteringsorder , bygger på principen om ömsesidigt erkännande. EU-domstolen har i fråga om det rambeslutet framhållit att medlemsstaterna är skyldiga att verkställa ett utländskt avgörande. Verkställighet utgör enligt domstolen huvudregeln och möjligheterna till vägran ska uppfattas som undantag som ska tolkas strikt (se exempelvis EU-domstolens dom av den 10 augusti 2017, Tupikas, C-270/17 PPU, EU:C:2017:628, p. 50). Utgångspunkten är således tydlig; erkännande och verkställighet ska ske om inte uttryckliga hinder föreskrivs.

14.

De hinder mot erkännande och verkställighet som kan aktualiseras återges i 3 kap. 4 § 1–9 europeiska verkställighetslagen. Dessa avser olika förhållanden. Någon vägransgrund som uttryckligen behandlar den situationen att en dom har meddelats efter ett skriftligt förfarande finns inte.

15.

Däremot anges i punkten 7 att en dom inte får erkännas och verkställas om den har meddelats efter en förhandling där den dömde inte har varit personligen närvarande, såvida det inte har bekräftats i ett intyg från den begärande staten att vissa villkor är uppfyllda. I bestämmelsen hänvisas till de villkor som anges i rambeslutet 2008/909/RIF artikel 9.1 (i). Villkoren framgår av den ändring i rambeslutet som genomförts med rambeslutet 2009/299/RIF ( jfr prop. 2014/15:29 s. 106 och 171).

Vad gäller i fråga om en dom som har meddelats efter ett skriftligt förfarande?

16.

Det finns alltså inte någon uttrycklig vägransgrund som avser domar som har meddelats efter ett skriftligt förfarande. Den fråga som då inställer sig är om det som anges i 3 kap. 4 § 7 europeiska verkställighetslagen – om förhandlingar där den dömde inte har varit personligen närvarande – ska uppfattas så att det tar sikte också på domar som har meddelats efter ett skriftligt förfarande.

17.

Punkten 7 hänvisar som framgått till villkoren i artikel 9.1 (i) i rambeslutet. Där anges att erkännande och verkställighet av en påföljd får vägras om domen meddelats i den dömdes utevaro såvida inte vissa uppgifter har lämnats av den begärande staten i ett intyg som ska bifogas begäran. I en bilaga till rambeslutet anges hur intyget ska vara utformat.

18.

De uppgifter som ska lämnas avser att den dömde i god tid antingen kallats personligen och därigenom har underrättats om tid och plats för den förhandling som ledde till domen (punkten 3.1 a i intyget) eller på annat sätt faktiskt officiellt underrättats om tid och plats för förhandlingen på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att han eller hon hade kännedom om den planerade förhandlingen (punkten 3.1 b i intyget). Enligt punkten 3.1 b krävs också att intyget anger att den dömde har underrättats om att ett avgörande kunde meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen.

19.

Erkännande och verkställighet får också ske om den begärande staten intygar tidpunkten för när den dömde delgavs avgörandet samt att den dömde uttryckligen har underrättats om rätt till förnyad prövning eller överklagande och om rätt att få delta och få själva sakfrågan prövad på nytt även mot bakgrund av nytt bevismaterial. Dessutom ska intygas att den dömde inte har begärt förnyad prövning eller överklagat i tid. (Se punkten 3.3.)

20.

Såväl lagtexten som villkoren i rambeslutet beskriver således en situation där den dom som är föremål för bedömning har meddelats efter en förhandling.

21.

EU-domstolen har i flera avgöranden haft anledning att uttala sig om vad som avses med förhandling. Det har skett i anslutning till en prövning av uttrycket ”förhandling som ledde till beslutet” enligt det angränsande rambeslutet om arresteringsorder. Här kan hänvisas till EU-domstolens domar Tupikas och Zdziaszek, C-271/17 PPU, EU:C:2017:629, även den senare meddelad den 10 augusti 2017.

22.

Domstolens uttalanden ger emellertid inte underlag för bedömningen att det som anges i vägransgrunden avseende förhandlingar där den dömde inte har varit personligen närvarande också tar sikte på domar som har meddelats efter ett skriftligt förfarande. Det kan noteras att det i båda avgörandena var fråga om situationer där den dömde under förfarandet hade kallats till en muntlig förhandling men uteblivit.

23.

Till detta ska läggas att uttrycket förhandling i normalt språkbruk får anses syfta på en överläggning, diskussion eller handläggning med muntliga inslag. Språkligt passar det mindre väl att låta uttrycket innefatta handläggning som enbart är skriftlig. En sådan utvidgning av begreppets innebörd skulle också bli särskilt svår att förena med det krav som följer av 3 kap. 4 § 7 europeiska verk-ställighetslagen och villkoren i rambeslutet på att en viss tid och en viss plats i förekommande fall ska anges.

24.

Det anförda leder till slutsatsen att vägransgrunden i 3 kap. 4 § 7 europeiska verkställighetslagen inte kan anses vara tillämplig på en utländsk dom som tillkommit efter ett skriftligt förfarande.

Erkännande och verkställighet av en dom som tillkommit efter ett skriftligt förfarande

25.

Som tidigare har angetts innebär regleringen i den europeiska verkställighetslagen att om förutsättningarna i 3 kap. 2 och 3 §§ är uppfyllda och det inte föreligger någon vägransgrund ska en utländsk dom erkännas och verkställas här enligt 3 kap. 1 §. Detta ligger i linje med den princip om ömsesidigt erkännande som bär upp det bakomliggande rambeslutet.

26.

En utgångspunkt för rambeslutet om erkännande och verkställighet – och för angränsande rambeslut – är att regleringen inte är avsedd att föreskriva formerna och metoderna, inklusive de processuella kraven, för att uppnå de i rambeslutet angivna resultaten, något som faller under medlemsstaternas nationella lagstiftning (se beaktandesatsen 4 i rambeslutet 2009/299/RIF). Man brukar säga att det i princip gäller processuell autonomi för medlemsstaterna. Skriftliga förfaranden förekommer också såväl i Sverige som i andra länder.

27.

Någon prövning av skriftliga förfaranden utöver vad som följer av vägransgrunderna i europeiska verkställighetslagen ska alltså inte ske.

28.

Den reservationen behöver dock göras att det nationella förfarande som har föregått en dom som ligger till grund för en begä-ran om erkännande och verkställighet måste ha genomförts med respekt för de grundläggande rättigheter och principer som åter-speglas i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (se p. 8 och 9). Det bör emellertid krävas konkreta omständigheter som gör att det kan konstateras att förfarandet har skett i strid med stadgans bestämmelser för att detta ska motivera en vägran att erkänna och verkställa ett straffrättsligt avgörande från en annan medlemsstat ( jfr ”Den rumänska arresteringsordern” NJA 2020 s. 430 p. 15).

Bedömningen i detta fall

29.

Av intyget som den tyska åklagarmyndigheten utfärdat framgår att en tysk domstol har beslutat att omvandla tre strafförelägganden avseende dagsböter och en fängelsedom till ett gemensamt fängelsestraff om ett år och fem månader.

30.

Domstolens omvandlingsbeslut har meddelats enligt regler i den tyska straffprocessrätten. Det är därmed fråga om ett avgörande som har meddelats av domstol i ett straffrättsligt förfarande. Det avser en svensk medborgare. Förutsättningarna för erkännande och verkställighet enligt 3 kap. 1 § europeiska verkställighetslagen är alltså uppfyllda.

31.

Av kompletterande upplysningar från den tyska åklagarmyndigheten framgår att det har varit fråga om ett skriftligt förfarande. Det framgår också att B.K. har underrättats om att ett beslut var förestående, att han getts möjlighet att yttra sig skriftligen och att han fått del av beslutet.

32.

Vad den tyska åklagarmyndigheten har uppgett ska godtas. Det har inte framkommit någon omständighet som tyder på att B.K:s rättigheter enligt stadgan har åsidosatts (se p. 28).

33.

Hovrättens beslut ska därför upphävas och tingsrättens beslut fastställas.

HD:S AVGÖRANDE

HD upphäver hovrättens beslut och fastställer tingsrättens beslut.