NJA 2022 s. 227

Bestämmelserna i 34 kap. 2 § BrB ska tillämpas när den brottslighet som prövas är nyupptäckt i förhållande till en dom med-delad i ett annat

Göteborgs tingsrätt

Allmän åklagare väckte vid Göteborgs tingsrätt åtal mot D.C. för grovt rån enligt följande gärningsbeskrivning.

D.C. har tillsammans och i samförstånd med annan eller andra medelst våld mot den polska lastbilschauffören G.C. stulit en lastbil – – – jämte släp – – – innehållande 3 027 kg koppartråd och 324 kg aluminiumtråd till ett värde av 22 364 euro som allt tillhörde det polska företaget Noratel. Våldet har bestått i trubbigt våld mot bakhuvudet och mot kroppen samt genom att strypa G.C. till döds. Det hände den 27 februari 2013 någonstans utmed väg E6 mellan Falkenberg, trafikplats 50 Skrea Backe, och Stigs Center, Göte-borgs stad i Sverige.

Gärningen bör bedömas som grov med hänsyn till att D.C. visat synnerlig råhet och på ett hänsynslöst sätt utnyttjat G.C:s skyddslösa och utsatta ställning då D.C. utfört gärningen tillsammans med andra, samt då våldet de facto varit livsfarligt och orsakat G.C. hjärnblödning, brott på sköldbrosket med blödningar i omgivande vävnader samt brott på två revben.

D.C. begick gärningen med uppsåt.

D.C. åtalades även för mord bestående i att han vid samma tillfälle tillsammans och i samförstånd med annan eller andra berövat G.C. livet.

Domskäl

Tingsrätten (ordförande f.d. lagmannen Gunnar Krantz) meddelade dom den 23 april 2021.

Tingsrätten fann på anförda skäl att D.C. skulle dömas för grovt rån. Tingsrätten fann inte bevisat att D.C. hade medverkat i gärningen med uppsåt till att G.C. skulle dödas. Åtalet för mord skulle därför ogillas.

I påföljdsdelen anförde tingsrätten följande.

D.C. förekommer inte i det svenska belastningsregistret. Enligt uppgift avtjänar han för närvarande i sitt hemland, Rumänien, ett straff om 8 år 1 månad för våldtäkt.

För det allvarliga brott som D.C. befunnits övertygad om kan annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Enligt den vid tidpunkten för gärningen gällande lagstiftningen uppgår minimistraffet för grovt rån till fängelse fyra år. Det grova rån som D.C. har gjort sig skyldig till har ett straffvärde som ligger långt över minimistraffet för grovt rån. Tingsrätten gör bedömningen att straffvärdet för det grova rån som D.C. har begått uppgår till fängelse sju år. Eftersom D.C. endast var 19 år gammal när brottet begicks ska straffet sättas lägre än straffvärdet. Brottet ligger långt tillbaka i tiden. Förklaringen till att lagföringen dragit ut på tiden synes till stora delar ha sin förklaring i att D.C. tämligen omgående efter brottet lämnade Sverige. Tidsutdräkten bör därför endast marginellt inverka på straffmätningen.

I brist på vägledande domar anser tingsrätten att det inte finns möjlighet att med stöd av den i 34 kap. 2 § BrB angivna asperat-ionsprincipen betrakta det nu aktuella brottet som nyupptäckt i förhållande till brottsligheten som D.C. har begått i Rumänien.

Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att påföljden ska bestämmas till fängelse 4 år 6 månader.

DOMSLUT

D.C. dömdes för grovt rån till fängelse 4 år 6 månader. Åtalet för mord ogillades. D.C. utvisades ur Sverige och förbjöds att återvända hit före 2041-04-23.

Hovrätten för Västra Sverige

Åklagaren och D.C. överklagade i Hovrätten för Västra Sverige.

Åklagaren yrkade att hovrätten skulle döma D.C. även för mord och som en följd därav skärpa fängelsestraffet.

D.C. yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet samt upphäva tingsrättens beslut om utvisning. I andra hand yrkade han att straffet skulle lindras.

Part motsatte sig motparts ändringsyrkanden.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Henrik Winman, hovrättsrådet Linda Carlsson, referent, och tf. hovrättsassessorn Josefine Isaksson samt två nämndemän) meddelade dom den 18 juni 2021.

Hovrätten fann på anförda skäl att D.C. skulle dömas för grovt rån men inte för mord. Tingsrättens dom i fråga om skuld och ru-bricering skulle därför stå fast.

I fråga om påföljd anförde hovrätten följande.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att straffvärdet för det grova rånet, sett till dåvarande lagstiftning, motsvarar fängelse i sju år. När straffmätning ska ske ska hänsyn tas till D.C:s unga ålder vid gärningen. Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att det faktum att det har gått lång tid sedan brottet begicks endast ska ha en marginell betydelse vid straffmätningen.

D.C. avtjänar ett långt fängelsestraff i Rumänien enligt en dom som inte är meddelad av svensk domstol. Det grova rånet i Sverige har begåtts före den brottslighet som D.C. dömts för i Rumänien. Precis som tingsrätten har kommit fram till anser även hovrätten att det saknas stöd för att, i rådande situation, tillämpa asperationsprincipen i 34 kap. 2 § BrB och av det skälet lindra straffet. Av de skäl som tingsrätten har anfört mäter även hovrätten straffet till fyra år och sex månader. Någon annan påföljd än fängelse kan inte komma ifråga. Tingsrättens dom i fråga om påföljd ska alltså stå fast.

Hovrätten anslöt sig till tingsrättens bedömning i fråga om utvisning och återreseförbudets längd.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

Högsta domstolen

D.C. överklagade och yrkade att HD skulle frikänna honom eller, i andra hand, lindra påföljden och upphäva utvisningsbeslutet.

Riksåklagaren motsatte sig att hovrättens dom ändrades.

Med utgångspunkt i vad hovrätten funnit utrett avseende det faktiska händelseförloppet och i fråga om uppsåt meddelade HD prövningstillstånd i fråga om påföljd.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Charlotte Hellner Kirstein, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

SKÄL

Punkterna 1–22 motsvarar i huvudsak punkterna 1–10, 13–19, 22 och 26–30 i HD:s skäl.

Rättens utredningsskyldighet

23.

Som utgångspunkt har rätten det primära ansvaret för att den utredning som krävs för påföljdsbestämningen i ett mål finns tillgänglig och är tillräcklig. Domstolen är t.ex. skyldig att vid behov begära in särskild personutredning i brottmål och kan behöva inhämta underlag även från andra håll. Rätten ska regelmässigt se till att det finns ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret. (Jfr t.ex. ”Flyktingpojkens ålder” NJA 2016 s. 719 p. 16.)

24.

I linje därmed får rätten också anses ha ansvar att säkerställa att det finns ett tillräckligt underlag för påföljdsbestämningen i mål där det framkommit att den tilltalade tidigare är dömd i en annan EU-stat och det därför kan vara aktuellt att tillämpa 34 kap. BrB med hänsyn tagen till beaktan-derambeslutet. Således kan domstolen som ett första steg behöva se till att det finns ett EU-registerutdrag rörande den tilltalade som ger besked om vilka tidigare utländska domar som finns. Vidare kan rätten behöva se till att någon eller några domar inhämtas för att få fram närmare uppgifter om den brottslighet som avses och vilka omständigheter som legat till grund för avgörandet.

25.

I vilka situationer det är påkallat att vidta åtgärder av nyss nämnt slag får avgöras från fall till fall. Men i fall där det finns konkreta uppgifter om att tidigare fällande domar meddelats mot en tilltalad i en annan EU-stat så ska domstolen normalt åtminstone se till att det finns ett EU-registerutdrag.

Bedömningen i detta fall

26.

Under rättegången i tingsrätten och hovrätten stod klart att D.C. var dömd för brott i Rumänien enligt en dom meddelad 2018, att domen gällde våldtäkt och att påföljden var bestämd till fängelse i åtta år och en månad.

27.

Vidare stod klart att det brott som de svenska domstolarna funnit honom skyldig till, och skulle bestämma påföljd för, begicks redan 2013. Det var i tiden före den rumänska domen. Utifrån svenska regler var därmed fråga om nyupptäckt brottslighet vilket aktualiserade en tillämpning av 34 kap. 2 § BrB. I och med att fråga var om en tidigare fällande dom från en annan EU-stat aktualiserades även beaktanderambeslutet.

28.

Några närmare uppgifter om de bakomliggande förhållanden som den rumänska domen avsåg förefaller inte ha inhämtats eller annars ha kommit fram vare sig i tingsrätten eller hovrätten. Den rumänska domen i sig var som sagt inte ingiven eller inhämtad. Något EU-registerutdrag fanns inte heller som kunde ge besked om domen var den enda. Som nämnts har i HD framkommit att det även finns andra tidigare fällande utländska domar meddelade mot D.C. som eventuellt skulle kunna ha betydelse för påföljdsbestämningen i hans fall.

29.

Därmed är tydligt att det inte funnits ett tillräckligt underlag för en tillfredsställande bedömning enligt 34 kap. BrB med hänsyn tagen till beak-tanderambeslutet. Hovrätten har inte vidtagit några åtgärder för att läka bristen och alltså inte fullgjort den utredningsskyldighet som ankommer på en domstol som ska bestämma påföljd för brott. Underlåtenheten är att se som ett rättegångsfel som kan antas ha inverkat på bedömningen i påföljds-frågan (jfr NJA 2006 s. 40). Felet kan inte utan väsentlig olägenhet avhjälpas i HD.

30.

Det ovanstående leder till slutsatsen att hovrättens dom ska undanröjas i den del som omfattas av HD:s prövningstillstånd, dvs. såvitt avser frågan om påföljd, och målet återförvisas till hovrätten i denna del för fortsatt behandling.

HD:S AVGÖRANDE

Se HD:s beslut.

Domskäl

HD (justitieråden Gudmund Toijer, Johnny Herre, Agneta Bäcklund, referent, Stefan Johansson och Johan Danelius) meddelade den 5 april 2022 följande beslut.

SKÄL

Prejudikatfrågan

1.

Prejudikatfrågan är om 34 kap. 2 § BrB ska tillämpas när den brottslighet som prövas är nyupptäckt i förhållande till en dom meddelad i ett annat EU-land. I målet aktualiseras också frågor om ansvaret för att det hämtas in utredning om utländska domar i en sådan situation.

Bakgrund

2.

D.C. åtalades 2021 vid Göteborgs tingsrätt för bl.a. grovt rån avseende en händelse som inträffade 2013. Enligt stämningsansökan hade han begått rån genom att tillsammans och i samförstånd med annan eller andra medelst våld mot en lastbilschaufför stjäla en lastbil som innehöll koppartråd och aluminiumtråd till ett värde av drygt 22 300 euro.

3.

Tingsrätten fann att åtalet för grovt rån enligt åklagarens gärnings- påstående var styrkt. Straffvärdet ansågs motsvara sju års fängelse. Påföljden bestämdes till fängelse i fyra år och sex månader främst med beaktande av att D.C. var 19 år när brottet begicks. Han utvisades också ur Sverige.

4.

Hovrätten har gjort samma bedömning av frågorna om skuld, påföljd och utvisning och har fastställt tingsrättens domslut.

5.

D.C. avtjänar sedan 2019 ett fängelsestraff i sitt hemland Rumänien. Han var vid tingsrättens och hovrättens prövning tillfälligt överlämnad av rumänska myndigheter för lagföring i Sverige men är numera tillbaka i Rumänien.

6.

Hovrätten har konstaterat att D.C. begick det grova rånet i Sverige före den brottslighet som han är dömd för i Rumänien. Lika med tingsrätten har hovrätten dock ansett att det inte funnits stöd för att, med tillämpning av 34 kap. 2 § BrB, beakta denna brotts-lighet.

Prövningstillståndet

7.

HD har beviljat prövningstillstånd i fråga om påföljd. Det har skett med utgångspunkt i vad hovrätten har funnit utrett avseende det faktiska händelseförloppet och i fråga om uppsåt.

Ny påföljdsbestämning efter tidigare dom

8.

Om den som har dömts till fängelse har begått ett annat brott före domen (nyupptäckt brott) ska rätten bestämma en ny påföljd för den tillkommande brottsligheten (se 34 kap. 1 § BrB).

9.

När rätten dömer till en ny påföljd för ett nyupptäckt brott, ska den iaktta att påföljderna tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten. Rätten får då döma till ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. (Se 34 kap. 2 §.) Bestämmelserna ger uttryck för att straffmätningen ska göras på samma sätt som vid flerfaldig brottslighet och att asperationsprincipen ska tillämpas när straffet bestäms för ett nyupptäckt brott (jfr ”GPS-puckarna” NJA 2020 s. 703, främst p. 24–27).

10.

Domstolen ska alltså ta hänsyn till vad straffets längd skulle ha blivit om domstolen haft att på en gång och med tillämpning av 29 kap. 1 § bestämma straffet för både det brott som prövas i det aktuella målet och de brott som den tilltalade har dömts för i den eller de tidigare domar som ska beaktas. Det innebär att ett straff som döms ut med tillämpning av 34 kap. 2 § normalt blir lind-rigare än vad det skulle ha blivit om den bestämmelsen inte hade varit tillämplig.

11.

Bestämmelserna i 34 kap. ändrades 2016. De innebär att det ska göras en principiell skillnad mellan ett brott begånget före en tidigare dom (nyupptäckt brott), och ett brott begånget efter en tidigare dom men innan påföljden helt har verkställts eller annars upphört (nytt brott). Gemensam straffmätning ska tillämpas bara vid nyupptäckta brott.

12.

Den bestämmelse som reglerade bl.a. straffmätning vid nyupptäckt brottslighet fanns före 2016 års lagändring i 34 kap. 3 § andra stycket. Även om den bestämmelsen hade en annan utformning och avgränsning gav den uttryck för samma grundprincip som nuvarande 34 kap. 2 §; utgångspunkten för straffmätningen vid ett nyupptäckt brott ska vara den samlade brottslighetens straffvärde. Den nuvarande lydelsen av 34 kap. 2 § kan därför tillämpas i målet även om det aktuella brottet har begåtts innan den paragrafen trädde i kraft.

Beaktanderambeslutet

Rambeslutets innehåll

13.

En minimiskyldighet för medlemsstaterna att beakta fällande domar i en annan medlemsstat framgår av det s.k. beaktande-rambeslutet . Syftet med rambeslutet är att fastställa villkoren för när en tidigare fällande brottmålsdom i en medlemsstat mot en person, men på andra grunder, ska beaktas vid ett brottmålsförfarande mot samma person i en annan medlemsstat. Det bör så långt som möjligt undvikas att den berörda personen behandlas mindre gynnsamt än om den tidigare fällande domen hade varit en in-hemsk dom. (Se artikel 1, jfr beaktandesatserna 3 och 8.)

14.

Varje medlemsstat ska säkerställa att man vid ett brottmål mot en person beaktar tidigare fällande domar, som har avkunnats mot samma person på andra grunder i en annan medlemsstat, om vilka uppgifter har erhållits enligt tillämpliga instrument om ömsesidig rättslig hjälp eller om utbyte av information som hämtats från kriminalregister. Skyldigheten gäller i den utsträckning som tidigare inhemska fällande domar beaktas. Det innebär att en utländsk dom ska tillerkännas likvärdig rättslig verkan med en inhemsk dom i enlighet med nationell lagstiftning (artikel 3.1). Åtagandet gäller under förundersökningen, i samband med lagföringen och vid verkställigheten av en dom (artikel 3.2).

15.

Att tidigare fällande domar från andra medlemsstater beaktas, får dock inte innebära att den medlemsstat som genomför det nya förfarandet inkräktar på tidigare fällande domar eller beslut om deras verkställighet, återkallar dem eller tar upp dem till om-prövning (artikel 3.3). Rambeslutet ska inte heller tillämpas om den tidigare domen är inhemsk och om beaktandet av den skulle innebära att man inkräktar på en tidigare utländsk dom eller ett utländskt beslut om en sådan doms verkställighet, återkallar en ut-ländsk dom eller tar upp den till omprövning (artikel 3.4).

16.

Åtagandet enligt punkterna 3.1 och 3.2 får inte leda till att domstolen, vid bl.a. nyupptäckt brottslighet, begränsas när påföljden ska bestämmas. I sådana fall ska dock medlemsstaterna se till att domstolarna på annat sätt kan beakta tidigare fällande domar som har utdömts av andra medlemsstater. (Se artikel 3.5.)

Genomförandet av rambeslutet i svensk rätt

17.

Rambeslut måste genomföras av medlemsstaterna. Ett rambeslut är bindande för staterna när det gäller det resultat som ska uppnås, men de nationella myndigheterna kan själva välja på vilket sätt de vill genomföra beslutet. Nationella domstolar är skyldiga att tolka den nationella rätten mot bakgrund av rambeslutets ordalydelse och syfte för att uppnå det avsedda resultatet. (Jfr Pupino, C-105/03, EU:C:2005:386, p. 31 ff.)

18.

I samband med antagandet av rambeslutet gjordes bedömningen att det inte var nödvändigt med lagstiftningsåtgärder för att uppfylla kraven i rambeslutet. Det konstaterades att svensk lagstiftning innehåller många möjligheter att beakta tidigare fällande domar och att varken lagtext, förarbeten eller rättspraxis hindrar att utländska avgöranden beaktas. (Jfr Justitiedepartementets pro-memoria Ju2008/1389/L5, 2008-01-21.) I Sveriges underrättelse till rådets generalsekretariat och kommissionen om genomförandet av rambeslutet angavs beträffande 34 kap. BrB endast att tillämpligheten av rambeslutet vid situationer som regleras i det kapitlet begränsas genom artikel 3.3–3.5 i rambeslutet (jfr Justitiedepartementets underrättelse, Ju2011/476, 2011-05-05).

19.

När bestämmelserna i 34 kap. BrB ändrades (se p. 11) behandlades frågan om beaktanderambeslutet kortfattat. I förarbetena uttalas att det följer av rambeslutet att utländska domar i vissa fall ska beaktas vid tillämpningen av 34 kap. BrB (se prop. 2015/16:151 s. 29).

Utländska avgöranden ska beaktas när 34 kap. 2 § BrB tillämpas

20.

Rambeslutet innebär enligt ordalydelsen en skyldighet att beakta avgöranden som har meddelats i ett annat EU-land på samma sätt som svenska avgöranden. Det ska kunna ske under såväl lagföringen som under verkställigheten av en påföljd och ska kunna leda till både lindrigare och strängare ingripanden. Artiklarna 3.3–3.5 i rambeslutet ger inte möjlighet att undanta 34 kap. 2 § BrB från rambeslutets tillämpningsområde.

21.

Såväl rambeslutets ordalydelse som dess syfte talar alltså för att utländska domar ska beaktas vid tillämpningen av 34 kap. 2 §. En sådan tolkning ligger också i linje med principen om ömsesidigt förtroende mellan EU-länderna och grundtanken att andra unionsmedborgare inte ska särbehandlas jämfört med ett lands egna medborgare. De synpunkter som framförts i den juridiska litteraturen stöder också slutsatsen att utländska avgöranden ska beaktas vid tillämpningen av 34 kap. 2 § (jfr Martin Borgeke och Mikael Forsgren, Att bestämma påföljd för brott, 4 uppl., 2021, s. 629 ff. samt Ulf Wallentheim och Joakim Zetterstedt, Europeiska unionens straffrätt i allmän domstol (I), SvJT 2021 s. 119 ff.).

22.

Det står således klart att rambeslutet ska tillämpas och att utländska avgöranden ska tillmätas betydelse vid prövning av ett nyupptäckt brott. Det innebär, enligt ordalydelsen i 34 kap. 2 § BrB, att straffet ska bestämmas med utgångspunkt i den samlade brottslighetens straffvärde.

23.

Medlemsstaternas strafflagstiftningar skiljer sig emellertid åt på många sätt, exempelvis när det gäller vilka straff som kan dömas ut, hur straffmätningen görs och hur straffet verkställs. Många gånger är det inte möjligt att utgå från den samlade brottslig-hetens straffvärde. Mot den bakgrunden är det inte möjligt att tillämpa 34 kap. 2 § strikt efter ordalydelsen.

24.

Prövningen måste i stället ta sin utgångspunkt i den princip som kommer till uttryck i paragrafen, asperationsprincipen. Den principen kan i praktiken sägas innebära att straffet för den samlade brottsligheten bestäms till ett lindrigare straff än vad som skulle ha blivit resultatet om straffvärdena för respektive brott hade kumulerats.

25.

Utgångspunkten för prövningen måste vara omständigheterna i det enskilda fallet och det är inte möjligt att anvisa någon en-hetlig modell för bedömningen. Normalt bör tillämpningen leda till en viss strafflindring. Det kan dock förekomma att straffmät-ningen inte påverkas, även om det är fråga om ett nyupptäckt brott. Det gäller t.ex. i en situation när det nyupptäckta brottet har ett mycket högt straffvärde och den tidigare domen avser lagföring för brott på bötesnivå eller annars med lågt straffvärde.

Utredning om utländska avgöranden

Utbyte av uppgifter i kriminalregister

26.

Inom EU har det byggts upp ett system för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris). Varje medlemsstat som meddelar en dom mot en medborgare i en annan medlemsstat ska informera medborgarstaten om domen. Medborgarstaten ska lagra informat-ionen. Det innebär att varje medlemsstat ska ha uppgifter om samtliga domar som har meddelats inom EU mot de egna medborgar-na. Medlemsstaterna har sedan möjlighet att via centralmyndigheter begära ut uppgifter ur varandras kriminalregister i enskilda fall. Vidare har ett datoriserat system för utbyte av uppgifterna mellan staterna byggts upp.

27.

Uppgifter ur Ecris får i Sverige begäras av myndigheter som har rätt att få uppgifter ur belastningsregistret, exempelvis polis, åklagare och domstolar. En begäran om att inhämta uppgifter ska göras till Polismyndigheten, som förmedlar begäran till berörd stat och återrapporterar svaret till den svenska myndigheten eller domstolen.

28.

EU-domstolen har uttalat att beaktanderambeslutet och rambeslutet om utbyte av uppgifter ur kriminalregister är oupplösligt förbundna med varandra och att det är viktigt att medlemsstaterna samarbetar med omsorg även när det gäller utbyte av uppgifter om fällande domar för att undvika att mål avgörs utan att tidigare utländska domar beaktas. Domstolen har vidare uttalat att nat-ionella förfaranden som underminerar informationsutbytet strider mot båda rambesluten. (Jfr Lada, C-390/16, EU:C:2018:532, p. 47.)

Inhämtande av domar och annan utredning

29.

Utländska domar och annan utredning som gäller ett utländskt straffrättsligt förfarande kan inhämtas enligt lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål. Såväl åklagare som domstolar kan ansöka om rättslig hjälp enligt lagen. (Se 2 och 7 §§.)

30.

Lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder ger också möjlighet att inhämta utredning från andra medlemsländer inom EU. Den lagen innehåller bestämmelser för genomförandet av ett EU-direktiv som syftar till att skapa en samlad och mer effektiv reglering för bevisinhämtning inom EU. Utredningsordern har ett övergripande tillämpningsområde och bör kunna tillämpas på alla utredningsåtgärder som syftar till bevisinhämtning (jfr beaktandesats 8 i direktivet). En domstol får utfärda en europeisk ut-redningsorder för en utredningsåtgärd som avser eller motsvarar bevisupptagning vid domstol, vissa förhör och tillfälligt överförande av en frihetsberövad person. I övriga fall är det åklagaren som får utfärda en utredningsorder. (Se 1 kap. 4 § samt 2 kap. 1 och 2 §§.)

Slutsatser om inhämtande av utredning

31.

Beaktanderambeslutet förutsätter att information inhämtas enligt tillämpliga instrument om utbyte av uppgifter från kriminalre-gister eller om ömsesidig rättslig hjälp. Det får också anses vara en skyldighet att om möjligt inhämta tillräckligt underlag för att kunna tillämpa beaktanderambeslutet.

32.

Rätten har ansvar för att den utredning som krävs finns tillgänglig. Fastän domstolen har ansvar för utredningen kan det i många fall ankomma också på parterna att uppmärksamma rätten på sådana förhållanden som kan ha betydelse. Även åklagaren och den tilltalade har alltså ett ansvar för att rättens beslutsunderlag är tillräckligt när frågor som gäller påföljdsbestämningen ska avgöras. (Jfr ”Flyktingpojkens ålder” NJA 2016 s. 719 p. 16–18.)

33.

För att kunna bedöma om ett brottmålsförfarande aktualiserar en tillämpning av beaktanderambeslutet krävs det normalt att ett kriminalregisterutdrag hämtas in från det EU-land där den misstänkte är medborgare. Ett sådant utdrag bör som utgångspunkt hämtas in på ett tidigt stadium under förundersökningen. Det framstår därför som enklast att polismyndigheten eller åklagaren in-hämtar utdraget, även om domstolen har det slutliga ansvaret för att det finns ett tillräckligt beslutsunderlag.

34.

I många fall torde uppgifterna i kriminalregisterutdraget vara tillräckliga för att tillämpa beaktanderambeslutet. I vissa fall krävs det dock ytterligare utredning. Frågan om behovet av ytterligare utredning måste bedömas från fall till fall. Den bedömningen påverkas bl.a. av vilken typ av brott som den tilltalade tidigare har begått och på vilket sätt den brottsligheten kan få betydelse i det svenska förfarandet, exempelvis om det är fråga om ny eller nyupptäckt brottslighet. Om det krävs ytterligare utredning, exempelvis relevanta domar, får utredningen hämtas in enligt tillämpliga regler om ömsesidig rättslig hjälp (jfr p. 29 och 30).

Bedömningen i detta fall

35.

D.C. avtjänar ett fängelsestraff på åtta år och en månad i Rumänien enligt en rumänsk dom som meddelades av Slobozia tings-rätt den 5 februari 2018.

36.

Han har vidare, i enlighet med hovrättens dom, gjort sig skyldig till ett grovt rån 2013 (8 kap. 6 § i dess lydelse före den 1 juli 2016). Rånet begicks innan den rumänska domen meddelades och utgör ett nyupptäckt brott i förhållande till den domen. Den på-följd som ska dömas ut ska alltså bestämmas med tillämpning av 34 kap. 2 § BrB.

37.

Den rumänska tingsrättsdomen överklagades och appellations- domstolens dom finns tillgänglig i detta mål. Av den domen framgår att D.C. i det målet dömdes för två fall av våldtäkt och att straffet för dessa brott bestämdes till fängelse i fem år och fyra månader. Vidare framgår att en strafftid på två år och nio månader, som avser en dom från 2013, har lagts till straffet för de två våldtäkterna. Straffet i appellationsdomstolen har därmed bestämts till fängelse i åtta år och en månad.

38.

Något kriminalregisterutdrag från Rumänien finns dock inte tillgängligt i målet. Dessutom är informationen om den rumänska domen från 2013 ofullständig.

39.

Det finns därmed inte tillräckligt underlag för att bestämma påföljden för det brott som D.C. nu ska dömas för. Det bör vara en uppgift för hovrätten att hämta in den utredning som behövs. Frågan om påföljd bör därför tas upp på nytt i hovrätten.

40.

Hovrättens dom ska därför undanröjas i den del som omfattas av HD:s prövningstillstånd, dvs. påföljdsfrågan, och målet ska lämnas åter till hovrätten för fortsatt behandling i denna del.

Övriga frågor

41.

Det finns fortfarande skäl för att D.C. ska vara häktad i målet.

HD:S AVGÖRANDE

HD undanröjer hovrättens dom i frågan om påföljd och återlämnar i denna del målet till hovrätten för fortsatt behandling.

D.C. ska vara fortsatt häktad i målet.