NJA 2022 s. 504

När ett överklagande har avgjorts i sak får ett nytt överklagande inte prövas. Det gäller även om det nya överklagandet görs inom överklagandetiden.

Kronofogdemyndigheten beslutade att utmäta en bil för betalning av H.N:s skulder till bland annat B.A. H.N. överklagade beslutet till Malmö tingsrätt.

Malmö tingsrätt

H.N. gjorde i tingsrätten gällande att den utmätta bilen tillhörde hans mor.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Caroline Rosengren) anförde i beslut den 22 november 2021 följande.

SKÄL FÖR BESLUTET

Vad H.N. anfört föranleder ingen annan bedömning än den Kronofogdemyndigheten har gjort. Överklagandet lämnas därför utan bifall.

BESLUT

Överklagandet lämnas utan bifall.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

H.N. överklagade i Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Hovrätten beslutade före överklagandetidens utgång att inte meddela prövningstillstånd (hovrättens mål ÖÄ 4063-21).

H.N. överklagade därefter på nytt tingsrättens beslut, fortfarande inom överklagandetiden. H.N. yrkade att hovrätten skulle häva Kronofogdemyndighetens utmätning av personbilen. Hovrätten lade upp ett nytt mål (ÖÄ 4281-21) och beslutade att meddela prövningstillstånd.

Domskäl

Hovrätten (tf. hovrättslagmannen Bob Nilsson Hjorth, hovrättsrådet Helen Voelkerling, referent, och tf. hov-rättsassessorn Višnja Raguž) meddelade beslut den 5 januari 2022. Hovrätten ändrade på anförda skäl tings-rättens beslut och upphävde Kronofogdemyndighetens utmätningsbeslut avseende fordonet.

Högsta domstolen

B.A. överklagade och yrkade att HD skulle undanröja hovrättens beslut av den 5 januari 2022.

H.N. motsatte sig att beslutet undanröjdes.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Matilda Willaume, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

SKÄL

Bakgrund

Punkterna 1–3 motsvarar i huvudsak punkterna 1–3 i HD:s skäl.

Frågan i HD

4.

Frågan i HD är om hovrätten borde ha prövat H.N:s andra överklagande och om hovrättens beslut att upphäva Krono-fogdemyndighetens utmätningsbeslut därmed ska undanröjas.

Rättsliga utgångspunkter

Avvisning av överklagande

5.

Vid överklagande av utsökningsmål gäller lagen (1996:242) om domstols-ärenden, om annat inte föreskrivs (se 18 kap. 1 § tredje stycket UB).

6.

I 10 § första stycket ärendelagen regleras avvisning på grund av att klaganden inte följer ett föreläggande om att åtgärda brister i överklagandet. I bestämmelsens andra stycke anges att avvisning även ska ske när det finns något annat hinder för prövningen. Bestämmelsen ska tillämpas även i hovrätten (se 38 § femte stycket ärendelagen).

7.

Avvisning enligt 10 § andra stycket ärendelagen avser dels sådana fall där det med RB:s terminologi föreligger rättegångshinder enligt 34 kap. RB, dels sådana fall där det föreligger ett hinder mot överklagande. Bristen kan gälla till exempel rätten att inleda förfarandet, partsbehörighet, domstolens behörighet eller rätten att överklaga. (Se prop. 1995/96:115 s. 153.)

8.

En och samma part kan under speciella omständigheter tillåtas att överklaga ett och samma avgörande flera gånger, nämligen om även det nya överklagandet sker inom klagofristen och innan det första överklagandet har prövats. Om det första överklagandet har prövats i sak kan dock inte tillåtas något nytt överklagande av avgörandet från samma part rörande samma sak. Det sist inkomna överklagandet ska då i stället avvisas. (Jfr NJA 1954 s. 86 och NJA 1986 s. 356.) I sammanhanget ska framhållas att ett överklagande som huvudregel inte bör prövas förrän efter klagotidens utgång (se NJA 2005 s. 697).

Undanröjande av hovrättens beslut

9.

Av 50 kap. 26 § första stycket RB följer att hovrätten, även utan yrkande, ska undanröja tingsrättens dom om domvilla som sägs i 59 kap. 1 § 1–3 har förekommit vid tingsrätten. För HD gäller det som sägs i nämnda bestämmelse om undanröjande av tingsrätts dom i fråga om lägre rätts dom (se 55 kap. 15 § andra stycket RB).

10.

Förhållandet att en domstol har tagit upp ett mål trots att det har förelegat ett rättegångshinder, som högre rätt haft att beakta självmant vid ett överklagande utgör domvilla (se 59 kap. 1 § 1 RB). Bland sådana rättegångshinder ingår att det redan pågår en rättegång om saken eller att saken har blivit avdömd.

11.

Vid överklagande av ett avgörande i ett domstolsärende kan RB:s regler om undanröjande vara analogiskt tillämpliga (se prop. 1995/96:115 s. 122).

Bedömningen i detta fall

12.

Genom att behandla H.N:s första överklagande och meddela beslut däröver har hovrätten avgjort målet trots att den för H.N. gällande fristen för att överklaga tingsrättens beslut alltjämt löpte. Oaktat det saknas skäl att tillåta att hovrätten vid mer än ett tillfälle överprövar samma avgörande.

13.

När H.N. för andra gången överklagade tingsrättens beslut hade hovrätten redan överprövat målet och beslutat att inte meddela prövningstillstånd med anledning av H.N:s första överklagande. Det förelåg då ett hinder mot att på nytt ta upp målet till prövning i hovrätten. Hovrätten skulle därför ha avvisat H.N:s andra överklagande.

14.

Hovrätten har vid ett överklagande självmant haft att beakta huruvida det förelåg ett rättegångshinder mot att ta upp målet till prövning. Hovrättens underlåtenhet i den delen utgör domvilla. På grund härav bör hovrättens beslut undanröjas.

HD:S AVGÖRANDE

HD undanröjer hovrättens beslut.

Domskäl

HD (justitieråden Anders Eka, Dag Mattsson, Eric M. Runesson, Stefan Reimer och Jonas Malmberg, referent) meddelade den 17 juni 2022 följande beslut.

SKÄL

Bakgrund

1.

Kronofogdemyndigheten beslutade att utmäta en bil för betalning av H.N:s skulder till bl.a. B.A. H.N. över-klagade beslutet till tingsrätten och gjorde gällande att bilen tillhörde hans mor. Tingsrätten avslog överklagandet.

2.

H.N. överklagade tingsrättens beslut och hovrätten beslutade, innan överklagandetiden hade gått ut, att inte meddela prövningstillstånd (hovrättens mål nr ÖÄ 4063-21). H.N. företräddes då inte av något ombud. Dagen före beslutet hade hovrätten informerat H.N. om att domstolen avsåg att pröva frågan om prövningstillstånd.

3.

Därefter, men fortfarande inom överklagandetiden, överklagade H.N. på nytt tingsrättens beslut. H.N. företräddes nu av ett ombud. Hovrätten, som inte noterade det tidigare beslutet, lade upp ett nytt mål, meddelade prövningstillstånd och beslutade att upphäva Kronofogdemyndighetens utmätningsbeslut (hovrättens mål nr ÖÄ 4281-21).

4.

B.A. har överklagat hovrättens andra beslut, dvs. beslutet att upphäva utmätningen.

Frågan i HD

5.

Frågan i HD är om hovrättens andra beslut ska undanröjas till följd av den tidigare prövningen i hovrätten.

Rättsliga utgångspunkter

6.

Vid överklagande av utsökningsmål gäller, om annat inte föreskrivs, lagen (1996:242) om domstolsärenden (se 18 kap. 1 § tredje stycket UB). Ett överklagande av ett mål enligt ärendelagen kan avvisas om det finns hinder mot att överklaga beslutet (jfr 10 § första stycket och 38 § femte stycket samt prop. 1995/96:115 s. 153).

7.

Enligt såväl ärendelagen som RB är huvudregeln att ett överklagande inte bör prövas förrän efter det att överklagandetiden gått ut. Skälet till detta är främst att omfattningen av prövningen bestäms av klagandens ändringsyrkande, vilket – inom ramen för talan i tidigare instans – får justeras fram till klagotidens utgång men i princip inte därefter. Det kan undantagsvis finnas skäl att dessförinnan pröva ett överklagande, t.ex. om detta annars skulle komma att bli meningslöst. Det bör även vara möjligt att pröva överklagandet om det klart framgår att klaganden slutligt har bestämt innehållet i sitt överklagande. Enbart det förhållandet att ett ärende enligt lag generellt sett ska handläggas skyndsamt utgör inte skäl att frångå huvudregeln. (Jfr ”Det uteblivna samman-trädet” NJA 2005 s. 697.)

8.

Om prövning sker under överklagandetiden, utan att förutsättningar finns för det, kan det vara ett sådant grovt rättegångsfel som gör att avgörandet ska undanröjas.

9.

När ett överklagande har avgjorts i sak får ett nytt överklagande inte prövas. Det gäller även om det nya överklagandet görs inom överklagandetiden.

Bedömningen i detta fall

10.

Hovrätten har under överklagandetiden beslutat att inte meddela prövningstillstånd beträffande H.N:s första överklagande. Att hovrätten dagen före informerade H.N. om att domstolen avsåg att pröva frågan om pröv-ningstillstånd, medför inte att det var klarlagt att han slutligt hade bestämt innehållet i sitt överklagande vid tidpunkten för prövningen. Inte heller i övrigt har omständigheterna varit sådana att beslutet hade kunnat fattas under överklagandetiden.

11.

H.N. överklagade inte hovrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd. I stället överklagade han en andra gång tingsrättens beslut. Detta berodde sannolikt på att hans ombud inte kände till det första beslutet. Eftersom hovrätten redan hade prövat det första överklagandet i sak genom att inte meddela prövningstillstånd, fick det nya överklagandet inte prövas. Det sist inkomna överklagandet skulle därför, om det vidhölls, ha avvisats.

12.

Hovrätten borde självmant ha beaktat att det fanns hinder mot att ta upp det andra överklagandet till prövning. Hovrättens underlåtenhet i den delen utgör domvilla (42 § ärendelagen och 59 kap. 1 § 1 RB). Hov-rättens beslut ska därför undanröjas och H.N:s andra överklagande avvisas.

13.

Att det vid hovrättens första beslut kan ha förekommit ett grovt rättegångsfel kan inte beaktas vid den prövning som nu sker. H.N:s intresse av att få den frågan prövad får i stället tillgodoses genom möjligheten att ansöka om resning eller klaga över domvilla (se 42 § ärendelagen).

HD:S AVGÖRANDE

HD undanröjer hovrättens beslut och avvisar H.N:s överklagande.