RÅ 1993:74

Fråga om besvärsordningen i ärende om ändring av födelsetid i personnummer.

Länsrätten i Östergötlands län

A.S.M. anhöll hos Skattemyndigheten i Östergötlands län med påstående att födelsetiden i hans personnummer var fel om ändring av detta nummer från 550414 till 620903.

Skattemyndigheten (1991-12-11) avslog framställningen.

I en skrivelse, som gavs in till skattemyndigheten, överklagade A.S.M. beslutet. Skattemyndigheten översände ärendet till Riksskatteverket. Riksskatteverket (1992-02-03) överlämnade ärendet till Länsrätten i Östergötlands län och angav som skäl härför att förvaltningsdomstol skall pröva ärenden där nytt personnummer begärs på grund av att den i personnumret ingående födelsetiden påstås vara fel.

Länsrätten i Östergötlands län (1992-04-10, ordförande Allgurén) avslog överklagandet varvid domstolen i fråga om sin behörighet yttrade följande. Enligt 38 § folkbokföringslagen (1991:481), FOL, skall en skattemyndighets beslut överklagas hos länsrätten. Beslut om personnummer överklagas dock hos Riksskatteverket. - I prop. 1990/91:153 s. 112 anför departementschefen bl. a. följande. "Eftersom folkbokföringsuppgifter till stor del utgör underlag för exempelvis de organ som administrerar den allmänna försäkringen har den registrering som på detta sätt sker inom folkbokföringen stor betydelse för den enskildes rättigheter och skyldigheter. Främst är det angeläget att registreringen blir riktig på så sätt att den speglar verkliga förhållanden. I och för sig följer det redan av datalagen att den som för ett ADB-register är skyldig att rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Ibland kan emellertid det underlag som ligger till grund för ett beslut om registrering vara svårbedömt och ge upphov till olika tolkningar. Särskilt gäller detta om underlaget utgörs av utländska handlingar eller uppgifter. Med hänsyn till den stora betydelse som ett registreringsbeslut har för den enskilde är det enligt min bedömning viktigt att det även i fortsättningen ges möjlighet för den person som registreringen gäller att genom överklagande få denna typ av registreringar överprövade. Beslut om personnummer bör inte göras till föremål för domstolsprövning. Istället får skattemyndighetens beslut om fastställande av personnummer överklagas till Riksskatteverket. "- Länsrätten tolkar departementschefens uttalande så att frågor om att pröva underlag för bestämmande av t. ex. födelsetid skall prövas i domstol medan frågor om personnummer av administrativ karaktär skall prövas av Riksskatteverket. Länsrätten anser sig därför behörig att pröva A.S.M:s besvär över att hans födelsetid bestämts med stöd av hans körkort och inte med stöd av andra uppgifter han lämnat.

A.S.M. överklagade länsrättens avgörande.

Kammarrätten i Jönköping (1992-05-08, Falkelius, Träff, referent, Nilsson) ändrade inte länsrättens dom.

Regeringsrätten

I besvär hos Regeringsrätten yrkade A.S.M. att födelsetiden i hans personnummer skulle ändras till 620903.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten inhämtade yttrande från Riksskatteverket (RSV). Verket anförde i fråga om besvärsordningen i huvudsak följande:

Enligt 38 § första stycket FOL överklagas skattemyndighetens beslut till länsrätten. Beslut om personnummer överklagas dock till RSV. - För varje person som är redovisad i folkbokföringen skall skattemyndigheten fastställa ett personnummer som identitetsbeteckning (18 § FOL). Personnumret anger personens födelsetid, födelsenummer och en kontrollsiffra. Födelsetiden anges med sex siffror, två för året, två för månaden och två för dagen i nämnd ordning. Av födelsenumret kan utläsas personens kön. - I 4 § folkbokföringskungörelsen (1967:495), som upphörde att gälla den 1 juli 1991, förordnades att RSV fastställde personnummer i andra fall än vid barns födelse i Sverige och beslutade om ändring av personnummer. RSV:s beslut i dessa ärenden överklagades hos regeringen. Det fanns inga bestämmelser som reglerade när ändring av personnummer fick ske. När den då gällande författningsregleringen tillkom förutsattes att en ändring av personnummer skulle ske endast då någon fått ett felaktigt nummer eller som följd av att en födelsetid rättats i kyrkobok eller vid könsbyten. - Enligt 14 § folkbokföringskungörelsen, tillika upphävd, skulle rättelse av födelsetid i kyrkobok beslutas av pastorsämbetet. Överklagan av ett sådant beslut prövades av domkapitlet i första instans. --- RSV instämmer i den tolkning av förarbetena till folkbokföringslagen som redovisas i länsrättens domskäl. Det kan inte ha varit lagstiftarens mening att det faktum att födelsetiden registreras i det ADB-baserade folkbokföringssystemet som en del av personnumret även skulle innebära att materiella frågor om födelsetid skulle behandlas på annat sätt än andra personuppgifter i systemet och även följa en annan ordning för överklagande. - Enligt RSV:s mening avser stadgandet i 18 § FOL skattemyndighetens beslut att fastställa födelsenummer och kontrollsiffra vilket tillsammans med en persons födelsetid bildar hans personnummer. - Det kan tilläggas att folkbokföringssystemet under senare tid har ändrats bl.a. i syfte att minimera möjligheten till felregistrering vid tilldelning av personnummer. Fortfarande kan det dock inträffa att ett personnummer kommit att bli felaktigt och måste rättas. Om en person i dessa fall är missnöjd med födelsenumret, de fyra sista siffrorna, har överklagandet avslagits av RSV enligt fast praxis. - Beträffande denna möjlighet att överklaga personnumret av administrativa skäl anför departementschefen i specialmotiveringen till 38 § FOL, s. 141, att det med hänsyn till personnumrets stora betydelse i samhället också skall finnas möjlighet att överklaga beslut om personnummer till RSV. - Med hänvisning härtill är det RSV:s bestämda uppfattning att länsrätten och kammarrätten är behöriga att pröva A.S.M:s överklagande av skattemyndighetens beslut att inte ändra hans födelsetid i register för folkbokföringen.

Regeringsrätten (1993-10-28, M. Sjöberg, Voss, Berglöf) yttrade: - I målet uppkommer fråga om skattemyndighetens beslut att inte ändra den i A.S.M:s personnummer ingående födelsetiden skall överklagas hos länsrätten eller hos RSV.

Enligt 18 § FOL skall det för varje folkbokförd person fastställas ett personnummer som identitetsbeteckning. Personnumret innehåller födelsetid, födelsenummer och kontrollsiffra. Enligt 34 § första stycket samma lag beslutar skattemyndigheten i ärende enligt lagen efter anmälan eller ansökan eller annars när det finns skäl till det. Skattemyndighetens beslut överklagas enligt 38 § första stycket hos länsrätten, dock att beslut om personnummer överklagas hos RSV.

I de författningar som reglerar folkbokföringen finns inga särskilda bestämmelser beträffande anteckning om födelsetid, bortsett från bilagan till förordningen (1991:750) om folkbokföringsregister m.m. Enligt denna får födelsetid och kön antecknas i handläggningsregistret endast för person som aldrig varit folkbokförd. För en folkbokförd anges således födelsetiden endast som ett led i personnumret.

Ordalydelsen av de ovan nämnda lagrummen i folkbokföringslagen ger närmast vid handen att en ändring av en folkbokförds födelsetid innebär en ändring av dennes personnummer, att beslut härom fattas av skattemyndigheten och att dess beslut överklagas till RSV.

Enligt den tidigare gällande folkbokföringslagen (1967:198) handlades ändringar av födelsetid i personnummer i första instans av pastorsämbetet. Dess beslut kunde överklagas till domkapitlet och vidare till kammarrätt och Regeringsrätten (jfr RÅ 1990 not. 11). Det finns anledning att ifrågasätta om lagstiftarens mening vid tillkomsten av 1991 års folkbokföringslag varit att ändring av den i personnumret ingående födelsetiden inte längre skulle kunna bli föremål för domstolsprövning.

Vissa uttalanden i förarbetena till 1991 års folkbokföringslag tyder på att avsikten verkligen varit att skattemyndighetens beslut om ändring av personnummer eller ett led däri inte längre skulle överklagas till domstol. I prop. 1990/91:153 sägs: "Beslut om personnummer bör inte göras till föremål för domstolsprövning. I stället får skattemyndighetens beslut om fastställande av personnummer överklagas till Riksskatteverket" (s. 113). Vidare sägs: "Med hänsyn till personnumrets stora betydelse i samhället skall det också finnas möjlighet att överklaga beslut om personnummer till Riksskatteverket" (s. 141). Häremot kan ställas ett uttalande i samband med förslaget om rätt att i vissa fall använda fingerade personuppgifter. Det sägs där att förhållanden som en persons födelsetid eller födelseort är av en sådan art att de inte kan ändras genom ett administrativt beslut (s. 118 f.).

Det finns onekligen skäl som talar för att en ändring av personnummer skall ses som en administrativ åtgärd som inte bör ge utrymme för en prövning av vilken födelsetid som är den rätta för den folkbokförde. Ofta torde en sådan prövning röra bevisfrågor och andra frågor som bäst lämpar sig för domstolsavgörande. Uttalandena i förarbetena till de bestämmelser i 1991 års folkbokföringslag som rör beslut om personnummer är emellertid sådana att det saknas anledning att tolka bestämmelserna på annat sätt än vad deras ordalydelse närmast ger vid handen.

På grund av det sagda finner Regeringsrätten att en ändring av födelsetid innebär en ändring av den folkbokfördes personnummer och att skattemyndighets beslut i ett sådant ärende skall överklagas till RSV. Länsrättens och kammarrättens domar skall därför undanröjas.

Regeringsrätten undanröjer länsrättens och kammarrättens domar och överlämnar målet till RSV för prövning.

Regeringsrådet Dahlman hade skiljaktig mening och anförde: Målet gäller i sak i första hand frågan om den i folkbokföringen ingående uppgiften om klagandens födelsetid skall ändras med anledning av nya uppgifter härom från hans sida och viss av honom i samband därmed åberopad ny utredning. Uppgift om födelsetid ingår visserligen som ett led i det personnummer som skall fastställas för varje person. Fråga om ändring av personnumret som sådant - dvs. totaliteten av uppgifterna om födelsetid, födelsenummer och kontrollsiffra - blir emellertid inte aktuell när födelsetiden skall kvarstå oförändrad. Skattemyndighetens beslut i den i målet aktuella frågan är därför inte att anse som ett beslut om personnummer som skall överklagas hos RSV. Såsom länsrätten och kammarrätten funnit skall därför enligt min mening skattemyndighetens beslut överklagas hos länsrätten.

Med hänsyn till det anförda anser jag att Regeringsrätten hade bort pröva klagandens överklagande i sak.

Föredraget 1993-10-06, föredragande G. Mattsson,

målnummer 2746-1992