RÅ 1995 not 244

Ansökan av Tatiana B. och Timour B. om resning i ärende om uppehållstillstånd

Not 244. Ansökan av Tatiana B. och Timour B. om resning i ärende om uppehållstillstånd. - Statens invandrarverk beslutade den 26 januari 1994 att avslå en ansökan av Djemal B., make till Tatiana B. och fader till Timour B., om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen. Vidare förbjöds han att inom viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av Invandrarverket. Tatiana B. och Timour B. ansökte den 19 maj 1994 om asyl. Sedan Djemal B. överklagat Invandrarverkets beslut till Utlänningsnämnden överlämnade verket i skrivelse av den 23 augusti 1994 Tatiana B:s och Timour B:s ansökningar till Utlänningsnämnden med stöd av 7 kap. 11 § utlänningslagen (1989:529). Invandrarverket förordade att Utlänningsnämnden skulle avslå ansökningarna samt att Tatiana B. och Timour B. skulle avvisas från Sverige med förbud för dem att inom två år återvända till Sverige utan tillstånd av Invandrarverket. Utlänningsnämnden beslutade den 3 mars 1995 att avslå Tatiana B:s och Timour B:s ansökningar samt att avvisa dem med stöd av 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen. Vidare förbjöds de att inom viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av Invandrarverket. - I ansökningen yrkade Tatiana B. och Timour B. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden den 3 mars 1995 avgjorda ärendet i den del det avsåg dem. - Till stöd för ansökningen anförde Tatiana B. och Timour B. i huvudsak följande. Ärendet hade handlagts i uppenbar strid mot lag. Statens invandrarverk hade med eget yttrande överlämnat sökandenas ärende till Utlänningsnämnden. Utlänningsnämnden hade, utan att kommunicera Invandrarverkets skrivelse med sökandena eller deras ombud, fattat beslut i ärendet. Enligt 17 § förvaltningslagen fick ett ärende inte avgöras utan att den som var sökande hade fått tillfälle att yttra sig över uppgift som tillförts ärendet genom annan än honom själv, om ärendet rörde myndighetsutövning mot enskild. Den bedömning av sakskälen som antecknats i Invandrarverkets överlämnandebeslut hade varit ägnad att påverka utgången av ärendet hos Utlänningsnämnden. - Tatiana B. och Timour B. ansökte vidare om allmän rättshjälp. - Regeringsrätten förordnade den 24 mars 1995 att vidare åtgärder för verkställighet av Utlänningsnämndens beslut den 3 mars 1995 inte fick äga rum. - Utlänningsnämnden inkom den 24 april 1995 med yttrande i målet. -Regeringsrätten (1995-06-19, Wahlgren, Palm, Wadell, Berglöf): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Såvitt framgår av utredningen har Utlänningsnämnden avgjort ärendet utan att sökandena har beretts tillfälle att yttra sig över vad Invandrarverket anfört i den skrivelse av den 23 augusti 1994 med vilken ärendet överlämnades till nämnden. Skrivelsen synes ha haft betydelse för utgången av ärendet. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att Utlänningsnämnden, innan den avgjorde ärendet, borde ha underrättat sökandena om skrivelsen och berett dem tillfälle att yttra sig över den. Utlänningsnämndens handläggning strider mot 17 § förvaltningslagen. Regeringsrätten finner att synnerliga skäl att meddela resning föreligger. - Skäl föreligger att bevilja allmän rättshjälp. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet såvitt avser Tatiana B. och Timour B. och visar det åter till nämnden för ny handläggning. I avbidan på denna prövning får vidare åtgärder för verkställighet av den beslutade avvisningen av Tatiana B. och Timour B. inte företagas. - Regeringsrätten beviljar ansökningen om allmän rättshjälp och förordnar jur. kand. Martin Lundgren till biträde enligt rättshjälpslagen. Grundavgiften bestäms till 460 kr. Högsta belopp för tilläggsavgiften bestäms till 0 kr. - Regeringsrätten bestämmer att ersättning enligt rättshjälpslagen skall betalas till Martin Lundgren med 2 805 kr för arbete. (fd I 1995-06-13, Clementz)

*REGI

*INST