RÅ 1995:20

Beslut av Statens invandrarverks regionkontor skall överklagas till länsrätt i det län där regionkontoret är beläget och inte till länsrätten i det län där huvudkontoret är beläget.

Statens invandrarverk (asylbyrån Syd i Malmö) beslutade den 6 april 1995 beträffande bl.a. uppehållstillstånd för A.G. Vidare beslutas att A.G. skulle hållas kvar i förvar.

Länsrätten i Östergötlands län

A.G. överklagade och yrkade att han omedelbart skulle försättas på fri fot. I enlighet med meddelad underrättelse om hur man skulle överklaga ett beslut överlämnade Invandrarverkets regionala kontor i Malmö överklagandet till Länsrätten i Östergötlands län.

Domskäl

Länsrätten i Östergötlands län (1995-04-12, ordförande Dahlborn) yttrade: Enligt 14 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar (AFDL) skall ett beslut överklagas till den länsrätt inom vars län ärendet först prövats, om inte regeringen för ett visst slag av mål föreskriver något annat. - 1 förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. har meddelats vissa föreskrifter om bl.a. länsrätternas domkretsar. Beträffande mål enligt utlänningslagen har dock några särskilda föreskrifter inte meddelats som avviker från huvudregeln i 14 § AFDL. - I förarbetena till de ändringar som medförde att 14 § AFDL erhöll sin nuvarande utformning, se prop. 1993/94:133 s. 32, uttalas under rubriken 5.2 Forumregler m.m. bl.a. följande. "Huvudprincipen skall således vara att den länsrätt är behörig inom vars domkrets beslutsmyndigheten är belägen eller ärendet först prövats. I de fall en central eller regional förvaltningsmyndighet har överprövat ett lokalt fattat beslut är alltså den länsrätt behörig att pröva ärendet, inom vars län det första beslutet har fattats. Denna huvudprincip skall komma till uttryck i en ny 14 § i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Det är dock möjligt att den närmare studie som skall föregå varje nedflyttning av en målgrupp kan ge anledning till avvikelse i enstaka fall från denna princip. En förutsättning för detta bör dock vara att starka skäl talar för en annan ordning. Enbart det förhållandet att det rör sig om ett begränsat antal mål är inte ett sådant skäl. Regeringen bör få behörighet att besluta avvikelser från huvudregeln." - I specialmotiveringen till ändringen av 14 § AFDL (se s. 55) anges bl.a. följande. "I andra stycket anges länsrätternas geografiska behörighet vid överklagande. Avgörande är här var det första beslutet fattas. (Se även avsnitt 5.2). För studiestödsmålen gäller att de flesta besluten fattas av region- eller lokalkontoren i Centrala studiestödsnämndens namn." - I ett senare lagstiftningsärende, se prop. 1994/95:27 s. 154, ang. en fortsatt reformering av instansordningen m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna, anges med avseende på några särskilda måltyper, bl.a. mål enligt tullagen och mål enligt utlänningslagen, följande. "En invändning, som bl.a. framkom under Domstolsutredningens arbete, mot att sprida ut dessa måltyper med få mål från fyra till 24 domstolar är att en länsrätt kan få väldigt få mål av en viss typ och att vissa måltyper därför borde koncentreras till några domstolar så att dessa kan bygga upp erforderlig kompetens. Eftersom belägenheten av centralmyndigheten, såvitt den inte överprövat en regional/lokal myndighets beslut, kommer att bli styrande för till vilken länsrätt beslutet skall överklagas enligt den nyligen beslutade ändringen i 14 § AFDL, som träder i kraft den 1 oktober 1994, kommer en bestämd måltyp i allmänhet att koncentreras till en länsrätt." - Länsrätten gör följande bedömning. - De uttalanden ur förarbetena som redovisats ovan framstår som motsägelsefulla. Sett i ett större sammanhang bör dock vad som anges i den senare propositionen - att centralmyndighetens belägenhet bör vara styrande för vilken länsrätt som är behörig - inte tillmätas avgörande betydelse. Uttalandet strider nämligen mot de principer som ligger till grund för reformeringen av instansordningen. Vid tolkningen av bestämmelsen i 14 § AFDL bör lagtextens ordalydelse ha företräde framför motivuttalandena. Överklagandet av Invandrarverkets beslut skall därför överlämnas till Länsrätten i Malmöhus län för vederbörlig handläggning. - Länsrätten avvisar överklagandet och överlämnar handlingarna i målet till Länsrätten i Malmöhus län.

Kammarrätten i Jönköping

A.G. överklagade och yrkade att kammarrätten skulle undanröja länsrättens beslut och återförvisa målet till länsrätten för prövning i sak.

Domskäl

Kammarrätten i Jönköping (1995-04-21, Sönnerhed, Lindgren, referent, von Strokirch) yttrade: Kammarrätten meddelar prövningstillstånd och beslutar följande. - Det kan ifrågasättas om A.G. har rätt att få sitt överklagande av länsrättens beslut om avvisning och om överlämnande av handlingarna i målet till annan länsrätt prövat, eftersom det - med hänsyn till att Länsrätten i Malmöhus län enligt uppgift från lagmannen Nils Dahlborn har förklarat sig beredd att pröva målet - torde vara betydelselöst för honom vilken länsrätt som sakfrågan och beslutet i så fall inte gått honom emot. - Kammarrätten finner sig ändå böra pröva frågan om rätt forum och det av följande skäl. - Statens invandrarverk fattar beslut dels vid huvudkontoret i Norrköping, dels genom regionala organ, bl.a. asylbyråerna Nord i Carlslund (Upplands Väsby), Öst i Flen, Väst i Kållered och Syd i Malmö. - Verkets generaldirektör har i instruktion den 17 mars 1995 anfört att besvärshänvisning i bl.a. förvarsmål fr.o.m. den 1 april skall ges till Länsrätten i Östergötlands län inte bara beträffande beslut som fattas i Norrköping utan också beträffande beslut som fattas i regionerna. - Länsrätten i Östergötlands län, som fått in ett antal överklaganden mot beslut som fattats av asylbyråer, har med den motivering som framgår av det överklagade beslutet för sin del avvisat överklagandena och överlämnat handlingarna till länsrätten i det län där asylbyrån finns. Invandrarverket har inte godtagit länsrättens ställningstagande. Det är därför angeläget att frågan om rätt forum slutligt avgörs genom beslut av överrätt. - Kammarrätten delar länsrättens bedömning. A.G:s talan mot beslutet om avvisning och om överlämnande av handlingarna i målet till Länsrätten i Malmöhus län skall därför inte bifallas. - Kammarrätten avslår överklagandet.

Regeringsrätten

A.G. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens beslut och återförvisa målet till Länsrätten i Östergötlands län.

Prövningstillstånd meddelades.

Statens invandrarverk tillstyrkte i inhämtat yttrande besvären.

Regeringsrätten (1995-06-12, Brink, Berglöf, Werner, Lindstam) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner i likhet med underinstanserna att ett beslut av Statens invandrarverk, Asylcenter Syd, skall överklagas till och prövas av Länsrätten i Malmöhus län.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer det slut kammarrättens beslut innehåller.

Föredraget 1995-05-17, föredragande Lenberg Karlsson, målnummer 2340-1995