RÅ 1996 not 161

Oriktig rättstillämpning (återkrav av bostadsbidrag saknade laglig grund, bifall)

Not 161. Ansökan av Sören R. om resning. - Förmedlingsorganet i Leksands kommun beslutade den 25 mars 1987 med tillämpning av förordningen (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer att Sören R. skulle vara skyldig att återbetala 5 712 kr av bostadsbidrag som han uppburit för år 1984. Enligt beslut den 11maj 1987 avslog Länsbostadsnämnden i Kopparbergs län ett överklagande av Sören R. Sedan han fullföljt sin talan avslog Plan- och bostadsverket enligt beslut den 29 maj 1989 hans överklagande. Myndigheternas beslut grundades på att han inte anmält ändrad inkomst under år 1984. - Hos Regeringsrätten ansökte Sören R. om resning i förvaltningsärendet angående skyldighet att återbetala bostadsbidrag. Till stöd för sin talan åberopade han ett av Regeringsrätten den 9 januari 1992 meddelat beslut (RÅ 1992 not. 13). -Regeringsrätten (1996-06-14, Björne, Wadell, Berglöf, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ifrågavarande bostadsbidrag har utgått dels enligt förordningen (1976:262, omtryckt 1981:338) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl. dels enligt förordningen (1976:263, omtryckt 1981:337) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer. Sådana bidrag kunde återkrävas enligt vad som närmare angavs i 20 § förordningen 1976:263. Ärende om återkrävande prövades av förmedlingsorganet i kommunen. Talan mot organets beslut fördes enligt 22 § hos länsbostadsnämnden. Nämndens beslut fick överklagas hos plan- och bostadsverket. Prövning av frågan om återbetalning görs dock alltid i sista hand av allmän domstol, som därvid är obunden av de administrativa organens bedömning av återbetalningsfrågan ( NJA 1984 s. 648). - Förordningen (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl. och förordningen (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer upphörde att gälla den 1 januari 1988 och ersattes av förordningen (1987:818) om bostadsbidrag till barnfamiljer. Det finns inte någon övergångsbestämmelse om tillämpningen av de upphävda förordningarna i ärenden som avser bidrag som utgått före den 1 januari 1988. Förordningen 1987:818 har i sin tur upphört att gälla vid utgången av 1988 - se förordningen (1988:790) om upphävande av förordningen (1987:818) om bostadsbidrag till barnfamiljer. I förordningen 1988:790 föreskrivs dessutom att den upphävda förordningen dock skall gälla i fråga om bidrag som beviljats eller omprövats med stöd av den upphävda förordningen. Förordningen 1987:818 ersattes av lagen (1988:786) om bostadstillägg, vilken trädde i kraft den 1 september 1988 och tillämpades första gången i fråga om bostadsbidrag för 1989. Denna lag har numera ersatts av lagen (1993:737) om bostadsbidrag. - Vid angivna förhållanden fanns den dag - den 29 maj 1989 - då plan- och bostadsverket fattade sitt beslut om återkrav inte någon laglig grund för beslutet. Beslutet skall därför upphävas. De överklagade besluten av förmedlingsorganet och länsbostadsnämnden skall inte heller gälla. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning. Regeringsrätten upphäver förmedlingsorganets i Leksands kommun beslut den 25 mars 1987, Länsbostadsnämndens i Kopparbergs län beslut den 11 maj 1987 och plan- och bostadsverkets beslut den 29 maj 1989. (fd 1996-05-15, Holmstedt)

*REGI

*INST