RÅ 1998 not 254

Person som deltagit i ALU-verksamhet för att förbereda start av eget företag ansågs ha stått till arbetsmarknadens förfogande enligt socialtjänstlagen

Not 254. Överklagande av Michel G. ang. bistånd enligt socialtjänstlagen. - Socialnämnden i Karlshamn avslog den 14 november 1995 en ansökan av Michel G. om socialbidrag för perioden den 20 oktober - den 30 november 1995. Beslutet motiverades med att Michel G. inte var att betrakta som aktiv arbetssökande. - Michel G. överklagade nämndens beslut. -Länsrätten i Blekinge län (1996-01-25, ordf. Antonsson): Enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620), SoL, har den enskilde rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och livsföring i övrigt, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. - Av handlingarna i målet framgår följande. - Michel G. är ensamstående. Han har umgänge med en dotter född 1968 och bor i en två-rumslägenhet. Hyran är 2 000 kr per månad. Sedan 4 september 1995 går Michel G. en s.k. starta eget kurs anordnad av ALMI. Han har inkomst av KAS, 3 431 kr per månad. - September 1995 hade Michel G. inkomster som med 2 011 kr översteg vad han behövde för att vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå (överskott). För oktober och november redovisas motsvarande underskott på 2 317 kr för respektive månad. - Länsrätten har av Kristina Holmberg, Arbetsförmedlingen i Karlshamn, inhämtat följande information. Michel G. genomgår s.k. arbetslivsutveckling, ALU. I Michel G:s fall benämns denna ALU-starta eget. ALU är inte att anse som utbildning. Michel G. står hela tiden till arbetsmarknadens förfogande. Kristina Holmberg påpekar att hon i stort sett varje dag ser Michel G. besöka arbetsförmedlingen för att söka arbete. - Länsrätten gör följande bedömning. - Den som inte har något arbete och är arbetsför anses enligt gällande rättspraxis kunna vägras bistånd om han inte söker arbete och antager anvisat arbete som är lämpligt. Detta har ansetts gälla även när skälet till att den enskilde inte sökt arbete varit att han bedrivit studier. - Med arbete jämställs i detta sammanhang enligt rättspraxis arbetsmarknadspolitiska åtgärder som arbetsmarknadsutbildning, offentligt skyddat arbete, arbetsträning och ungdomslag. - Enligt 2 § förordningen (1992:1333) om arbetslivsutveckling får ALU anvisas arbetslös bland annat om denne inte har kunnat beredas annan lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Av denna ordalydelse framgår att ALU är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och att ALU sålunda i detta fall skall jämställas med arbete. I sammanhanget kan nämnas att enligt 2 § lagen (1995:409) om arbetslivsutveckling skall tid under vilken den arbetslöse har deltagit i ALU jämställas med tid under vilken den arbetslöse enligt lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd (Kas-lagen) skall anses ha utfört förvärvsarbete. - Av vad som anförts ovan följer att socialnämnden inte ägt avslå Michel G:s ansökan på den grunden att han inte var att betrakta som aktivt arbetssökande. - När Michel G. erhöll överskott för september kunde han förutse att det skulle uppkomma underskott följande månader. Överskottet för september skall därför beaktas vid prövningen av hans behov under kommande månader. Överskottet får anses ha tillförsäkrat Michel G. en skälig levnadsnivå fram till 26 oktober. För den aktuella perioden 20 oktober - 30 november uppkommer ett underskott på 2 623 kr. - Länsrätten bifaller överklagandet och tillerkänner Michel G. 2 623 kr i ekonomiskt bistånd avseende perioden 20 oktober - 30 november 1995. - Socialnämnden överklagade länsrättens dom och yrkade att nämndens avslagsbeslut skulle fastställas. - Kammarrätten i Jönköping (1996-05-09, Nordling, von Strokirch, Gårdmark): Såsom socialnämnden anför skall startande av eget företagande inte bekostas av socialtjänsten. Den verksamhet som varit aktuell för Michel G. innebär enligt vad som framgår av utredningen i målet förberedelser för affärsverksamhet. Den får därför, oavsett om den kan räknas till de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, inte anses befria honom från skyldigheten att själv aktivt söka annat arbete. Noteras kan att s.k. Starta-eget-bidrag enligt förordningen (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet inte får lämnas den som för samma tid anvisats ALU. - Att pågående ALU i praktiken hindrat Michel G. från att aktivt söka arbete har inte framkommit. Vad han anfört om sina försök att genom besök på arbetsförmedlingen skaffa sig en försörjningsmöjlighet innebär inte att han har gjort ens sannolikt att han varit aktivt arbetssökande på det sätt som kunnat krävas. Han har mot socialnämndens påstående om brist på konkretisering av åtgärder inte exemplifierat sina ansträngningar att få anställning. - Mot angiven bakgrund kan inte Michel G. anses ha varit arbetssökande på sådant sätt att han har rätt till bistånd enligt ansökan. Socialnämndens överklagande skall därför bifallas. - Kammarrätten upphäver länsrättens dom och fastställer socialnämndens beslut. - I överklagande yrkade Michel G. att kammarrättens dom skulle upphävas och att han, i enlighet med länsrättens dom, skulle medges bistånd för perioden den 20 oktober - den 30 november 1995. - Regeringsrätten (1998-12-16, Holstad, Rundqvist, Billum, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620)i tillämpliglydelse har den enskilde rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Bestämmelsen innebär att den som är arbetslös, för att kunna få bistånd, är skyldig att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande, dvs. i regel är skyldig att söka arbete och att godta anvisat lämpligt arbete. I denna skyldighet inbegrips i princip också att medverka i de åtgärder i övrigt som samhället ställer till förfogande för arbetslösa i form av t.ex. arbetsmarknadsutbildning. - Vid den tid målet gäller utgjorde arbetslivsutveckling (ALU) en försöksverksamhet. Syftet med ALU var att bibehålla och stärka arbetslösas anknytning till arbetslivet. Regler för ALU fanns i förordningen (1992:1333) om arbetslivsutveckling. Den som deltog i ett ALU-projekt ansågs stå till arbetsmarknadens förfogande. Den arbetslöse förutsattes söka arbete under den tid projektet varade och tid för detta skulle också avsättas. ALU-projekt kunde inriktas på bl.a. förberedelse att starta eget företag. - Michel G. har under den aktuella tiden gått en ALU-kurs, Starta eget, som han påbörjade den 4 september 1995. Han har vägrats bistånd med hänvisning till att han inte kan anses ha varit arbetssökande på sådant sätt att han har rätt till bidrag. - Regeringsrätten har i tidigare mål prövat frågan om rätt till bistånd för den som deltar i ALU-verksamhet eller i ungdomspraktikverksamhet (Regeringsrättens domar den 15 juni 1998 i mål nr 7278-1996 och 440-1995) (Anm. Se RÅ 1998 ref. 24). Regeringsrätten fann därvid att ett aktivt deltagande i ALU-verksamhet respektive ungdomspraktikverksamhet fick anses tillräckligt för att den som sökte bistånd skulle anses ha stått till arbetsmarknadens förfogande i den mening begreppet har vid tillämpning av socialtjänstlagen. - Mot bakgrund av det nu anförda finner Regeringsrätten att Michel G. är berättigad till det sökta biståndet. - Regeringsrättens avgörande. Med upphävande av kammarrättens dom fastställer Regeringsrätten det slut som länsrättens dom innehåller. (fd II 1998-11-25, Hoffstedt)

*REGI

*INST