RÅ 1999 not 36

Tobaksprodukt som inte skurits, strimlats eller tvinnats och inte heller sammanpressats till kaka ansågs inte som röktobak och därför inte skattepliktig

Not 36. Överklagande av Riksskatteverket av förhandsbesked ang. tobaksskatt. - I ansökan om förhandsbesked begärde X besked om en råtobaksprodukt bestående av torkade råtobaksblad, delvis hela och sönderbrutna, hårt hoppressade för att säkerställa hållbarheten samt såsade med en vätska för att förhindra mögelbildning och torkning och som inte kunde rökas i denna ursprungliga, obearbetade form var att bedöma som råtobak enligt 1 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, LTS, med hänvisning till kombinerade nomenklaturen (KN) 24.01 och därmed inte är belastad med skatteplikt. -Skatterättsnämnden (1997-11-20, Wingren, Edlund, Ohlson, Peterson, Sjöberg, Sjöstrand, Tjörnemar) yttrade efter att ha antecknat att det i ärendet upplysts att den aktuella tobaksprodukten skulle komma att säljas till återförsäljare och enskilda konsumenter och att den behandling som produkten skulle genomgå för att kunna rökas kunde utföras av konsumenten samt att Generaltullstyrelsen i ett yttrande ansett att den aktuella produkten skulle klassificeras enligt tulltaxenummer 2401 (råtobak) i den s.k. Kombinerade nomenklaturen och att den inte var skattepliktig enligt lagen LTS: Den med ansökningen avsedda tobaksprodukten år inte skattepliktig enligt 1 § LTS. - Motivering. Den fråga som aktualiseras i ärendet är om den ifrågavarande tobaksprodukten är röktobak. Enligt 1 § andra stycket LTS skall tobaksskatt betalas för bl.a. röktobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt förordningen EEG 2658/87. Med röktobak enligt LTS avses bl.a. enligt 3 § 1 förordningen (1994:1613) om tobaksskatt, tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor som går att röka utan ytterligare industriell beredning. Definitionen av röktobak har utformats efter förebild av motsvarande bestämmelse i artikel 4 punkt 1 i rådets andra direktiv 72/32/EEG. Bl.a. detta direktiv har numera ersatts av rådets direktiv 95/59/EG där definitionen av röktobak, såvitt nu är av intresse, med oförändrad lydelse återfinns i artikel 5 punkt 1. - Av utredningen framgår att tobaksprodukten i fråga är emballerad i plast och utgörs av torkade tobaksblad, i huvudsak mer eller mindre söderbrutna, hårt pressade för att säkerställa hållbarheten samt såsade med en vätska för att förhindra mögelbildning och torkning. - Nämnden gör följande bedömning. - För att en tobaksprodukt skall anses som röktobak krävs såväl enligt 3 § 1 förordningen om tobaksskatt som artikel 5 punkt 1 rådets direktiv 95/59/EG dels att tobaken har skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor, dels att tobaken går att röka utan ytterligare industriell beredning. Den aktuella tobaksprodukten är inte skuren, strimlad eller tvinnad. Den är inte heller sammanpressad till kakor utan emballerad i plast och faller isär när emballaget öppnas. Produkten har således inte beretts på ett sådant sätt som avses i första ledet i bestämmelsen. Den skiljer sig enligt nämndens mening på ett avgörande sätt från den tobaksprodukt som, sådan den beskrevs, var föremål för Regeringsrättens bedömning i den av parterna åberopade domen, RÅ 1996 not. 297. Den nu aktuella produkten är därför inte till KN-nr 2403 hänförlig röktobak och är inte heller i övrigt en tobaksvara för vilken skatt är föreskriven i LTS. - Riksskatteverket yrkade att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet skulle besluta att den aktuella tobaksprodukten är skattepliktig enligt 1 § LTS. - X bestred bifall till ändringsyrkandet och hemställde att Regeringsrätten skulle begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol. - Riksskatteverket ansåg inte att det var nödvändigt att inhämta förhandsavgörande hos EG-domstolen. - Regeringsrätten (1999-02-26, Werner, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten - som inte finner skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen - gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen. - Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - Regeringsrätten förordnar att sekretessen enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) skall bestå, utom i fråga om vad som står under rubriken Regeringsrättens avgörande. (fd II 1999-02-10, Nilsson). - Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål nr 7609-1997 där omständigheterna var likartade och utgången densamma.

*REGI

*INST