Upphävd författning

Förordning (1994:1613) om tobaksskatt

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994:1613 i lydelse enligt SFS 2009:1509
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Förordning (1961:395) om tobaksskatt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skatteverket får meddela föreskrifter om

 1. märkning av cigarettförpackningar enligt 4 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
 2. godkännande av skatteupplag som avses i 10 § lagen om tobaksskatt,
 3. säkerhet enligt lagen om tobaksskatt,
 4. tillsynen över att upplagshavare förstör skattepliktiga varor enligt 21 § första stycket 2 lagen om tobaksskatt,
 5. hantering av ledsagardokument enligt lagen om tobaksskatt eller denna förordning,
 6. undantag från bestämmelserna i 10 § första stycket,
 7. upplagshavare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker,
 8. inköp av varor utan skatt enligt 31 e § lagen om tobaksskatt,
 9. avdrag för skatt på varor enligt 32 § första stycket 5 och 6 lagen om tobaksskatt,
 10. upplagshavares bokföring enligt 10 a § lagen om tobaksskatt.

[S2]Skatteverket får vidare meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om tobaksskatt. Förordning (2003:973).

2 §  Om en tobaksvara har förklarats förverkad enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling, skall den förstöras genom Skatteverkets försorg eller under tullkontroll. Förordning (2007:358).

3 §  Skatterepresentant som avses i 15 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt skall föra bok över de skattepliktiga varor som han ansvarar för och leveransadresser i Sverige. Förordning (2001:584).

4 §  Ledsagardokument som avses i 23 § första stycket1-3 lagen (1994:1563) om tobaksskatt skall, om inte annat följer av 10 §, upprättas i fyra exemplar. Tre exemplar av dokumentet skall åtfölja varorna under transport.

[S2]Har en upplagshavare sålt obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat EG-land och har upplagshavaren inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna avsänts erhållit returexemplaret av ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta Skatteverket om förhållandet. Förordning (2003:973).

5 §  Upplagshavare får, sedan ledsagardokument som avses i 23 § första stycket1-3 lagen (1994:1563) om tobaksskatt upprättats, ändra innehållet i fälten 4, 7, 7 a, 13, 14 och 17 i ledsagardokumentet så att det visar en annan mottagare eller leveransplats. Den nya mottagaren skall vara upplagshavare eller varumottagare i ett annat EG-land eller, i fråga om transport mellan två svenska skatteupplag via ett annat EG- land, annan svensk upplagshavare. Skatteverket skall omedelbart underrättas om företagna ändringar och den nya mottagaren eller leveransplatsen skall omedelbart anges på baksidan av ledsagardokumentet. Förordning (2003:973).

6 §  Ledsagardokument som avses i 23 § första stycket 4 lagen (1994:1563) om tobaksskatt skall, om inte annat följer av 14 §, upprättas i fyra exemplar. Tre exemplar av dokumentet skall åtfölja varorna under transport. Utfartstullkontoret skall attestera att varorna lämnat gemenskapen och till avsändaren återsända det attesterade exemplaret av ledsagardokumentet inom 15 dagar.

[S2]Om avsändaren inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna avsänts för export erhållit returexemplaret av ledsagardokumentet, skall avsändaren utan dröjsmål underrätta Skatteverket om förhållandet. Förordning (2003:973).

7 §  Om Skatteverket påför skatt enligt 27 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt skall verket underrätta den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten. Förordning (2003:973).

8 §  Ledsagardokument som avses i 26 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt skall upprättas i tre exemplar. Två exemplar av dokumentet skall åtfölja varorna under transporten.

[S2]Den som ansvarar för en transport enligt 26 § första stycket 2 lagen om tobaksskatt skall, innan transporten påbörjas, anmäla varorna till Skatteverket.

[S3]Den som tar emot varor som transporterats enligt 26 § första stycket 2 lagen om tobaksskatt skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken han tagit emot varorna lämna en bekräftelse på detta till Skatteverket. Förordning (2003:973).

9 §  Skatteverket får ingå sådan överenskommelse som avses i artikel 7.9 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor2, senast ändrat genom rådets direktiv 96/99/EG3.

[S2]Har Skatteverket ingått en överenskommelse enligt första stycket får verket meddela föreskrifter om sådana förenklade förfaranden som avses i 26 § tredje stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt. Förordning (2003:973).

10 §  Ledsagardokument som avses i 23 § första stycket 1 och 4 lagen (1994:1563) om tobaksskatt skall vid transport av cigaretter upprättas i fem exemplar. Det femte exemplaret skall omedelbart sändas till Skatteverket.

[S2]Skatteverket skall vidarebefordra det femte exemplaret av ledsagardokumentet till behörig myndighet inom EU och Tullverket. Förordning (2003:973).

11 §  Om Skatteverket från någon annan behörig myndighet inom EU får motsvarande uppgifter om transporter av cigaretter som avses i 10 §, skall verket vidarebefordra uppgifterna till Tullverket. Förordning (2003:973).

12 §  Uppgifter i ett ledsagardokument enligt 23 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt och uppgifter som avses i 11 § får behandlas automatiserat. Förordning (2001:584).

13 § Har upphävts genom förordning (2001:730).

14 §  Vid revision som utförs med stöd av lagen (1994:1563) om tobaksskatt gäller inte anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) för Skatteverkets behandling av personuppgifter hos den granskade. Detsamma gäller sådan behandling som Skatteverket utför vid tillämpningen av lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. Förordning (2003:973).

15 §  Upplagshavare, registrerade varumottagare, registrerade avsändare och lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om

 1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
 2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
 3. det i övrigt sker ändringar av förhållanden som angetts i samband med ansökan om godkännande eller registrering. Förordning (2009:1509).

16 §  Frågor om upplagshavare, skatteupplag, registrerade avsändare eller lagerhållare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt prövas av Skatteverket. Beslut om godkännande av upplagshavare, skatteupplag, registrerade avsändare eller lagerhållare meddelas efter särskild ansökan. Förordning (2009:1509).

17 §  Anmälningar som avses i 14 och 17 §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt skall göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket. Förordning (2003:973).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1613) om tobaksskatt

Förordning (1995:655) om ändring i förordningen (1994:1613) om tobaksskatt

  Omfattning
  ny 9 §
  CELEX-nr
  394L0074
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1997:589) om ändring i förordningen (1994:1613) om tobaksskatt

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1998:521) om ändring i förordningen (1994:1613) om tobaksskatt

Omfattning
ny 10 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1999:109) om ändring i förordningen (1994:1613) om tobaksskatt

Omfattning
ny 11 §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (1999:461) om ändring i förordningen (1994:1613) om tobaksskatt

Omfattning
nuvarande 9, 10, 11 §§ betecknas 10, 17, 18 §§; ändr. 6 §, de nya 10, 17 §§; nya 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1219) om ändring i förordningen (1994:1613) om tobaksskatt

Omfattning
ny 19 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (1999:1333) om ändring i förordningen (1994:1613) om tobaksskatt

Omfattning
ändr. 13 §; ny 13 a §
CELEX-nr
396L0099
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1274) om ändring i förordningen (1994:1613) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. För varor som förklarats förverkade enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling gäller 7 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:584) om ändring i förordningen (1994:1613) om tobaksskatt

Omfattning
upph. 1, 2, 3, 4, 5 §§; nuvarande 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 a, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§ betecknas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§; ändr. nya 1, 4, 5, 7, 11, 12 §§; nya 16, 17 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:730) om ändring i förordningen (1994:1613) om tobaksskatt

Omfattning
upph. 13 §; ändr. 1, 5, 10, 11, 15 §§
Ikraftträder
2001-11-01

Förordning (2002:828) om ändring i förordningen (1994:1613) om tobaksskatt

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2002:882) om ändring i förordningen (1994:1613) om tobaksskatt

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:973) om ändring i förordningen (1994:1613) om tobaksskatt

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2007:358) om ändring i förordningen (1994:1613) om tobaksskatt

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2009:1509) om ändring i förordningen (1994:1613) om tobaksskatt

Omfattning
ändr. 15, 16 §§
CELEX-nr
32008L0118
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:177

Omfattning
upph.