RÅ 2000 not 98

Avdrag för ingående skatt hänförlig till förvärv av personbilar som efter utgången av en leasingperiod köptes av leasetagaren (ett revisionsföretag) för vidareförsäljning till anställda m.fl. (förhandsbesked) / Mervärdesskatt (avdrag för ingående skatt hänförlig till förvärv av personbilar som efter utgången av en leasingperiod köptes av leasetagaren (ett revisionsföretag) för vidareförsäljning till anställda m.fl.)

Not 98. Överklagande av X AB av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I en ansökan om förhandsbesked uppgav X AB bl.a. följande. Bolaget bedrev revisionsbyråverksamhet och leasade i denna verksamhet ett antal personbilar. Från tid till annan blev det aktuellt för bolaget att köpa tidigare leasade bilar från leasegivaren. Syftet med köpet var alltid att återförsälja bilen. Köpare kunde vara t.ex. bilhandlare, leasegivare, anställda i bolaget eller andra privatpersoner. Bolaget önskade besked om att det hade rätt till avdrag för den ingående skatt som var hänförlig till bilköpen. -Skatterättsnämnden (1999-02-16, Wingren, Nyström, Ohlson, Peterson, Sjöberg, Sjöstrand, Tjörnemar): Förhandsbesked. - Bolaget har inte rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig till sådana förvärv av personbilar som avses med ansökningen. - Motivering. - Enligt 8 kap. 15 § 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, får avdrag inte göras för ingående skatt som hänför sig till förvärv av personbilar eller motorcyklar när dessa förvärvas för andra ändamål än återförsäljning, uthyrning, persontransporter i yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490), transporter av avlidna eller körkortsutbildning som omfattas av skatteplikt. - Bolaget driver revisionsbyråverksamhet och leasar i denna verksamhet ett 40-tal personbilar. När leasingperioden upphör ges bolaget vanligen möjlighet att förvärva bilen. Bolaget har nu för avsikt att utnyttja denna möjlighet i syfte att återförsälja bilarna till t.ex. bilhandlare, leasegivare, anställda i bolaget eller andra privatpersoner. Fråga är om dessa försäljningar utgör sådan "återförsäljning" som avses i den inledningsvis återgivna bestämmelsen. - Nämnden gör följande bedömning. - Någon närmare ledning för att avgöra vad som är att hänföra till "återförsäljning" ges inte i lagtexten. Begreppet är dock så allmänt att det inte är möjligt att med hänvisning till t.ex. normalt språkbruk fastställa dess innebörd i förevarande sammanhang enbart med utgångspunkt i själva lagtexten. Ledning får därför i första hand sökas i förarbetena till bestämmelsen. - I specialmotiveringen till 8 kap. 15 § 1 ML, prop. 1993/94:99 s. 214 f., anges att bestämmelsen motsvarar avdragsförbudet i 18 § första stycket 2 i den numera upphävda lagen (1968:430) om mervärdesskatt (GML). Vid denna lags tillkomst togs en bestämmelse in i 18 § andra stycket enligt vilken avdragsrätt inte förelåg för ingående skatt som belöpte på anskaffning av personbil för annat ändamål än återförsäljning eller uthyrning i yrkesmässig verksamhet. Av förarbetena, prop. 1968:100 s. 141, framgår att bestämmelsen såvitt den avsåg återförsäljning tog sikte på den yrkesmässiga bilhandeln. När GML upphävdes 1994 och ersattes med ML förelåg enligt bestämmelsens då gällande lydelse i 18 § första stycket 2 inte avdragsrätt för ingående skatt som belöpte på anskaffning av personbil eller motorcykel för annan verksamhet än sådan som avsåg yrkesmässig personbefordran, återförsäljning eller uthyrning. - Mot bakgrund av det sagda framstår det enligt nämndens mening som klart att undantaget från avdragsförbudet vid tillämpningen av GML endast avsåg sådan yrkesmässig återförsäljning som skedde inom traditionellt bedriven bilhandel. Även om den motsvarande bestämmelsen i ML fått en något annorlunda redaktionell utformning än vad som gällde enligt GML finns det inte något som tyder på att avsikten har varit att ge begreppet "återförsäljning" en annan innebörd i ML än vad som tidigare gällde enligt GML. Med återförsäljning skall således även enligt 8 kap. 15 § 1 ML avses försäljning som sker i sådana former som utmärker en yrkesmässigt bedriven bilhandel. Härunder faller inte bolagets tillfälliga förvärv av sådana personbilar som tidigare hyrts för användning i bolagets revisionsverksamhet, trots att bolagets syfte vid förvärvet är att avyttra dem. - I överklagande yrkade bolaget att Regeringsrätten skulle förklara bolaget berättigat till avdrag. - Regeringsrätten (2000-06-14, Werner, Swartling, Baekkevold, Nordborg, Schäder) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde nämndens förhandsbesked. (fd II 2000-05-03, Kristiansson)

*REGI

*INST