RÅ 2001 not 115

Beslut om förhandsbesked om nybyggnad på fastighet inom område som omfattas av landskapsbildsskydd och naturvårdslagen och särskilda hushållningsbestämmelser enligt naturresurslagen (avslag) / Beslut om förhandsbesked om nybyggnad på fastighet inom område som omfattas av landskapsbildsskydd och naturvårdslagen och särskilda hushållningsbestämmelser enligt naturresurslagen (rättsprövning, avslag)

Not 115. Ansökan av S.L. om rättsprövning av ett beslut om bygglov. -Miljönämnden i Strömstads kommun (1997-10-22) beslutade att medge L.T. förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och mindre ladugård på fastigheten Korsnäs 2:2. - K.S., B.S., ägare till fastigheten Korsnäs 2:33 samt S.L., ägare till fastigheten Korsnäs 2:24, överklagade miljönämndens beslut och yrkade att detta skulle upphävas. De åberopade att fastigheten inte lämpade sig för jordbruk samt att området utgjorde en unik biotop och omfattades av såväl strand- som landskapsbildsskydd. - L.T., ägare till fastigheten Korsnäs 2:2 yrkade att överklagandet skulle lämnas utan bifall och anförde bl.a. att klagandenas sommarhus låg ca en halv kilometer från det tänkta bostadshuset. Han yrkade att länsstyrelsen meddelade strandskyddsdispens för byggnadsföretaget. - Länsstyrelsen i Västra Götaland avvisade i beslut den 4 september 1998 överklagandena. - Regeringen upphävde i beslut den 29 oktober 1998 länsstyrelsens beslut och överlämnade ärendet till länsstyrelsen för ny behandling. - Länsstyrelsen i Västra Götaland (1999-06-09) upphävde miljönämndens beslut med följande motivering: För områden som inte omfattas av detaljplan skall enligt 8 kap. 12 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, ansökningar om bygglov bifallas om den sökta åtgärden uppfyller kraven i 2 kap., inte skall föregås av detaljplaneläggning, inte strider mot områdesbestämmelser och uppfyller kraven i 3 kap. om byggnaders placering och utformning m.m. - Enligt 2 kap. 1 § andra stycket PBL skall vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (NRL) tillämpas. Av 2 kap. 6 § NRL framgår att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av områdenas naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Är området av riksintresse skall det enligt andra stycket samma paragraf skyddas mot sådana åtgärder. Enligt 3 kap. NRL är kustområdet från riksgränsen mot Norge till Lysekil med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i sin helhet är av riksintresse. Inom detta område skall enligt 3 kap. 2 § NRL turismens och det rörliga friluftslivets intressen främst beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. - I 2 kap. 2 § PBL anges att i ärenden enligt PBL och vid planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, kommunikationsleder och andra anläggningar främjas. Även en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och med energi och råvaror skall främjas. - Den aktuella fastigheten är belägen på den norra udden av Tjärnö. Platsen är utpekad i länsstyrelsens inventering av ängs- och hagmarker. Byggnaderna planeras utföras inom en strandnära naturlig betesmark som även utgör ett lättillgängligt stråk för rörligt friluftsliv. I närområdet finns områden med ädellövskog och grunda havsvikar med ålgräsvegetation. Området omfattas av landkapsbildsskydd enligt tidigare lydelsen av 19 § naturvårdslagen (1964:822), NVL. I området råder förbud att utan länsstyrelsens tillstånd bl.a. uppföra byggnad och anlägga väg annan än för jordbrukets eller fiskets behov. Området omfattas även på sätt ovan anförts av de särskilda hushållningsbestämmelserna för kustområdena i 3 kap. NRL. - Länsstyrelsen finner mot bakgrund av det anförda och med hänvisning till ovan angivna bestämmelser i 2 kap. PBL samt 2 och 3 kap. NRL att förhandsbesked för byggnadsföretaget inte kan medges. - L.T. överklagade länsstyrelsens beslut. - Regeringen (Miljödepartementet, 2000-09-21) upphävde länsstyrelsens beslut. Som skäl för sitt beslut anförde regeringen följande. Regeringen finner att vad S.L. samt B.S och K.S. anfört till länsstyrelsen om allmänna intressen inte utgör tillräckliga skäl för länsstyrelsen att på talan av dem upphäva kommunens beslut om förhandsbesked med hänvisning till bestämmelserna i 2 kap. PBL om allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av bebyggelse. Regeringen finner inte heller att vad S.L. samt B.S. och K.S. i övrigt framfört i ärendet utgör skäl att ändra miljönämndens beslut. Länsstyrelsens beslut bör därför upphävas. Miljönämndens beslut den 22 oktober 1997 om positivt förhandsbesked kommer därmed att stå fast. - S.L. ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle upphävas. Han anförde till stöd för sin talan bl.a. följande. Med anledning av ansökan om bygglov 1967 för fritidshus på fastigheten Korsnäs 2:2 utfärdade Strömstads kommun förbud för byggnation med hänvisning till 16 § NVL. Byggnadsnämnden avslog 1990 och 1994 ansökningar om bygglov för bostadshus på fastigheten, med motiveringen att den låg inom ett område som enligt 2 kap. 6 § samt 3 kap. 1-3 §§ NRL, var av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Därutöver anförde kommunen att strand- och landskapsskydd gällde enligt 15 och 19 §§ NVL, att enligt kommunens översiktsplan nybebyggelse i kustområdena skulle prövas restriktivt samt att ny bebyggelse i första hand skulle lokaliseras till de inre delarna av ön. Detta visar att det enligt praxis föreligger byggförbud på Korsnäs 2:2. Regeringen har inte beaktat innebörden av 2 kap. 6 § och 3 kap. 1-3 §§ NRL, 15, 16 och 19 §§ NVL samt 2 kap. 2 § och 8 kap. 12 § PBL. Enligt 3 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988) skall en jordbruksfastighet för att vara lämpad för sitt ändamål vara av sådan storlek, sammansättning och utformning att den medger att det företag som skall bedrivas på fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Detta är inte fallet med Korsnäs 2:2. Regeringen har således inte beaktat innebörden av 3 kap. 5 § fastighetsbildningslagen. Regeringen har vidare genom sitt beslut även misstolkat proportionalitetsprincipen. Denna princip innebär att en inskränkning från det allmännas sida av den enskildes rätt att använda sin egendom förutsätter att det finns en rimlig balans eller proportionalitet mellan vad det allmänna vinner och vad den enskilde förlorar på inskränkningen. I rättsfallet RÅ 1996 ref. 44, som gällde ett strandskyddsärende, ansågs t.ex. det enskilda intresset väga tyngst medan i detta ärende det allmänna intresset bör väga tyngst. - Regeringsrätten (2001-07-12, Lindstam, Hulgaard, Nilsson, Wennerström, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De av S.L. åberopade bestämmelserna i NRL och NVL m.fl. lagar är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort bedömningsutrymme. Den avvägning som gjorts mellan de allmänna intressena och L.T:s enskilda intresse av ett positivt förhandsbesked om bygglov kan, enligt Regeringsrättens mening, inte anses gå utöver det handlingsutrymme som myndigheterna har i ärenden om förhandsbesked. Handlingarna i målet ger vidare inte stöd för att regeringen felbedömt fakta som legat till grund för beslutet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2001-06-13, Bäckström)

*REGI

*INST