RÅ 2002 not 82

Beslut om bildande av naturreservat (intresseavvägning, felaktig handläggning, avslag) / Beslut om bildande av naturreservat(rättsprövning, intresseavvägning, felaktig handläggning, avslag)

Not 82. Ansökan av M.A. om rättsprövning av ett beslut om bildande av naturreservat av området Fagraholms fly. - Fagraholms fly ligger ca 3,5 km nordöst om Nottebäcks kyrka i Uppvidinge kommun. Området består av myr- och skogsmark som i öster gränsar till Sjöatorpasjön. - Domänverket, dåvarande ägare till fastigheten Skeda mellangård 2:4, bjöd i samband med dess bolagisering 1992 ut denna fastighet till försäljning. Efter hemställan från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket beslöt regeringen med hänsyn till de stora naturvärdena på Fagraholms fly att fastigheten skulle erbjudas Naturvårdsverket. 1993 överfördes ett 53,2 ha stort delområde av fastigheten till Naturvårdsverket. Delområdet styckades av och fick beteckningen Nottebäck-Skeda 2:8. - Utöver denna fastighet berördes ytterligare tre fastigheter samt fiskesamfälligheten för byn Nottebäcks Skeda i Sjöatorpasjön, av det planerade reservatet. - Ett förslag till beslut om bildande av reservat skickades ut till samtliga sakägare som förelades att framställa eventuell erinran inom viss tid. - Erinringar inkom bl.a. från M.A., ägare till fastigheten Nottebäcks Skeda 3:3, som i huvudsak framförde följande. Han anser att hans fastighet inte bör ingå i reservatet. Fastigheten är redan hårt sönderstyckad av flera generationer vägar, elledningar, m.m. Den del som berör hans fastighet utgör en ringa del av hela reservatet men är av största betydelse för honom och hans släkts nyttjande av fastigheten. Förslaget medför att hans traktorvägar går om intet och han tvingas till nyanläggningar. Han vill inte avstå från någon typ av jakt eftersom detta är den viktigaste rekreationskällan. Jakten sker oftast från jakttorn med röjda siktfält för ökad skjutsäkerhet. Han kräver att deras vattenrätt från Fagraholmsflyets lagg klarläggs och befästs då skogsmarkens livsviktiga vattentransport härrör från densamma. Strandrätt för båtstad och båtuppläggning skall kvarstå enligt tidigare praxis. Restriktioner mot kalkning och inplantering av fisk och kräftor avvisas av honom. -Länsstyrelsen i Kronobergs län (1998-12-14) förklarade med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822) området Fagraholms fly, som det angavs på en till beslutet bifogad karta och som det beskrevs i beslutet, som naturreservat. - Syftet med reservatet var att bevara ett representativt myrområde med stort värde för kännedomen om landets natur. Syftet var också att skydda gammal barrdominerad skog som skulle få utvecklas i huvudsak fritt till ett naturskogsartat bestånd. Detta för att bibehålla och öka den biologiska mångfalden i området. - För att trygga ändamålet med reservatet beslutade länsstyrelsen med stöd av 8-10 §§naturvårdslagen samt 10 § naturvårdsförordningen (1976:484) om vissa reservatsföreskrifter. - Länsstyrelsen meddelade även med stöd av 9 § naturvårdsförordningen föreskrifter för naturvårdsförvaltningen av reservatet genom att fastställa en till beslutet bifogad skötselplan. - Länsstyrelsen utsåg vidare med stöd av 9 § naturvårdsförordningen Skogsvårdsstyrelsen till naturvårdsförvaltare av naturreservatet. - Som motivering för sitt beslut anförde länsstyrelsen bl.a. följande. Myrar är en karaktäristisk del av den nordiska naturen och Sverige har ett internationellt ansvar att skydda opåverkade myrar. Naturvårdsverket har 1994-04-25 beslutat om "Myrskyddsplan för Sverige" där de myrar som är mest värdefulla och som ska prioriteras vid skydd pekas ut. Fagraholms fly ingår i denna plan. Fagraholms fly är uppmärksammad i länets naturvårdsprogram (1989) och har i länets våtmarksinventering (1987) åsatts den högsta klassen, klass 1, i en fyrgradig skala. - De stora naturvärdena i myren ligger bl.a. just i att hela våtmarken är i huvudsak opåverkad. Mot denna bakgrund måste även de delar som är belägna på fastigheterna Nottebäcks-Skeda 3:3 och Hultåkra 1:2 ingå i reservatet. Skogsbrynet mellan våtmarken och den omgivande fastmarken är också en viktig del av den värdefulla naturmiljön. Ett område som är mellan 15 till 60 meter brett ingår därför runt hela myren. - Ett viktigt syfte med reservatet är just att skydda vattnets naturliga rörelser inom området från ingrepp. Området berörs inte av någon vattendom eller förrättning enligt vattenlagen. Skyddet medför enligt Länsstyrelsens bedömning inte några förändringar av vattentransporten i omgivande skogsmark. - Idag finns endast små arealer med riktigt gammal skog kvar i södra Sverige. Skogen runt Fagraholms fly har goda förutsättningar att hysa hotade växter och djur som är knutna till naturskogsartad skog. Förutsättningarna kommer på sikt att förbättras genom att skogen blir äldre och tillgången på grova träd och död ved ökar. Värdefull gammal skog finns på fastigheterna Nottebäcks-Skeda 2:8, Sjöatorp 1:3 och Hultåkra 1:2. Att stora naturvärden både i form av myr och skog finns samlade inom ett område förhöjer det totala värdet för den biologiska mångfalden jämfört med om de olika delarna skulle ligga som spridda småområden. Enligt länsstyrelsens bedömning har skogen inom hela området så stora naturvärden att den bör undantas från skogsbruk och lämnas till i huvudsak fri utveckling. - Reservatsbildningen är förenlig med hushållningsbestämmelserna i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. och med översiktsplanen för Uppvidinge kommun (antagen 1991). - Länsstyrelsen konstaterar sammanfattningsvis att området i sin helhet har stora naturvärden på grund av dess representativitet, orördhet och skogliga kontinuitet. Området är mot denna bakgrund av särskild betydelse för kännedomen om landets natur. Naturvärden kan endast garanteras långsiktigt skydd genom att naturreservat inrättas. Länsstyrelsen anser att reservatsföreskrifternas utformning innebär en rimlig balans mellan de värden som skall skyddas och det intrång detta innebär för den enskilde. Det förhållande att förhandlingarna med sakägarna om intrångsersättning pågår hindrar inte att beslut nu fattas om att bilda naturreservat. - Länsstyrelsens beslut överklagades av bl.a. M.A. i egenskap av ägare till Nottebäcks-Skeda 3:3. M.A. yrkade att länsstyrelsens beslut skulle ändras så att gränsen reviderades till en rätlinjig gräns mellan Nottebäcks-Skeda 3:3 och Nottebäcks-Skeda 2:8. Han anförde som grund för sitt yrkande bl.a. följande. Intrångsförslaget om 2,8 hektar utgör endast en ringa del av reservatet men är av största betydelse för honom och hans släkts nyttjande av fastigheten. Det finns inte sådana naturvärden på hans fastighet att denna skogsmark bör ingå i reservatet. Traktorkörvägarna i området kommer att spolieras. Han vill inte avstå från någon jakt eftersom jakt och viltvård är den viktigaste rekreationskällan för honom och hans söner under en stor del av året. - Regeringen (Miljödepartementet, 2001-09-29) avslog överklagandena. Som skäl för sitt beslut anförde regeringen bl.a. följande. Av lagen (1998:811) om införande av miljöbalken följer att regeringens prövning skall ske med tillämpning av bestämmelserna i naturvårdslagen. - Enligt 7 § naturvårdslagen kan länsstyrelsen förklara ett område som särskilt bör skyddas eller vårdas som naturreservat. Enligt 8 § naturvårdslagen skall i beslutet om bildande av naturreservat anges grunden för beslutet och föreskrivas de inskränkningar i rätt att förfoga över fastighet som är nödvändiga för att trygga ändamålet med reservatet. Vidare framgår av 10 § naturvårdslagen och 10 § naturvårdsförordningen att länsstyrelsen får meddela sådana föreskrifter om vad allmänheten har att iakttaga inom naturreservat som erfordras för att trygga ändamålet med reservatet. Vid prövning av frågor som rör naturvård skall vidare enligt 3 § naturvårdslagen tillbörlig hänsyn tas till övriga allmänna och enskilda intressen. - Av utredningen i ärendet om bildande av naturreservatet och länsstyrelsens motiv för beslutet framgår bl.a. följande. Området Fagraholms fly består av myr- och skogsmark som i öster gränsar till Sjöatorpasjön. Myren ingår i Naturvårdsverkets "Myrskyddsplan för Sverige" och har åsatts högsta naturvärdesklass i länets våtmarksinventering. De stora naturvärdena i ligger bl.a. i att hela våtmarken är i huvudsak opåverkad. Mot denna bakgrund måste även de delar som är belägna på fastigheterna Nottebäcks-Skeda 3:3 och Hultåkra 1:2 ingå i reservatet. Skogsbrynet mellan våtmarken och den omgivande fastmarken är också en viktig del av den värdefulla naturmiljön. Ett område som är mellan 15 till 60 meter brett ingår därför runt hela myren. Att stora naturvärden både i form av myr och skog finns samlade inom ett område förhöjer det totala värdet för den biologiska mångfalden jämfört med om de olika delarna skulle ligga som spridda småområden. Enligt länsstyrelsens bedömning har skogen inom hela området så stora naturvärden att den bör undantas från skogsbruk och lämnas till i huvudsak fri utveckling. - Enligt länsstyrelsens beslut är syftet med naturreservatet att bevara ett representativt myrområde med stort värde för kännedomen om landets natur och att skydda gammal barrdominerad skog som får utvecklas huvudsak fritt till ett naturskogsartat bestånd för att bibehålla och öka den biologiska mångfalden i området. - Regeringen har föreslagit att området Fagraholms fly skall ingå i det europeiska ekologiska nätverket Natura 2000. - Med hänsyn till den värdefulla naturmiljön i området finner regeringen, i likhet med länsstyrelsen, att det föreligger ett behov av särskilda åtgärder för att skydda området. Mot bakgrund av länsstyrelsens beskrivning av området och grund för beslutet finner regeringen att detta även gäller de delar som ingår i de nu aktuella fastigheterna Nottebäcks-Skeda 3:3 och Hultåkra 1:2. Förutsättningar föreligger således enligt regeringens mening för att i enlighet med 7 § naturvårdslagen bilda det aktuella naturreservatet. Länsstyrelsens beslut om avgränsning av reservatet bör därför kvarstå. - Vidare anser regeringen att de föreskrifter angående bla. jakt, avverkning och anläggande av väg som länsstyrelsen beslutat är väl avvägda och lämpliga för att bevara naturmiljön och tillgodose syftet med reservatet. Vad klagandena anfört om behov av åtgärder för bl.a. underhåll av vägar får, för det fall åtgärderna behöver utföras inom reservatet, prövas av länsstyrelsen efter ansökan om undantag från föreskrifterna i det enskilda fallet. - Sammanfattningsvis finner regeringen .så1edes att det inte framkommit sådana omständigheter som, vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, utgör skäl att upphäva eller ändra länsstyrelsens beslut om bildande av och reservatsföreskrifter för naturreservatet Fagraholms fly. Överklagandena bör därför avslås. - M.A. ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut såvitt avsåg fastigheten Nottebäcks-Skeda 3:3 upphävdes. Till stöd för sin talan anförde han i huvudsak följande. Länsstyrelsens beslut, som inneburit allvarliga ingrepp i hans personliga och ekonomiska förhållanden, har på kort tid pressats igenom utan att ett enda gemensamt informations- eller samrådsmöte har hållits med berörda markägare eller fiskerättsinnehavare. Han har påpekat stora brister och sakfel i beslutsunderlaget. Hans sakargument har omformulerats och förklarande kartmaterial har borttagits. Den remisstid som har utsatts för samrådet med Uppvidinge kommun har understigit den lagstadgade remisstiden om 30 dagar. Hans begäran att vid föredragningen inför länsstyrelsen få framföra fakta som undanhållits har avslagits. - Regeringsrätten (2002-06-07, Ragnemalm, Hulgaard, Almgren, Melin, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 239). - Regeringens nu klandrade avgörande har grundats på bestämmelser i naturvårdslagen. Denna lag var upphävd och ersatt av miljöbalken redan när regeringen fattade sitt beslut men den skulle enligt 6 § lagen om införande av miljöbalken ändå tillämpas i ärendet. - Länsstyrelsen får enligt 7 § naturvårdslagen förklara ett område som naturreservat bl.a. om det finnes särskilt böra skyddas eller vårdas på grund av sin betydelse för kännedomen om landets natur, sin skönhet eller eljest märkliga beskaffenhet. - Enligt 43 § naturvårdslagen skall, innan länsstyrelsen fattar beslut om bildande av naturreservat eller naturvårdsområde eller avgör annat naturvårdsärende av vikt, länsstyrelsen samråda med kommunen. Någon särskild tidsfrist för detta samråd föreskrivs dock inte. - En sökande, klagande eller annan part som vill lämna uppgifter muntligt i ett ärende som avser myndighetsutövning mot någon enskild, skall enligt 14 § förvaltningslagen (1986:223) få tillfälle till det, om det kan ske med hänsyn till arbetets behöriga gång. Bestämmelsen ger emellertid inte någon rätt att sammanträffa med just den eller dem som är beslutsfattare i ärendet. - Regeringsrätten finner att handlingarna i målet inte ger stöd för att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Vad som förekommit i målet utvisar inte heller att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller ha överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har enligt naturvårdslagen. Av det sagda följer att regeringens beslut inte strider mot någon rättsregel på det sätt som Manne Andersson angivit. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2002-05-15, Perttu)

*REGI

*INST