RÅ 2003 not 33

Ansökan av A.B. om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov. -Byggnadsnämnden i Norrtälje kommun (1997-04-24) beslutade att avslå en ansökan om bygglov för uppförande av ett enbostadshus och ett uthus på Solö 1:54 i kommunen. Sedan beslutet överklagats ändrade Länsstyrelsen i Stockholms län (1997-08-25) inte det överklagade beslutet

Not 33. Ansökan av A.B. om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov. -Byggnadsnämnden i Norrtälje kommun (1997-04-24) beslutade att avslå en ansökan om bygglov för uppförande av ett enbostadshus och ett uthus på Solö 1:54 i kommunen. Sedan beslutet överklagats ändrade Länsstyrelsen i Stockholms län (1997-08-25) inte det överklagade beslutet. - Regeringen (2000-11-30, Miljödepartementet) avslog A.B:s överklagande och anförde som skäl för sitt beslut: Regeringen finner att ärendet kan avgöras utan syn. - Enligt övergångsbestämmelserna till följdändringar i plan- och bygglagen (1987:10), PBL, med anledning av införandet av miljöbalken, som trädde i kraft den 1 januari 1999, skall äldre bestämmelser tillämpas i ärendet. - Av handlingarna i ärendet framgår att fastigheten Solö 1:54 är belägen inom ett område för vilket gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m., NRL. Detta innebär bl.a. att turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen skall särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag. Exploateringen får inte påtagligt skada områdenas natur- och kulturvärden. Av kommunens översiktsplan framgår att inom det område som omfattas av 3 kap. NRL skall bevarandeintressen såsom landskapsbild, naturvärden, kulturmiljön och allemansrätten särskilt skyddas. Enligt handlingarna ligger tomtplatsen också inom strandskyddsområde. - Regeringen konstaterar att det, med hänsyn bl.a. till bestämmelserna i NRL och till vad som redovisats i översiktsplanen, finns ett uttalat allmänt intresse av att området inte ytterligare tas i anspråk för bebyggelse. Vid en avvägning mellan det allmänna intresset att inte tillåta bebyggelse på den aktuella platsen och A.B:s enskilda intresse av att där få uppföra ett enbostadshus och ett uthus finner regeringen att det enskilda intresset bör stå tillbaka för det allmänna intresset. Vad A.B. anfört utgör inte skäl till annat ställningstagande. Överklagandet bör därför avslås. - A.B. ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle undanröjas. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Fastigheten Solö 1:54 är en jordbruksfastighet med ett aktivt jordbruk. Ansökan om bygglov har sin grund i ett planerat generationsskifte. Den tillkommande bebyggelsen har planerats med beaktande av att den skall placeras så nära befintlig bebyggelse som möjligt. Regeringens beslut har medfört stora begränsningar i hans möjligheter att utnyttja sin fastighet. Det har lett till negativa konsekvenser för honom och hans familj, vilka inte står i rimlig proportion till den nytta det allmänna påstår sig få genom att bygglov vägrats. Den aktuella tomtplatsen ligger utanför detaljplanelagt område i nära anslutning till ett relativt utbyggt område. Tomtplatsen ligger i direkt anslutning till en fastighet bebyggd med permanenthus. Den är trots närheten till stranden väl avskild från denna genom en väg som går parallellt med stranden. Dessutom är stranden bevuxen med vass ända upp till 10 meter från strandlinjen. Områdets topografi och vegetation medför att området inte är intressant från allemansrättslig synpunkt. Byggnadsåtgärderna kan inte i nämnvärd grad anses förhindra allemansrättens utövande. I den mån ett sådant hinder skulle anses uppkomma är det intresse som kan skadas av ringa betydelse i förhållande till hans intresse av att kunna utnyttja sin fastighet för de sökta byggnadsåtgärderna. Regeringens beslut strider därför mot proportionalitetsprincipen. Regeringen har inte heller beaktat kraven på opartiskhet och allas likhet inför lagen. Vidare har regeringen gjort en felaktig faktabedömning. Varken regeringen eller länsstyrelsen har bifallit hans begäran om syn. En syn skulle ha visat på de särskilda omständigheter som talar till hans förmån. Att hans begäran har avslagits strider mot de krav på objektivitet och saklighet som gäller enligt regeringsformen. - Regeringsrätten (2003-03-07, Lavin, Wennerström, Ersson, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Fastigheten Solö 1:54 är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan. För bygglov förutsätts att kraven i bl.a. 2 kap. PBL är uppfyllda. I ärenden om bygglov skall enligt 2 kap. 1 § PBL, i dess i målet tillämpliga lydelse, NRL tillämpas. Ifrågavarande fastighet ligger inom ett kustområde som omfattas av bestämmelserna i 3 kap. NRL med särskilda hushållningsbestämmelser för vissa områden i landet. Den tänkta tomtplatsen ligger också inom strandskyddat område. - De i målet tillämpliga bestämmelserna i PBL och NRL är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för olika bedömningar. Vad som förekommit i målet ger enligt Regeringsrättens mening inte vid handen att regeringen skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som den aktuella lagregleringen ger eller att beslutet är oförenligt med den proportionalitetsprincip som skall iakttas. Regeringens avgörande kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2003-02-19, I. Larsson)

*REGI

*INST