RÅ 2004 not 113

Avdragsrätt förelåg för ingående skatt på förvärv av tjänster i samband med nyemission av aktier

Not 113. Överklagande av Kamera Holding AB i mål ang. avdrag för ingående mervärdesskatt. - Skattemyndigheten i Stockholm beslutade att inte medge Kamera Holding AB (bolaget) avdrag för ingående mervärdesskatt för redovisningsperioderna november och december 2000 avseende kostnader för förvärv av tjänster i samband med nyemission med 50 000 kr respektive 77 868 kr. - Efter överklagande beslutadeLänsrätten i Stockholms län (2001-10-05, ordf. Ståhlberg)att avslå överklagandet. Länsrätten hänvisade därvid till rättsfallen RÅ 2001 not. 69 och RÅ 2001 not. 70. - Bolaget överklagade länsrättens dom och yrkade att kammarrätten skulle ändra länsrättens dom och medge avdrag för mervärdesskatt hänförlig till utgifter i samband med nyemission. Bolaget åberopade EG-domstolens dom den 27 september 2001 gällande Cibo Participations SA i mål C-16/00 (Cibo-domen) och anförde vidare i huvudsak följande. Själva ägandefunktionen i ett bolag kunde rimligtvis inte anses utgöra en verksamhet i sig utan måste hänföras till den av bolaget bedrivna verksamheten. Var omsättningen i denna verksamhet skattepliktig skall avdrag medges för den mervärdesskatt som var hänförlig dit såvida kostnaden inte omfattades av de i 8 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, särskilt uppräknade avdragsförbuden. Kostnader i samband med nyemission fanns inte särskilt uppräknat och skulle då inte omfattas av avdragsförbudet. RÅ 2001 not. 69 och not. 70 var i sig anmärkningsvärda och torde i allt väsentligt bygga på en misstolkning av tidigare EG-domar. Om Cibo-domen varit känd vid tiden då Regeringsrätten meddelade de domarna hade med största sannolikhet utgången i de målen blivit en annan. - Skattemyndigheten bestred bifall till överklagandet och anförde huvudsakligen följande. De ifrågavarande kostnaderna avsåg anskaffande av eget kapital och var därmed hänförliga till ägandefunktionen i bolaget självt. De aktuella förvärven fick anses gjorda utom ramen för den av bolaget bedrivna verksamheten som omfattades av mervärdesskattesystemet. Kostnaderna kunde därmed inte anses som sådana allmänna utgifter och ha ett sådant direkt samband med den bedrivna ekonomiska verksamheten att avdragsrätt kunde föreligga. Cibo-domens rättsverkan kunde inte utsträckas till att även avse kostnader som uppkom vid nyemissioner. Cibo-domen och Regeringsrättens avgöranden avseende nyemissioner stod på intet sätt i motsatsförhållande till varandra. - Kammarrätten i Stockholm (2002-11-04, Jansson, Eke, Olsson) avslog överklagandet med följande motivering. Av 8 kap. 3 § ML framgår att den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet får göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten. - Av artikel 17.2 i det sjätte mervärdesskattedirektivet framgår att en skattskyldig person har rätt att dra av ingående skatt hänförlig till varor och tjänster som används i samand med hans skattepliktiga transaktioner. I EG-domstolens praxis har artikeln tolkats så att det i princip krävs ett direkt och omedelbart samband mellan en viss ingående transaktion och en eller flera utgående transaktioner för vilka rätt till avdrag föreligger, för att avdragsrätt för ingående mervärdesskatt skall föreligga (jfr bl.a. C-98/98, Midland Bank och C-408/98, Abbey National). - Av handlingarna i målet framgår att de aktuella kostnaderna avser konsulttjänster m.m. som bolaget förvärvat i samband med nyemission av aktier. - Kammarrätten gör följande bedömning. - Cibo-domen behandlar frågan om under vilka förutsättningar avdrag skall medges för ett bolags kostnader i samband med förvärv av dotterbolagsaktier. Av domen kan inte anses framgå att även förvärv för anskaffning av kapital skall medföra avdragsrätt för ingående skatt. Förvärv för anskaffning av kapital genom nyemission av aktier får tvärtom anses sakna sådant direkt och omedelbart samband med ett bolags verksamhet, sådan den kommer till uttryck i skattepliktiga omsättningar, som krävs för att ingående skatt som belöper på förvärven skall vara avdragsgill (jfr RÅ 2001 not. 69 och not. 70). Bolagets överklagande skall därför avslås. - I överklagande yrkade bolaget att Regeringsrätten skulle besluta att avdrag för ingående skatt, hänförlig till konsultkostnader i samband med nyemission av aktier, skulle medges med 50 000 kr för redovisningsperioden november 2000 och med 77 868 kr för redovisningsperioden december 2000. - Regeringsrätten (2004-06-07, Lavin, Hulgaard, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - Regeringsrätten har i dom den 19 maj 2004 i mål nr 7817-03 (RÅ 2004 ref. 61) fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked som innebär att avdragsrätt föreligger för ingående skatt, som är hänförlig till ett bolags förvärv av tjänster i samband med utgivande av konvertibla skuldebrev eller nyemission av egna aktier, under förutsättning att skattskyldighet till mervärdesskatt föreligger. Regeringsrätten finner inte skäl föreligga att göra en annan bedömning i nu aktuellt mål. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att Kamera Holding AB har rätt till avdrag för ingående skatt hänförlig till konsultkostnader i samband med nyemission av aktier med 50 000 kr redovisningsperioden november 2000 och 77 868 kr redovisningsperioden december 2000. (fd II 2004-05-05, Haggren) - Samma dag avgjordes mål nr 3765-03 där omständigheterna var likartade och utgången densamma.

*REGI

*INST