RÅ 2004 not 187

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Föreningsavgälder skulle tas upp som intäkt hos bostadsrättsförening / Ersättning beviljades i mål om förhandsbesked där Riksskatteverket var sökande / Föreningsavgälder skulle tas upp som intäkt hos bostadsrättsförening (förhandsbesked)

Not 187. Överklagande av Skatteverket av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked rörande inkomstskatt avseende 2002 års taxering uppgav Riksskatteverket (RSV) följande. Skattemyndigheten i Göteborg har i omprövningsbeslut den 9 april 2003 fattat beslut rörande HSB Nordvästra Götaland Ekonomisk förenings (HSB Nordvästra Götaland) taxering för 2002. Beslutet har inte överklagats till länsrätt. - HSB Nordvästra Götaland är en sådan HSB-förening som behandlas nedan. - HSB:s bostadsrättsföreningar betalar en medlemsinsats till sin HSB-förening. Betalda medlemsinsatser redovisas av HSB- föreningen som andelskapital. Om en bostadsrättsförening utträder ur HSB-föreningen betalas medlemsinsatsen tillbaka. - Enligt normalstadgarna för HSB:s bostadsrättsföreningar skall dessa betala föreningsavgäld till sin HSB-förening. Av tredje paragrafen, sista stycket i KORTA NORMALSTADGAR för HSB:s bostadsrättsföreningar framgår följande: "För att tillgodose erforderlig kapitalbildning inom HSB skall föreningen betala avgäld till HSB på sätt som anges i den ekonomiska planen". - Vid nyproduktion hos en bostadsrättsförening bistår HSB- föreningen vid byggnationen och vid upprättandet av en ekonomisk plan i enlighet med bostadsrättslagen (1991:614). Av planen framgår den beräknade produktionskostnaden för byggnationen. Bostadsrättsföreningen skall betala föreningsavgäld till HSB-föreningen med ett belopp motsvarande totalt en given procentandel av produktionskostnaden. Betalningen sker normalt under en följd av år. Föreningsavgälden bokförs hos HSB-föreningen normalt som en intäkt och hos bostadsrättsföreningen behandlas den som en löpande kostnad. Föreningsavgälden återbetalas inte, i motsats till medlemsinsatsen, om bostadsrättsföreningen utträder ur HSB-föreningen. - Förutom föreningsavgälder har HSB-föreningen intäkter i form av medlemsavgifter och arvoden för administrativa och tekniska tjänster som HSB-föreningen enligt särskilda uppdrag utför åt företrädesvis bostadsrättsföreningar. - Det finns åtskilliga HSB- föreningar som erhåller föreningsavgälder från sina bostadsrättsföreningar. Någon praxis i den aktuella skattefrågan, huruvida föreningsavgälderna skall tas upp som intäkt eller inte, finns inte. Skattemyndigheterna har fattat olika beslut i skattefrågan. RSV anser därför att det är av vikt för en enhetlig rättstillämpning att förhandsbesked lämnas. - Av 15 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att ersättningar för varor, tjänster och inventarier, avkastning av tillgångar, kapitalvinster samt alla andra inkomster i näringsverksamheten skall tas upp som intäkt. I 2 § samma kapitel stadgas att föreningar inte skall ta upp medlemsavgifter som intäkt. Medlemsinsatser skall inte heller tas upp som intäkt. - Den allmänna presumtionen vad gäller intäkter i en näringsverksamhet är att dessa skall tas upp. - Föreningsavgälderna har inte karaktär av medlemsavgifter. Bl.a. betalas de inte varje år av bostadsrättsföreningen utan endast ett visst antal år efter byggnationen. För övrigt erhåller HSB Nordvästra Götaland redan medlemsavgifter från bostadsrättsföreningarna. - Föreningsavgälderna har inte bokförts som medlemsinsatser eller annat kapitaltillskott. Föreningsavgälderna har bokförts som löpande intäkter hos HSB Nordvästra Götaland. De faktiska omständigheterna vad gäller redovisningen av föreningsavgälderna hos HSB Nordvästra Götaland talar emot att de kan jämställas med medlemsinsatser/kapitaltillskott. - Utmärkande för medlemsinsatser och kapitaltillskott är att dessa ingår i omkostnadsheloppet för andelen. Om föreningsavgälden anses utgöra medlemsinsats eller kapitaltillskott, och därmed sådan förbättringsutgift som ingår i omkostnadsbeloppet, skulle en bostadsrättsförenings utträde ur HSB Nordvästra Götaland oundvikligen leda till en mycket stor kapitalförlust på andelen eftersom föreningsavgälden inte återbetalas. Ett sådant resultat synes inte rimligt. - RSV anser att föreningsavgälderna inte kan jämställas med sådana medlemsavgifter, medlemsinsatser eller kapitaltillskott som är skattefria. Den kapitalbildning inom HSB Nordvästra Götaland som föreningsavgälderna, enligt bostadsrättsföreningarnas stadgar, skall tillgodose får därför enligt RSV:s mening ske med beskattade medel på samma sätt som årets vinst ökar eget kapital. Föreningsavgälderna utgör då en av flera intäkter som skall tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet. - RSV hemställde om förhandsbesked avseende följande fråga: Skall de föreningsavgälder som HSB Nordvästra Götaland erhållit tas upp som intäkt enligt 15 kap. IL? - RSV ansåg att frågan i förhandsbeskedet borde besvaras jakande. -Skatterättsnämnden (2004-04-16, André, ordf., Wingren, Brydolf, Hallberg Eriksson, Silfverberg, Ståhl, Virin): Förhandsbesked. Föreningsavgälderna skall tas upp som intäkt hos HSB Nordvästra Götaland Ekonomisk förening (HSB Nordvästra Götaland). - Motivering. HSB Nordvästra Götaland är en kooperativ ekonomisk förening som har till uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen bl.a. genom att bilda bostadsrättsföreningar samt utveckla och bygga goda bostäder. Av föreningens stadgar framgår bl.a. följande. Föreningen skall vara medlem i HSB:s Riksförbund och i de bostadsrättsföreningar anslutna till HSB Nordvästra Götaland som i sin tur är medlemmar i föreningen. Både fysiska och juridiska personer kan beviljas inträde i föreningen. Varje medlem skall betala en medlemsinsats om 500 kr. Medlem som avgår ur föreningen har rätt till återbetalning av medlemsinsats. Vid sidan av medlemsinsatsen skall varje år en medlemsavgift betalas till föreningen. - Föreningar som HSB Nordvästra Götaland har till uppgift att när en ny bostadsrättsförening bildas bistå föreningen med produktion av bostadsbyggnad och upprättande av ekonomisk plan. En fortsatt samverkan sker bl.a. genom att föreningen är medlem i bostadsrättsföreningen och vice versa. Föreningen tillhandahåller även bostadsrättsföreningarna servicetjänster mot marknadsersättning. I samband med förvärvet av bostadsbyggnaden och upprättandet av den ekonomiska planen uppkommer en skyldighet för bostadsrättsföreningen att betala ett såsom föreningsavgäld betecknat belopp. Avgäldens storlek bestäms i förhållande till produktionskostnaden för byggnationen och betalas över flera år. - Skyldigheten att betala föreningsavgälden finns inte i stadgarna för HSB Nordvästra Götaland utan tas i stället in i stadgarna för respektive bostadsrättsförening. I § 3 i normalstadgarna för HSB:s bostadsrättsföreningar anges att "[f]ör att tillgodose erforderlig kapitalbildning inom HSB skall föreningen betala avgäld till HSB på sätt som anges i ekonomiska planen." - Ärendet som rör 2002 års taxering gäller om föreningsavgälden är att hänföra till intäkt som skall tas upp vid beskattningen eller om fråga är om ett kapitaltillskott. - HSB Nordvästra Götaland anser att föreningsavgälden skall ses som ett kapitaltillskott som inte skall tas upp som intäkt. Föreningen hävdar vidare att avgälden inte är en ersättning för utförda tjänster och att det inte finns några direkta förmåner förknippade med avgälden. - Nämnden gör följande bedömning. - Enligt 15 kap. 1 § första stycket IL skall ersättningar för varor, tjänster och inventarier, avkastning av tillgångar, kapitalvinster samt alla andra inkomster i näringsverksamheten tas upp som intäkt. - Regeringsrätten har i RÅ 1972 Fi 506 och RÅ 1981 Aa 183 haft att ta ställning till om inträdesavgift, och i 1981 års fall även en reservfondsavgift, som enligt föreningens stadgar betalades utöver medlemsinsatsen i samband med att ny medlem beviljades inträde skulle behandlas som skattepliktig intäkt för föreningen eller som kapitaltillskott. I båda fallen uppgavs att inträdesavgiften var en betalning som krävdes för att en ny medlem genom medlemskapet fick del av det värde som upparbetats i föreningen. Reservfondsavgiften var en kontantavgift som var knuten till medlemmens skyldighet att betala medlemsinsats. Både inträdesavgift och reservfondsavgift tillfördes reservfonden. Regeringsrätten fann att avgifterna fick anses utgöra ersättningar för av föreningarna utförda tjänster och hänförde dem därmed till skattepliktiga intäkter. - Av praxis får anses framgå att det föreligger en presumtion för att betalningar från medlem i en ekonomisk förening till föreningen, frånsett skyldigheten att betala medlemsinsats och medlemsavgift, utgör ersättning för nyttigheter som föreningen tillhandahåller medlemmarna. Med hänsyn härtill och vad som upplysts i ärendet finner nämnden att avgälden skall tas upp till beskattning. - Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. Verket anförde bl.a. följande. Även om föreningsavgälderna inte skulle anses utgöra ersättning för tjänster så utgör de ändå skattepliktiga intäkter eftersom de inte kan jämställas med medlemsinsatser, annat kapitaltillskott eller medlemsavgifter. De faktiska omständigheterna kring föreningsavgälderna medför att de inte kan anses utgöra skattefria intäkter av nu nämnt slag. - HSB Nordvästra Götaland yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att föreningsavgälderna inte skulle tas upp som intäkt och anförde bl.a. följande. Varje bostadsrättsförening utger särskild ersättning för de tjänster som den erhåller från HSB. De förvaltningstjänster som utförs av HSB Nordvästra Götaland säljs i konkurrens och prissätts på samma sätt oberoende av om föreningsavgäld erläggs eller inte. I bostadsrättsföreningarnas stadgar har sedan länge funnits en bestämmelse som anger att bostadsrättsföreningen skall betala en avgäld för att tillgodose erforderlig kapitalbildning inom HSB Nordvästra Götaland. Avgälden har således till syfte att samla ett visst kapital i HSB Nordvästra Götaland, vilket sedan används till att bilda nya föreningar och för deras behov bygga bostäder. Avgälden är alltså - i linje med kooperativa principer - i grunden en solidaritetshandling. Den utgör inte ersättning till HSB Nordvästra Götaland för utförda eller framtida prestationer gentemot bostadsrättsföreningarna. Föreningsavgälden är någonting för HSB-rörelsen unikt som skattemässigt närmast torde vara att jämföra med ett kapitaltillskott alternativt en medlemsavgift. Det finns inte några förmåner över huvud taget förknippade med erläggandet av avgälden. Eftersom avgälden inte heller i något annat avseende har samband med HSB Nordvästra Götalands affärsverksamhet kan den inte hänföras till skattepliktig intäkt för föreningen. Till belysning av frågan om avgäldens karaktär åberopas en kommentar i Juridisk Tidskrift (JT 1999-2000 s. 163) till ett rättsfall från Högsta domstolen (NJA 1999 s. 171). - HSB Nordvästra Götaland yrkade ersättning för kostnader i målet med 33 188 kr. - Regeringsrätten (2004-10-27, Nordborg, Sandström, Ersson, Dexe, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten, som noterar att det enligt vad som framgår av NJA 1999 s. 171 skett ändringar i uttaget av avgäld inom HSB-rörelsen, gör såvitt avser de i målet aktuella avgälderna samma bedömning som Skatterättsnämnden. - HSB Nordvästra Götaland har yrkat ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Regeringsrätten finner att HSB Nordvästra Götaland bör medges ersättning med skäliga 20 000 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - Regeringsrätten beviljar HSB Nordvästra Götaland ersättning för kostnader i Regeringsrätten med 20 000 kr. (fd I 2004-09-29, Wetterfors)

*REGI

*INST