RÅ 2004 not 97

Standardiserade elderivat ansågs inte omfattade av bestämmelserna om delägarrätter

Not 97. Överklagande av Markedskraft Fonder AB av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked av bl.a. Markedskraft Fonder AB, som avsåg att starta en fond, ställdes bl.a. frågorna om standardiserade elderivat omfattades av begreppet delägarrätt i 48 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, och om fondens omsättning av sådana derivat omfattades av bestämmelserna om schablonbeskattning i 39 kap. 14 § IL. -Skatterättsnämnden (2003-12-30, André, ordf., Wingren, Brydolf, Hallberg Eriksson, Silfverberg, Ståhl, Virin): Förhandsbesked. Elderivaten är inte sådana delägarrätter som avses i 48 kap. 2 § första stycket IL och är inte heller sådana tillgångar som avses i paragrafens andra stycke. De omfattas inte av bestämmelserna i 39 kap. 14 § första stycket 1 och 2 IL. - Motivering. Markedkraft Fonder AB (fondbolaget) har för avsikt att starta en fond. Fonden avses placera i finansiella instrument bestående av standardiserade elderivat omfattande elterminer och eloptioner noterade på den nordiska kraftbörsen Nord Pool ASA. Fondbolaget har ansökt om tillstånd för verksamheten hos Finansinspektionen enligt 3 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. - Syftet med ansökningen är att få besked om inkomstskattereglerna för värdepappersfonder är tillämpliga på fonden och i så fall om instrumenten ifråga omfattas av definitionen av delägarrätter. - Nämnden, som förutsätter att Finansinspektionen kommer att ge det sökta tillståndet, gör följande bedömning. - Av praxis framgår att inkomstskattereglerna för värdepappersfonder skall tillämpas på fonder som omfattas av tillstånd enligt 3 § lagen om värdepappersfonder (RÅ 1996 ref. 32). Dessa innebär bl.a. att delägarrätter schablonbeskattas (39 kap. 14 § första stycket 1 och 2 IL). - Med delägarrätt avses enligt 48 kap. 2 § första stycket IL aktie, rätt på grund av teckning av aktier, teckningsrätt, delrätt, andel i en värdepappersfond, andel i en ekonomisk förening, och annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt. Enligt andra stycket skall bestämmelserna om delägarrätter tillämpas också på vinstandelsbevis som avser lån i svenska kronor, konvertibelt skuldebrev i svenska kronor, termin och option vars underliggande tillgångar består av aktier eller termin och option som avser aktieindex, och annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt. - Sökandena anser att definitionen av delägarrätter omfattar även sådana tillgångar som fonden avser att förvärva och åberopar vissa förarbetsuttalanden till stöd för sin åsikt (jfr prop. 1999/2000:2 del 2 s. 573 och del 3 s. 475-476). Nämndens uppfattning är att lagtextens lydelse ger utrymme för olika tolkningar. Med hänsyn till att lagtexten inte ger något entydigt besked och då det av förarbetena klart framgår att sådana finansiella instrument som de ifrågavarande elderivaten inte avsetts böra behandlas som delägarrätter finner nämnden att dessa tillgångar inte omfattas av schablonbeskattningen enligt 39 kap. 14 § första stycket IL (jfr även prop. 2002/03:150 s. 44). - Bolaget yrkade hos Regeringsrätten att frågorna skulle besvaras jakande. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2004-05-26, Nordborg, Eliason, Wennerström, Almgren, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten, som noterar att det genom lagändringar i anslutning till lagen (2004:46) om investeringsfonder numera direkt av lagtext framgår att den aktuella typen av fond omfattas av reglerna i 39 kap. 14 § IL, gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i de delar det överklagats. (fd I 2004-04-28, Wetterfors)

*REGI

*INST