RÅ 2005 not 49

Ansökan av Föreningen Västkustbanans framtid samt P.D. m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun (1999-10-18)antog detaljplan för Utbyggnad av Västkustbanan, delar av Ängelholm 3:2 och 3:3 m.m. söder om Rönne å

Not 49. Ansökan av Föreningen Västkustbanans framtid samt P.D. m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun (1999-10-18)antog detaljplan för Utbyggnad av Västkustbanan, delar av Ängelholm 3:2 och 3:3 m.m. söder om Rönne å. - Föreningen Västkustbanans framtid (föreningen) samt P.D. m.fl. överklagade. -Länsstyrelsen i Skåne län (2000-06-16)avslog överklagandena. - Föreningen och P.D. m.fl. överklagade. - Regeringen (Miljödepartementet, 2003-06-18) avslog överklagandena och anförde bl.a. följande. Regeringen konstaterar att planarbetet för den nu aktuella detaljplanen föregåtts av en lång rad utredningar syftande till att ligga till grund för val av lokalisering av dubbelspåret. Härvid har bl.a. konsekvenserna av en spårutbyggnad i enlighet med den nu föreslagna sträckningen och alternativa sträckningar utretts. Vissa av de handlingar och utredningar som utarbetats inför detaljplaneläggningen finns redovisade och förtecknade i den till detaljplanen hörande planbeskrivningen. Av planbeskrivningen framgår också att kommunfullmäktige den 15 maj 1995 behandlat frågan om genomförande av en utbyggnad av dubbelspår i nuvarande spårsträckning. I planbeskrivningen anges vidare att de planhandlingar som hör till ärendet bl.a. består av en miljökonsekvensbeskrivning som är gemensam för hela sträckningen Lingvallen-Ängelholms stationsområde. Miljökonsekvensbeskrivningen, som bl.a. redovisar konsekvenser vad avser markanvändning, boendemiljö, naturmiljö, rekreation, friluftsliv och kulturmiljö, utgör en fördjupning av de miljöstudier som genomförts i tidigare skeden av planeringen. Planhandlingarna samt underlagsmaterial i form av plan- och profilritningar för själva järnvägsutbyggnaden m.m. har funnits tillgängliga på kommunens stadsarkitektkontor. - Mot bakgrund av det underlag vad gäller olika alternativa sträckningar som redovisats samt de miljökonsekvensbeskrivningar som utarbetats inför detaljplaneläggningen och den beskrivning av projektets konsekvenser för miljön i övrigt m.m. som ingår i planhandlingarna finner regeringen inte skäl att frångå myndigheternas bedömning att utarbetade konsekvensbeskrivningar och underlagshandlingar i övrigt till sin omfattning och sitt sakliga innehåll kan godtas. - Regeringen konstaterar vidare att detaljplanen förändrats efter utställningen på så sätt att tidigare redovisat bullerskydd mot bostadsbebyggelsen i kv. Taube och Dahlström, en vall av jordmassor med höjden 2,5 meter över rälsens överkant, ersatts av en lika hög absorberande skärm på högst 4,5 meters avstånd från närmaste spårmitt. Regeringen finner emellertid inte att den ändring av detaljplanen som ägt rum varit av sådan väsentlig art att en ny utställning varit påkallad. Regeringen finner inte heller i övrigt skäl att frångå länsstyrelsens bedömning att de anmärkningar som framförts mot planprocessen och planhandlingarna inte är av den art att beslutet att anta detaljplanen bör upphävas på formella grunder. - Vidare finner regeringen att vad de klagande anfört inte heller i övrigt utgör skäl att på formella grunder upphäva beslutet att anta detaljplanen. - Vid prövningen i sak finner regeringen att kommunens ställningstagande att utbyggnaden av dubbelspåret skall ske i banans nuvarande sträckning kan godtas. Regeringen erinrar i detta sammanhang om den av riksdagen behandlade propositionen Infrastrukturinriktning för framtida transporter (prop. 1996/97:53, bet. 1996/97:TU7, rskr. 1996/97:174), av vilken framgår att möjligheten att utveckla användningen av befintlig infrastruktur alltid bör övervägas innan beslut om ny infrastruktur tas fram. - Vad de klagande anfört om att olika allmänna intressen åsidosatts vad beträffar människors säkerhet, kultur, natur och rekreation utgör enligt regeringens mening inte skäl för att regeringen med anledning av överklagandena skall upphäva beslutet att anta planen. - Regeringen har i ärendet vidare att ta ställning till bl.a. om den aktuella detaljplanen innebär sådana olägenheter för klagandena att planen enligt 3 kap. 2 § plan- och bygglagen (1987:10, PBL) inte kan godtas. Därvid gör regeringen följande överväganden. - Flera av de klagande äger fastighet, innehar tomträtt eller bebor fastighet i anslutning till planområdet. Den antagna detaljplanen innehåller bestämmelser om störningsskydd i form av skärmar och vall. Vidare har Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Ängelholm beslutat förelägga Banverket att vidta bullerskyddsåtgärder längs det planerade dubbelspåret. Regeringen finner bl.a. med hänsyn härtill att planen bör kunna genomföras utan att den medför sådana olägenheter för de klagande att planen inte bör godtas. - I ansökningen om rättsprövning anförde föreningen samt P.D. och övriga sökande bl.a. att regeringens beslut stred mot rådets direktiv 85/337/EEG (miljökonsekvensbeskrivningsdirektivet) och 92/43/EEG (art- och habitatdirektivet) liksom mot bl.a. reglerna om miljökonsekvensbeskrivning i 5 kap. 18 § PBL och regeringens tillåtlighetsprövning i 17 kap. 1 § miljöbalken. - Regeringsrätten (2005-04-25, Lavin, Stävberg, Kindlund, Lundin, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Ärendet hos regeringen har gällt överprövning av kommunens beslut om detaljplan. Vissa av de förhållanden som sökandena tar upp till stöd för sin ansökan avser annat än detaljplanebeslutet. Enligt Regeringsrättens mening har regeringen avgränsat omfattningen av sin prövning på ett riktigt sätt. - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i planärenden eller att det vid handläggningen förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2005-03-09, Bäckström)