RÅ 2005:37

Fackförbund har ansetts skattskyldigt för inkomst från försäljning av annonsplatser i en medlemstidning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

I en ansökan hos Skatterättsnämnden anförde Skatteverket bl.a. följande. Jusek är en facklig organisation som har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Till den fackliga medlemsrelaterade verksamheten hör att tillhandahålla medlemmarna Jusektidningen (medlemstidningen). Tidningen innehåller information om den fackliga verksamheten och nyheter inom respektive medlemsgruppers ämnesområden. Medlemmarna erhåller den kostnadsfritt genom medlemskapet. Tidningen finansieras framförallt med medlemsavgifter och annonsintäkter. En begränsad extern lösnummersförsäljning förekommer också. Jusek säljer annonsplatser i medlemstidningen till externa intressenter. De annonser som förekommer i tidningen är huvudsakligen sådana som är kopplade till medlemsverksamheten, t.ex. platsannonser. Det förekommer även annonser som marknadsför ordinära varor. Medlemskretsen är ur annonsörernas perspektiv av intresse som konsumenter.

Skatteverket anhöll om svar på följande frågor: - Fråga 1 - Är inkomst från försäljning av annonsplatser i Juseks medlemstidning skattepliktig inkomst av näringsverksamhet? - Fråga 2 - Är det bara de kostnader som är kopplade till försäljningen av annonsplatserna som är avdragsgilla? - Fråga 3 - Är produktionen och tillhandahållandet av medlemstidningen till medlemmarna hänförlig den ideella verksamheten? - Fråga 4 - Är intäkter och kostnader i den ideella verksamheten skattepliktiga respektive avdragsgilla?

Skatterättsnämnden (2004-08-25, André, ordförande, Wingren, Brydolf, Hallberg Eriksson, Silfverberg, Ståhl, Virin) yttrade: Förhandsbesked. - Fråga 1. - Inkomst från försäljning av annonsplatser i medlemstidningen skall tas upp som intäkt av näringsverksamhet. - Fråga 2. - Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomsterna från annonsförsäljningen skall dras av som kostnad. - Frågorna 3 och 4 avvisas till den del de inte besvarats genom beskedet. - Jusek beviljas ersättning av allmänna medel med 20 000 kr inklusive mervärdesskatt. - Motivering. - Frågorna 1 och 2. Fackföreningar är ideella föreningar med huvudsakligt syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen varför de inte uppfyller förutsättningarna för skattebefrielse enligt 7 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Sådana ideella föreningars vanliga föreningsverksamhet, finansierad av medlemmarna, anses allmänt emellertid inte uppfylla förutsättningarna för näringsverksamhet vid inkomsttaxeringen och är därför inte föremål för beskattning. - I Jusek:s föreningsverksamhet ingår att ge ut en medlemstidning. Föreningen säljer annonsplatser i tidningen för att delfinansiera denna. Annonsförsäljningen synes ske på samma villkor som för företag i allmänhet. Med hänsyn härtill kan det inte komma ifråga att hänföra denna verksamhet till annat än näringsverksamhet enligt 13 kap. IL. Nämndens ställningstagande innebär vidare att annonsverksamheten skall ses skild från tidningsverksamheten i övrigt. Från inkomsterna av annonsförsäljningen skall därför endast utgifterna för att förvärva och bibehålla dessa inkomster dras av. - Frågorna 3 och 4. Nämnden anser att förhandsbesked beträffande frågorna 3 och 4 inte bör meddelas i vidare mån än som följer av det lämnade beskedet.

Kostnadsersättningen. Jusek har yrkat ersättning för sina kostnader i Skatterättsnämnden med 26 563 kr inklusive mervärdesskatt. Nämnden finner att föreningen bör beviljas ersättning med som skäliga ansedda 20 000 kr inklusive mervärdesskatt.

Regeringsrätten

Jusek överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet och förklara att intäkterna från försäljningen av annonsplatser i Jusektidningen inte skulle anses utgöra en särskilt avgränsad näringsverksamhet utan anses underordnad verksamheten att producera tidningen.

Vidare yrkade Jusek att ersättning för biträde hos Skatterättsnämnden skulle medges med där yrkat belopp, dvs. 26 563 kr inklusive mervärdesskatt, samt att ersättning för biträde i Regeringsrätten skulle beviljas med 50 000 kr inklusive mervärdesskatt.

Jusek anförde bl.a. följande. Skatterättsnämndens förhandsbesked innebär en ändring av vedertagen rättstillämpning. Intäkter från annonsering i medlemstidningar har hittills inte ansetts som inkomst av någon särskilt bedriven näringsverksamhet. För att en verksamhet som en ideell förening bedriver skall anses som näringsverksamhet måste givetvis samtliga rörelsekriterier vara uppfyllda, bl.a. självständighetskriteriet. I detta fall ingår annonsverksamheten som en del av den ideellt bedrivna tidningsutgivningen. Lagstiftaren har beträffande mervärdesskatt ansett att skatteplikten för annonsintäkter i en periodisk publikation bör vara underordnad skatteplikten avseende utgivningen av den periodiska publikationen, se SOU 2002:74 s. 380. Någon grund för att göra en annan bedömning vid inkomsttaxeringen föreligger inte med hänsyn särskilt till den koppling som finns mellan yrkesmässighetsbegreppet i 4 kap. 1 § 1 mervärdesskattelagen (1994:200) och näringsverksamhetsbegreppet i 13 kap. IL. Om annonsverksamheten skulle anses skild från den ideella verksamheten är det av synnerlig vikt att Regeringsrätten förklarar att kostnader, direkta och indirekta, hänförliga till annonsverksamheten skall dras av i enlighet med bestämmelsen i 16 kap. 1 § IL.

Skatteverket yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet och anförde bl.a. följande. Verket delar Skatterättsnämndens uppfattning att Juseks utgivande av en medlemstidning med yrkesinriktad information ingår i den vanliga ideella föreningsverksamheten. Denna verksamhet uppfyller inte förutsättningarna för näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § IL vilket däremot annonsförsäljningen gör. Gemensamma kostnader för produktion av medlemstidningen bör fördelas på de två skilda verksamheterna. Det finns inte någon given beräkningsmetod för hur dessa gemensamma kostnader skall fördelas. Fördelningen bör därför ske efter en individuell bedömning.

Regeringsrätten (2005-06-28, Sandström, Dexe, Nord, Kindlund, Lundin) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av förhandsbeskedet får anses framgå att Skatterättsnämnden inte avsett att göra någon åtskillnad mellan "annonsförsäljning" och "annonsverksamhet".

Såvitt avser fråga 1 instämmer Regeringsrätten i Skatterättsnämndens bedömning att annonsförsäljningen avseende Jusektidningen utgör en sådan näringsverksamhet som omfattas av bestämmelserna i 13 kap. IL.

Regeringsrätten, som utgår från att Skatterättsnämnden inte har avsett annat än att avdragsrätten omfattar såväl direkta som indirekta kostnader, gör samma bedömning som nämnden beträffande fråga 2.

Jusek får för sina kostnader i Skatterättsnämnden anses skäligen tillgodosett med den av nämnden beviljade ersättningen. För kostnaderna i Regeringsrätten bör Jusek beviljas ersättning med skäliga 20 000 kr.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Regeringsrätten avslår Juseks yrkande om ytterligare ersättning för kostnader i Skatterättsnämnden.

Regeringsrätten beviljar Jusek ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. för kostnader i Regeringsrätten med 20 000 kr.

Föredraget 2005-06-15, föredragande Lundström, målnummer 5681-04