RÅ 2006 not 135

Utredning om förbättringskostnader vid fastighetsförsäljning som åberopades först i Regeringsrätten beaktades inte / Avdrag medgavs vid fastighetsförsäljning för uppgivna förbättringskostnader då lånekvitto och intyg från bank företetts men inte då fakturor ställts ut på den skattskyldiges bolag och revisor intygat att bolaget inte betalat fakturorna

Not 135. Överklagande av H.H. i mål ang. beräkning av realisationsvinst vid inkomsttaxering 1997. - H.H. sålde under år 1996 fastigheterna Spjutet 8 och Västerby 1:5. I sin vid 1997 års taxering avgivna självdeklaration redovisade han en realisationsvinst vid försäljningen av Västerby 1:5 med 142 967 kr. Härvid yrkade han bl.a. avdrag för kostnader för förbättringar och värdehöjande reparationer år 1982 med 69 599 kr och ombyggnad år 1995 med 49 604 kr. Skattemyndigheten medgav avdrag för kostnader år 1982 med 25 034 kr enligt insända kopior på verifikationer efter avdrag för ett belopp om 2 798 kr som hänfördes till inte avdragsgill reparation (byte av tvättmaskin). Såvitt gäller avdrag för förbättringskostnader år 1995 medgavs avdrag med 21 724 kr enligt insänd faktura utställd på H.H. personligen. Övriga insända fakturor avseende år 1995, för vilka avdrag inte medgavs, var utställda på H:s Måleri HB eller H:s Måleri AB. För försäljningen av Spjutet 8 redovisade H.H. en förlust. Härvid yrkade han avdrag för anskaffningskostnad med omräknat 157 080 kr (150 procent av uppgivet taxeringsvärde år 1952, 21 000 kr före omräkning) och för ombyggnadskostnader efter år 1990 med 187 060 kr. Skattemyndigheten beskattade honom för en skattepliktig realisationsvinst om 190 138 kr. Härvid anförde skattemyndigheten i fråga om anskaffningskostnaden följande. Taxeringsvärdet år 1952 var 14 000 kr för dåvarande Stg 163 och Stg 162 (tillsammans) med ytorna 3 026 kvm och 1 038 kvm (tillsammans 4 064 kvm). Spjutet 8 motsvaras vid försäljningen av 1 122 kvm. Värdet skall därför proportioneras så att det motsvarar den yta som säljs. Taxeringsvärdet beräknas till 1 122 /4 064 x 14 000 = 3 920 kr. 150 procent av detta värde blir 5 880 kr. Avdrag för ombyggnadskostnader medgavs endast med 1 343 kr motsvarande insänd kopia på faktura utställd på H.H. personligen. Övriga insända verifikationer godtogs inte då de avsåg fakturor utställda på H:s Måleri AB eller H:s Måleri HB. - H.H. överklagade skattemyndighetens beslut och fick anses yrka att bli beskattad för realisationsvinst enligt deklarationen. Han anförde att han tidigare redovisat alla inkomster och utgifter och visat att hans bolag inte betalat räkningar avseende ifrågavarande fastigheter. Han bifogade nya kopior på tidigare underlag för avdrag, fakturor betalade av honom som privatperson samt verifikatlista från företaget. -Länsrätten i Örebro län (2000-05-25, ordf. Göransson) avslog överklagandet och anförde därvid följande. Skattemyndigheten har vid beräkning av realisationsvinst vid försäljningen av fastigheten Västerby 1:5 godtagit H.H:s redovisning utom såvitt avser avdragen för förbättringskostnaderna för åren 1982 och 1995. Av insända kopior på verifikationer för år 1982 avser ett belopp på 2 798 kr byte av tvättmaskin. Då fråga inte är om värdehöjande reparation skall avdrag inte medges för denna kostnad. Härefter uppgår insända kopior på verifikationer för år 1982 utställda på H.H. personligen sammanlagt bara till 25 034 kr. Av insända verifikationer för år 1995 är bara två utställda på honom personligen. Den ena, på 21 724 kr, har skattemyndigheten medgett avdrag för vid beräkning av realisationsvinsten vid försäljning av Västerby 1:5. Den andra, på 1 343 kr, har avdrag medgetts för vid beräkning av realisationsvinsten vid försäljning av Spjutet 8. Länsrätten finner därför inte skäl att ändra skattemyndighetens beräkning av realisationsvinsten avseende Västerby 1:5. I fråga om Spjutet 8 har H.H. inte företett några verifikationer utställda på honom personligen avseende förbättringskostnader på denna fastighet utöver fakturan på 1 343 kr. Med hänsyn härtill och då skäl inte framkommit att beräkna anskaffningskostnaden för Spjutet 8 på annat sätt än skattemyndigheten gjort, skall ändring inte ske av den av skattemyndigheten beskattade realisationsvinsten avseende Spjutet 8. Insända verifikatlistor avser inte hela år 1996 och styrker inte att H.H. personligen betalat ifrågavarande fakturor. - Sedan H.H. överklagat länsrättens dom avslog Kammarrätten i Jönköping (2002-10-18, Alkman, Svenson, Fredén) överklagandet och anförde därvid att vad H.H. anfört och åberopat i kammarrätten inte föranledde att realisationsvinsten avseende fastigheterna Västerby 1:5 och Spjutet 8 kunde bestämmas till lägre belopp än vad skattemyndigheten och länsrätten beslutat. - H.H. fullföljde sin talan och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa att skattepliktig realisationsvinst inte uppkommer vid försäljningen av Spjutet 8 och att det därvid beaktas att fastigheten var bebyggd med ett bostadshus samt att förbättringskostnader som inte redovisats i underinstanserna tillgodoräknas honom med 60 672 kr. Beträffande Västerby 1:5 yrkade H.H. att realisationsvinstberäkningen skulle ske enligt reglerna för privatbostadsfastigheter och att den skattepliktiga realisationsvinsten skulle sättas ned till 152 690 kr. - Han anförde bl.a. följande. Fastigheten Spjutet 8. På fastigheten finns ett år 1907 uppfört bostadshus. Med beaktande av detta blir anskaffningskostnaden för fastigheten 124 542 kr efter indexuppräkning. - Båda de realisationsvinstberäkningar som han har bilagt till sin självdeklaration är ofullständiga. De ombyggnadsarbeten och värdehöjande reparationer som bostadshuset varit föremål för redovisades inte eftersom det inte uppkom någon skattepliktig realisationsvinst. Kostnaderna avsåg bl.a. indragning av elvärme, renovering av elinstallationen, uppförande av inglasad veranda, byte av ytterdörr, ny yttertrappa, installation av vattentoalett samt nytt tak med betongpannor. Efter indexuppräkning uppgår förbättringskostnaderna under åren 1952-1990 sammanlagt till 60 672 kr. - Vid beräkningen av realisationsvinsten yrkade han avdrag med fasta belopp för åren 1952-1980. Det borde därför utan vidare ha stått klart för Skatteverket, länsrätten och kammarrätten att det fanns ett bostadshus på Spjutet 8 redan år 1952. Uppenbart bör också ha varit att avdragsgilla omkostnader för fastigheten förekommit. Det har enligt 3 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324) ålegat Skatteverket att göra honom uppmärksam på hans rätt att begära avdrag för omkostnader under denna tid. Han har vid upprättande av realisationsvinstberäkningarna anlitat den fastighetsmäklare som hjälpte honom vid försäljningen av fastigheterna. Han har gjort vad som ankommit på honom för att åstadkomma en korrekt redovisning av fastighetsförsäljningarna. Eftersom han själv fört sin talan hos Skatteverket, länsrätten och kammarrätten har han haft giltig ursäkt för att han inte förrän hos Regeringsrätten påtalat felaktigheterna i handläggningen. - Vad gäller ombyggnaden under år 1996 yrkade han avdrag för åtgärder utförda av Boo Egendom AB om 105 353 kr, Golvtjänst i Hallsberg AB om 3 099 kr och MSI El AB om 28 608 kr. Han lånade den 17 juli 1996 vid besök på Föreningsbanken ett belopp om 100 000 kr och tillsköt 5 353 kr av egna medel. På uppdrag av honom betalade banken hela summan enligt fakturan till Boo Egendom AB. Detta framgår av intyg från banken. Av intyg från auktoriserade revisorn Jan-Olov Öhrman framgår att varken betalningen till Boo Egendom AB eller betalningarna till Golvtjänst i Hallsberg AB och MSI El AB har bokförts i H:s Måleri AB eller H:s Måleri HB. Genom bankens och Öhrmans intyg är styrkt att han betalt de tre fakturorna. - Fastigheten Västerby 1:5. I självdeklarationen redovisade han försäljningen som avyttring av en näringsfastighet. Fastigheten är emellertid en vanlig enfamiljsvilla. Med tillämpning av reglerna för privatbostadsfastigheter skall den skattepliktiga vinsten sättas ned från 224 712 kr till 152 690 kr. - Skatteverket tillstyrkte att realisationsvinsten för Spjutet 8 sattes ned till 174 615 kr samt att realisationsvinsten för Västerby 1:5 - som felaktigt behandlats som näringsfastighet - sattes ned till 152 691 kr. I fråga om Spjutet 8 anförde verket bl.a. följande. Med beaktande av att ett bostadshus funnits på fastigheten bör anskaffningskostnaden bestämmas till 124 542 kr. I underinstanserna har frågan om H.H. själv eller dennes bolag har betalt vissa särskilt angivna kostnader prövats. I denna del har inget kommit fram som föranleder verket att ändra uppfattning. De nytillkomna yrkandena om avdrag för förbättringskostnader kan inte prövas av Regeringsrätten som första instans och skall därför avvisas. Avsaknaden av yrkade avdrag för förbättringskostnader i självdeklarationen kan inte föranleda en utredningsskyldighet för Skatteverket. Primärt ankommer det på den skattskyldige att framställa yrkanden. En utredningsskyldighet kan aktualiseras bara om det är uppenbart att den skattskyldige i någon del har missat att uppge avdragsgilla poster. - H.H. yrkade ersättning för sina kostnader i Regeringsrätten med 54 582 kr. Skatteverket yttrade sig inte i ersättningsfrågan. - Regeringsrätten (2006-10-02, Sandström, Dexe, Kindlund, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I Regeringsrätten har H.H. yrkat att avdrag skall medges med ytterligare 60 672 kr avseende förbättringskostnader på Spjutet 8 under åren 1952-1990. Han har anfört att han inte haft anledning att redovisa dessa kostnader tidigare eftersom det enligt hans beräkning inte uppkom någon skattepliktig realisationsvinst på grund av fastighetsförsäljningen och att det dessutom enligt 3 kap. 1 § taxeringslagen ålegat Skatteverket att göra honom uppmärksam på hans rätt att begära avdrag för omkostnader under denna tid. Han har ingett viss skriftlig bevisning till stöd för påståendet att förbättringsåtgärder vidtagits på fastigheten under den angivna tiden. - Enligt 37 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får i mål vari prövningstillstånd krävs omständighet eller bevis som klaganden åberopar först i Regeringsrätten beaktas endast om det föreligger särskilda skäl. Vad H.H. anfört rörande ytterligare förbättringskostnader kan inte anses utgöra sådana skäl som avses i nämnda lagrum. Regeringsrätten bortser därför från dessa kostnader. - Av utredningen i målet framgår att ett bostadshus finns på Spjutet 8 samt att detta förhållande tidigare inte har beaktats. På grund härav skall anskaffningskostnaden för fastigheten beräknas till 124 542 kr. - Beträffande de yrkade avdragen för förbättringskostnader under år 1996 gör Regeringsrätten följande bedömning. H.H. har åberopat ett intyg från FöreningsSparbanken av vilket framgår att han lånat 100 000 kr av banken som använts till betalning av fakturan från Boo Egendom AB. Han har vidare åberopat ett intyg från auktoriserade revisorn Jan-Olov Öhrman i vilket denne intygar att denna faktura samt fakturorna från Golvtjänst i Hallsberg AB och MSI El AB, utställda på H:s Måleri AB respektive H:s Måleri HB, inte kostnadsförts i räkenskaperna i något av bolagen under räkenskapsåret 1996. H.H. får därmed anses ha visat att han betalat fakturan från Boo Egendom AB. I målet har inte ifrågasatts att denna faktura avser förbättringsarbeten på fastigheten. Vad H.H. anfört och åberopat beträffande fakturorna från Golvtjänst i Hallsberg AB och MSI El AB kan mot Skatteverkets bestridande inte anses tillräckligt för att avdrag skall kunna medges för de uppgivna kostnaderna. - Avdraget för förbättringskostnader skall således beräknas till ett 105 353 kr högre belopp än vad som tidigare medgetts och den skattepliktiga realisationsvinsten sättas ned till 69 262 kr. - I fråga om Västerby 1:5 är det klarlagt att realisationsvinsten skall beräknas med tillämpning av reglerna om privatbostadsfastigheter. Parterna är ense om vilka kostnader som skall beaktas vid vinstberäkningen. I enlighet med vad H.H. yrkat bör vinsten bestämmas till 152 690 kr. - Med hänsyn till utgången i målet är H.H. berättigad till viss ersättning för sina kostnader i Regeringsrätten enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Ersättning bör beviljas med skäliga 40 000 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar, med ändring av kammarrättens och länsrättens domar samt Skatteverkets beslut, att den skattepliktiga realisationsvinsten vid avyttringen av fastigheten Spjutet 8 skall sättas ned till 69 262 kr. - Regeringsrätten förklarar vidare, med ändring av kammarrättens och länsrättens domar samt Skatteverkets beslut, att den skattepliktiga realisationsvinsten vid avyttringen av fastigheten Västerby 1:5 skall sättas ned till 152 690 kr. - Regeringsrätten beviljar H.H. ersättning av allmänna medel med 40 000 kr för kostnader i Regeringsrätten. (fd II 2006-08-23, Kållberg)