RÅ 2006 not 163

Ansökan av S.N. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Byggnämnden i Linköpings kommun (2004-05-13) antog detaljplan för Gällstad 1:18 (Linghemsgården), Linghem. Enligt planbeskrivningen var syftet med planen att ändra användningssättet för fastigheten från allmänt ändamål till bostäder, i första hand för missbrukare

Not 163. Ansökan av S.N. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Byggnämnden i Linköpings kommun (2004-05-13) antog detaljplan för Gällstad 1:18 (Linghemsgården), Linghem. Enligt planbeskrivningen var syftet med planen att ändra användningssättet för fastigheten från allmänt ändamål till bostäder, i första hand för missbrukare. - Beslutet överklagades av S.N. och ett stort antal andra personer. - Länsstyrelsen i Östergötlands län (2004-10-05) avvisade vissa överklaganden och avslog överklagandena av S.N. m.fl. Länsstyrelsen anförde bl.a. följande. Planändringen innebär att ändamålet för platsen ändras från "allmänt ändamål" till "bostäder". En sådan ändring medför typiskt sett inte ökade störningar för de närboende. I det här fallet nämns i planbeskrivningen att i begreppet bostäder inbegripes den i första hand föreslagna användningen för bostäder för missbrukare. Planbeskrivningen utgör inte några planbestämmelser, men kan tjäna som hjälp vid tolkning av sådana. Länsstyrelsen konstaterar dock att i begreppet bostäder hade inbegripits sådana för missbrukare oavsett om detta hade nämnts i planbeskrivningen eller inte. Vidare kan konstateras att stödbostäder för missbrukare som en form av vård även kan inrymmas i begreppet "allmänt ändamål" under förutsättning att det är stat, landsting eller kommun som driver verksamheten. De föreslagna stödbostäderna hade alltså i kommunal regi kunnat bli verklighet planändringen förutan. Länsstyrelsen finner sammantaget att de förändringar som planen kommer att medföra inte kan anses innebära en sådan försämring av närmiljön eller utgöra sådana betydande olägenheter för de klagande att planen skall upphävas. Upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, är, enligt länsstyrelsens mening, inte nödvändigt i detta fall. Det har heller inte framkommit annat än att planen även i övrigt har handlagts i enlighet med PBL. Överklagandena bör därför avslås. - S.N. m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut. - Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartmentet, 2005-09-08)avvisade vissa överklaganden och avslog överklagandena av S.N. m.fl. Avslagsbeslutet motiverades med att detaljplanen inte kunde anses medföra sådana olägenheter för klagandena att planen av det skälet inte kunde godtas och att vad de anfört om miljökonsekvensbeskrivning och i övrigt inte utgjorde skäl att ändra länsstyrelsens beslut. - I ansökningen om rättsprövning anförde S.N. m.fl. bl.a. följande. Varken kommunen eller regeringen har tagit hänsyn till de närboende och deras trygghet. De närmast boende har femton meter mellan sina fönster och Linghemsgården. Hänsyn har inte tagits till polisens yttrande vari polisen avråder från en placering i närheten av skola och daghem. En fullständig miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats och beslutet strider mot kommunens egen trygghetsplan samt innebär ett "brott" mot 5 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). - Regeringsrätten (2006-10-26, Lavin, Nordborg, Nord, Brickman, Knutsson)avvisade vissa överklaganden och anförde beträffande bl.a. S.N:s överklagande: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av punkten 2 övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall tillämpas i förevarande mål. - Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - - - De i målet tillämpliga bestämmelserna i PBL om planläggning av mark och om lokalisering av bebyggelse är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för skilda bedömningar. Av 5 kap. 18 § andra stycket PBL följer att en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Den i målet aktuella detaljplanen omfattar en fastighet på vilken det i dag finns en fritidsgård och innebär att beteckningen för tillåten användning av fastigheten ändras från "allmänt ändamål" till "bostadsändamål". Med hänsyn härtill och med beaktande av den utredning i form av en förberedande miljökonsekvensbeskrivning (checklista) som kommunen har gjort finner Regeringsrätten att det inte strider mot nämnda lagrum att en fullständig miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats. I målet har inte heller framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden om detaljplan eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2006-09-20, S. Nilsson)