RÅ 2006 not 166

Medgivande till fastighetsbildning (rättsprövning, avslag)

Not 166. Ansökan av Å.B. och L.K. om rättsprövning av beslut ang. medgivande till fastighetsbildning. -Miljö- och byggnadsnämnden i Bollnäs kommun (2004-02-02) beslutade att inte medge avstyckning från fastigheten Vallsta 2:52 med motiveringen att avstyckningen låg i direkt anslutning till järnväg. - Å.B. och L.K. överklagade beslutet. - Länsstyrelsen i Gävleborgs län (2005-03-07) avslog överklagandet och yttrade. Den planerade avstyckningen skulle direkt angränsa till en relativt hårt trafikerad järnväg och med bostadsbyggnaden endast ca 15 m från banan. Både sett från de boendes och järnvägsägarens sida måste enligt länsstyrelsens bedömning en avstyckning enligt ansökan föranleda olämplig permanentning av bebyggelse och därför inte stå i överensstämmelse med reglerna i fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL. Länsstyrelsen finner därför inte anledning att ändra miljö- och byggnadsnämndens beslut. - Å.N. och L.K. överklagade länsstyrelsens beslut och åberopade ett yttrande från Banverket. - Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006-03-23)fann att nämnden haft tillräcklig grund för sitt beslut och avslog överklagandet. - Å.N. och L.K. ansökte om rättsprövning. - Regeringsrätten (2006-10-26, Lavin, Nordborg, Nord, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av punkten 2 övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall tillämpas i förevarande mål. - Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Enligt 3 kap. 3 § FBL får, inom område som inte omfattas av detaljplan, fastighetsbildning inte ske, om åtgärden skulle försvåra områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller motverka lämplig planläggning av området. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha överskridit gränserna för den handlingsfrihet som denna bestämmelse medger. Det framgår inte heller att regeringen skulle ha felbedömt fakta i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2006-09-20, S. Nilsson)