RÅ 2006 not 171

Överklagande av R.A. och I.A. om rättsprövning av ett beslut ang. förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. -Bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommunbeslutade den 20 november 2003 att som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, meddela att nybyggnad av ett bostadshus kunde tillåtas på fastigheten Rävsta 5:104. På fastigheten, som inte omfattades av detaljplan eller områdesbestämmelser, fanns sedan tidigare ett fritidshus om 25 kvm

Not 171. Överklagande av R.A. och I.A. om rättsprövning av ett beslut ang. förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. -Bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommunbeslutade den 20 november 2003 att som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, meddela att nybyggnad av ett bostadshus kunde tillåtas på fastigheten Rävsta 5:104. På fastigheten, som inte omfattades av detaljplan eller områdesbestämmelser, fanns sedan tidigare ett fritidshus om 25 kvm. - Försvarsmakten överklagade det av nämnden meddelade förhandsbeskedet. Försvarsmakten åberopade att fastigheten låg inom område som var av riksintresse för totalförsvaret och inom bullerzonen från Kungsängens övnings- och skjutfält. En utveckling mot permanentbebyggelse inom Rävstaområdet motverkade försvarets intresse av att bedriva fortsatt verksamhet på Kungsängen. - Länsstyrelsen i Stockholms län förordnade den 17 december 2003 enligt 12 kap. 4 § andra stycket PBL att förhandsbeskedet tills vidare inte skulle gälla. Länsstyrelsen gjorde sedan i beslut den 7 juni 2005 en prövning enligt 12 kap. 1 § PBL och tog samtidigt ställning till nämndens överklagade förhandsbesked. I den förstnämnda delen konstaterade länsstyrelsen att ny bebyggelse inom området med skottbullernivå överstigande 90 dBC Lx borde tillkomma endast i undantagsfall eftersom annars inskränkningar eller begränsningar i verksamheten på Kungsängens skjutfält kunde behöva föreskrivas. Den aktuella fastigheten var emellertid helt omgiven av mark inom Rävsta naturreservat och ett bebyggande av fastigheten skulle därmed få en begränsad prejudicerande verkan och inte vara oförenlig med riksintresset. Länsstyrelsen upphävde därför sitt interimistiska förordnande från den 17 december 2003. Länsstyrelsen prövade därefter det överklagade förhandsbeskedet och fann att Rävsta 5:104 var lämpad för den sökta åtgärden enligt 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken och uppfyllde kraven i 2 kap. 3 § första stycket 1 och 4 PBL. Vid en avvägning mellan motstående intressen fann länsstyrelsen att överklagandet skulle avslås. - Försvarsmakten överklagade det av länsstyrelsen överprövade förhandsbeskedet. - R.A. och I.A framhöll att den aktuella prövningen skulle omfatta enbart det sedvanliga överklagandet i förhandsfrågan. De anförde vidare att de naturliga förutsättningarna på platsen avskärmade störande ljud och att förekomsten av det äldre fritidshuset innebar att det inte rörde sig om vare sig ny bebyggelse eller förtätning av området. - Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2005-11-24)biföll överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut följande. Av 2 kap. 1 § andra stycket PBL framgår bl.a. att bestämmelserna i 3 och 4 kap.miljöbalken skall tillämpas vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked. Enligt 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken skall områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försämra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. I 2 kap. 3 § PBL föreskrivs vidare att bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. de boendes och övrigas hälsa samt till möjligheterna att förebygga bullerstörningar. - Regeringen konstaterar att Rävsta 5:104 är belägen inom ett område i närheten av Kungsängens militära skjut- och övningsfält som utpekats som riksintresse för totalförsvaret. - Enligt regeringens mening kan uppförandet av ett nytt bostadshus i enlighet med ansökan i ärendet inte anses lämpligt med hänsyn till de bullerstörningar som verksamheten vid skjut- och övningsfältet kan ge upphov till. Sökt åtgärd syftar till ett permanentboende vilket skulle kunna komma att medföra krav på begränsningar av den militära verksamheten och på sikt påtagligt försvåra utnyttjandet av skjut- och övningsfältet. - Regeringen finner mot denna bakgrund att starka allmänna intressen talar mot att tillåta den sökta åtgärden. Vid prövningen skall emellertid både allmänna och enskilda intressen beaktas. Vid en sådan prövning finner regeringen att R.A:s och I.A:s enskilda intresse av att få uppföra ett nytt bostadshus på fastigheten bör stå tillbaka för det allmänna intresset. Vad R.A. och I.A. framfört utgör inte skäl till annat ställningstagande. Överklagandet bör därför bifallas och bygg- och trafiknämndens beslut den 20 november 2003 avseende Rävsta 5:104 upphävas. - R.A. och I.A. ansökte om rättsprövning och anförde bl.a. följande. Av 13 kap. 4 § första stycket PBL följer att ett beslut av länsstyrelsen enligt 12 kap. samma lag i ett ärende om förhandsbesked bara får överklagas i det fall länsstyrelsen helt eller i en viss del har upphävt förhandsbeskedet. Länsstyrelsens beslut innebär att förhandsbeskedet har fastställts, vilket medför att beslutet inte får överklagas. Försvarsmakten har trots detta i egenskap av markägare fört talan mot beslutet. Prövningen hos regeringen borde endast innebära en vanlig bygglovsprövning och i första hand avse om Försvarsmakten som fastighetsägare haft rätt att överklaga länsstyrelsens beslut. Däremot omfattar prövningen inte de faktorer som legat till grund för länsstyrelsens prövning enligt 12 kap. PBL eftersom länsstyrelsens beslut i den delen inte är överklagbart. Finner länsstyrelsen vid denna prövning att riksintressena enligt 3 och 4 kap.miljöbalken är tillgodosedda får beslutet inte överklagas utom i det fall beslutet innebär att förhandsbeskedet helt eller delvis upphävs. Fullföljdsförbudet i 13 kap. 4 § första stycket PBL skall inte kunna kringgås genom att Försvarsmakten som fastighetsägare överklagar beslutet om förhandsbesked. I detta fall ligger Försvarsmaktens fastighet, Kungsängens skjutfält, flera kilometer från deras egen fastighet. Avståndet mellan fastigheterna är alltför stort för att Försvarsmakten skall kunna ha någon klagorätt i egenskap av fastighetsägare. - Regeringsrätten (2006-10-31, Sandström, Dexe, Hamberg, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall tillämpas i förevarande mål. - Enligt 1 § sistnämnda lag skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Länsstyrelsens beslut den 7 juni 2005 avsåg såväl en prövning enligt 12 kap. 1 § PBL som en överprövning av det av bygg- och trafiknämnden meddelade förhandsbeskedet. Länsstyrelsen godtog förhandsbeskedet vid prövningen enligt 12 kap. 1 § och avslog samtidigt Försvarsmaktens överklagande av förhandsbeskedet. På grund av de närliggande försvarsanläggningarna får Försvarsmakten anses ha haft rätt att enligt 13 kap. 7 § få överklagandet prövat av länsstyrelsen. Vidare har det förhållandet att länsstyrelsen godtagit förhandsbeskedet vid prövningen enligt 12 kap. 1 § inte utgjort hinder för Försvarsmakten att överklaga länsstyrelsens beslut och därvid åberopa sådana omständigheter som länsstyrelsen vid nämnda prövning haft anledning att beakta. - Bestämmelser om förhandsbesked finns i 8 kap. 34 § första stycket PBL. Vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked skall enligt 1 kap. 5 § samma lag både allmänna och enskilda intressen beaktas. Vidare gäller enligt 2 kap. 1 § andra stycket att bestämmelserna i 3 och 4 kap.miljöbalken skall tillämpas. I 3 kap. 9 § miljöbalken finns bestämmelser till skydd för totalförsvaret. - De nämnda bestämmelserna är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden om förhandsbesked eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. - Av det anförda följer att regeringens beslut inte kan anses strida mot någon rättsregel på det sätt som R.A. och I.A. har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2006-09-20, Liljeros)