RÅ 2006 not 203

Beslut i anställningsärende ansågs kunna bli föremål för rättsprövning enligt lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut (avslag)

Not 203. Ansökan av K.R. om rättsprövning av ett beslut ang. anställning. -Socialstyrelsen (2006-02-27) anställde en person som utredare vid tillsynsavdelningen. - K.R. överklagade beslutet. - Regeringen (Socialdepartementet, 2006-06-14) avslog överklagandet. - K.R. ansökte om rättsprövning. - Han anförde bl.a. att Socialstyrelsens och regeringens beslut hade fattats på felaktig och osaklig grund eftersom det inte framkommit eller styrkts att den som fick anställningen uppfyllde det ställda kravet på akademisk utbildning och examen. - Regeringsrätten (2006-12-15, Dexe, Nord, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringen meddelade beslut i ärendet den 14 juni 2006. Den 1 juli 2006 trädde lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut i kraft, varvid lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut upphörde att gälla. Enligt övergångsbestämmelserna till den nya lagen skall den upphävda lagen dock alltjämt gälla beträffande en ansökan om rättsprövning av ett beslut som meddelats före ikraftträdandet om ansökan kunde ha prövats enligt den upphävda lagen. - Ett ärende angående anställning rör inte något sådant förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen och omfattades följaktligen inte av möjligheten till rättsprövning enligt den upphävda lagen (jfr RÅ 2000 not. 185 och prop. 1987/88:69 s. 35). K.R:s ansökan skall därför prövas enligt den nya lagen. - Enligt 1 § i den nya lagen får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - En förutsättning för att rättsprövning skall kunna ske är att regeringens beslut att avslå överklagandet av Socialstyrelsens beslut om anställning av en utredare vid dess tillsynsavdelning kan anses innefatta en prövning av K.R:s civila rättigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. - Regeringsrätten har i en dom den 17 november 2006 (anm. RÅ 2006 ref. 65) behandlat en motsvarande situation beträffande ett överklagande av Försäkringskassans beslut om anställning av en "teamledare". Mot bakgrund av flera domar av Europadomstolen rörande tillämpningen av artikel 6.1 på tvister om offentlig anställning fann Regeringsrätten att regeringens beslut med anledning av överklagandet fick anses ha innefattat en prövning av sökandens civila rättigheter enligt nämnda artikel och följaktligen kunde bli föremål för rättsprövning. Som skäl angavs att det av utredningen framgick att teamledaren i huvudsak skulle ha arbetsledande funktioner med personal- och resultatansvar men däremot inte att arbetet, direkt eller indirekt, kunde komma att innebära utövande av offentliga maktbefogenheter. Dessutom anfördes att arbetsuppgifterna inte heller torde vara av sådant allmänt intresse att en tillämpning av artikeln kunde uteslutas. - Tvisten i detta mål avser en anställning som utredare för arbete med frågor om objektburen smitta. Utredaren skall inom detta område främst stödja landsting, kommuner och länsstyrelser i deras arbete och delta i expertgrupper som tar fram kunskapsunderlag till stöd för föreskrifter, allmänna råd m.m. Såvitt framgår av handlingarna innebär arbetet inte utövande av offentliga maktbefogenheter och det är inte heller av sådant allmänt intresse att en tillämpning av artikeln kan uteslutas. - Av det anförda följer att regeringens beslut får anses ha innefattat en prövning av K.R:s civila rättigheter enligt tidigare nämnda artikel och att beslutet således kan bli föremål för rättsprövning. - När det gäller prövningen av målet i sak gör Regeringsrätten följande bedömning. - I målet har inte framkommit att regeringen vid sitt beslutsfattande skulle ha haft ett bristfälligt underlag eller att regeringen fäst avseende vid annat än sakliga grunder. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2006-11-29, Löndahl)