RÅ 2006 not 77

Undantaget för värdepappershandel ansågs inte omfatta en tjänst som innebar att för enskildas räkning, inom ramen för PPM- systemet, ta initiativ till köp och försäljningar av fondandelar / Undantaget för värdepappershandel ansågs inte omfatta en tjänst som innebar att för enskildas räkning, inom ramen för PPM-systemet, ta initiativ till köp och försäljningar av fondandelar (förhandsbesked) / Undantaget för värdepappershandel ansågs inte omfatta en tjänst som innebar att för enskildas räkning, inom ramen för PPM- systemet, ta initiativ till köp och försäljningar av fondandelar (förhandsbesked)

Not 77. Överklagande av X AB av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav X AB bl.a. följande. - X AB ansöker om att Skatterättsnämnden prövar om förvaltning av enskildas andelar inom PPM-kontosystemet skall anses utgöra sådan finansiell tjänst eller värdepappershandel och/eller därmed jämförlig verksamhet som undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200). - Enskilda privatpersoner har sedan den 1 januari 1999 varit anslutna till det fondkontosystern som administrerar den s.k. fria premiedelen av pensionen. Fondkontona sköts av den statliga Premiepensionsmyndigheten (PPM) som administrerar och informerar om premiepensionen. PPM skall se till att premiepensionssystemet blir till största möjliga nytta för pensionsspararna. - Storleken på insättningen till individerna uppgår till 2,5 procent av deras lönesumma: (dock maximalt 7,5 prisbasbelopp) varje år. - X AB erbjuder en aktiv professionell förvaltning av PPM- konton till privatpersoner. - Kundernas medel är låsta i PPM-systemet och disponeras först i samband med pensionen. - X AB verkar genom en aktiv professionell förvaltning som består i byten av enskildas andelar inom PPM-systemet mellan olika typer av fonder. Det uppdrag som X AB erhåller från kunder är att diskretionärt genomföra omplaceringar av PPM-konton när X AB finner att det är påkallat. -Skatterättsnämnden (2005-03-14, Wingren, Edlund, Alhager, Odéen, Ohlson, Peterson, Rabe): Förhandsbesked. Omsättning av den med ansökan avsedda tjänsten är inte undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen. - Motivering. Enligt 3 kap. 9 § första stycket ML undantas från skatteplikt omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. Enligt tredje stycket 1 förstås med värdepappershandel omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte. - Det aktuella undantaget har utformats efter förebild av motsvarande bestämmelser om undantag från skatteplikt för vissa tjänster i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG), närmare bestämt artikel 13 B d 1-6. Som sådana tjänster anges i punkten 5, såvitt här är av intresse, transaktioner och förhandlingar med undantag av förvaltning och förvar rörande aktier, andelar i bolag eller andra sammanslutningar, obligationer och andra värdepapper. - Av EG-domstolens praxis framgår att med uttrycket "transaktioner rörande värdepapper" avses transaktioner som kan skapa, förändra eller utsläcka parternas rättigheter och skyldigheter avseende värdepapper (EG-domstolens dom i. mål C-235/00, CSC Financial Services Ltd p. 33). - Nämnden gör följande bedömning. - Med bank- och finansieringstjänster avses enligt 3 kap. 9 § andra stycket ML, såvitt nu är i fråga, inte notariatverksamhet. I förarbetena till undantagsbestämmelsen när den ursprungligen infördes i den numera upphävda lagen (1968:430) om mervärdeskatt (prop. 1989/90:111 s. 193) anförde föredragande statsråd bl.a. att i begreppet notariatverksamhet innefattas normalt bl.a. förvaltning av värdepapper, juridiska tjänster åt kunder samt andra rådgivartjänster. - De åtgärder som bolaget vidtar påverkar inte direkt parternas rättigheter eller skyldigheter avseende de finansiella instrumenten. Bolaget utövar förvaltning genom att ta initiativ till köp och försäljningar. Transaktionerna genomförs inom PPM-systemet. Den tjänst bolaget tillhandahåller är därför till sin karaktär en sådan tjänst avseende förvaltning av värdepapper som enligt ovannämnda förarbetsuttalanden utgör notariatverksamhet (jfr RÅ 2003 not. 178). Omsättningen av tjänsten är således inte undantagen från skatteplikt. - Ovan redovisade synsätt vid bedömningen är enligt nämndens mening i överensstämmelse med sjätte mervärdesskattedirektivet. - X AB överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att den ifrågavarande omsättningen var undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § ML. Bolaget anförde bl.a. att verksamheten inte avsåg analys- och rådgivningstjänster eller liknande och att den omfattades av ett av Finansinspektionen meddelat tillstånd för bolaget att bedriva värdepappersrörelse. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2006-05-03, Sandström, Rundqvist, Stävberg, Kindlund, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2006-03-22, Kållberg)