RÅ 2003 not 178

Kapitalförvaltningsuppdrag ansågs utgöra endast en tjänst och denna tjänst var inte undantagen från skatteplikt (förhandsbesked) / Mervärdesskatt (kapitalförvaltningsuppdrag ansågs utgöra endast en tjänst och denna tjänst var inte undantagen från skatteplikt, förhandsbesked)

Not 178. Överklagande av Folksam Spar AB (publ) av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I en ansökan om förhandsbesked ställde Folksam Spar AB sex frågor. Fråga 1 avsåg om bolagets kapitalförvaltningsuppdrag skulle anses utgöra en eller flera tjänster och fråga 2 om - i det förra fallet - omsättningen av tjänsten helt eller delvis var undantagen från mervärdesskatt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. -Skatterättsnämnden (2001-05-08, Wingren, ordf., Edlund, Nyström, Ohlson, Peterson, Rabe, Sjöberg): Förhandsbesked - Frågorna 1 och 2. Bolagets med ansökningen avsedda kapitalförvaltningsuppdrag skall anses utgöra en enda tjänst. Omsättning av denna tjänst är inte undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § ML. - Motivering - Frågorna 1 och 2. Nämndens prövning begränsar sig till frågan om vilken mervärdesskatterättslig karaktär sådana kapitalförvaltningsuppdrag har som avses med ansökningen. - Enligt 3 kap. 9 § första stycket ML undantas från skatteplikt omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. Med bank- och finansieringstjänster avses enligt andra stycket, såvitt nu är i fråga, inte notariatverksamhet. Med värdepappershandel förstås enligt tredje stycket 1 omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte. - I förarbetena till undantagsbestämmelsen när den ursprungligen infördes i 8 § 3 i den numera upphävda lagen (1968:430) om mervärdeskatt (prop. 1989/90:111 s. 193) anförde föredragande statsråd bl.a. att i begreppet notariatverksamhet innefattas normalt bl.a. förvaltning av värdepapper, juridiska tjänster åt kunder samt andra rådgivartjänster. - Det aktuella undantaget har utformats efter förebild av motsvarande bestämmelser om undantag från skatteplikt för vissa tjänster i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG), närmare bestämt artikel 13 B.d punkterna 1-6. I punkt 5 anges som sådana undantagna tjänster transaktioner och förhandlingar med undantag av förvaltning och förvar rörande aktier, andelar i bolag eller andra sammanslutningar, obligationer och andra värdepapper, dock med vissa nu inte aktuella undantag. - Fråga i ärendet är i första hand om den med ansökningen avsedda verksamheten helt eller delvis utgör sådan värdepappershandel som avses i den aktuella undantagsbestämmelsen eller om verksamheten helt eller till viss del är att hänföra till skattepliktig omsättning av tjänster i notariatverksamhet. - Skatterättsnämnden har bl.a. i ett förhandsbesked meddelat den 4 juni 1992 haft anledning att ta ställning till innebörden av undantaget avseende värdepappershandel. Ett bolag förvaltade på uppdrag av kund visst av denne avsatt kapital genom placering i olika slag av värdepapper. Enligt kundens riktlinjer ägde bolaget på eget initiativ och utan vidare samråd med kunden vidta ny- eller omplaceringar av kapitalet. Förvaltade värdepapper förvarades i depå hos ett systerbolag, som också verkställde köp och försäljningar. Sökandebolaget erhöll arvode efter särskilda grunder. Nämnden fann, mot bakgrund av vad som uttalats vid undantagsbestämmelsens tillkomst, att med omsättning och förmedling av aktie, andra andelar och fordringar, vare sig de representeras av värdepapper eller ej, avses tjänster att omsätta eller förmedla själva rättighetsbevisen på det sätt som dessa tjänster utgör typiska inslag i bankers och finansieringsinstituts verksamhet. Tjänster såsom rådgivning och liknande, vilka visserligen ofta utförs i anslutning till själva omsättningen men ändå är fristående i förhållande till denna, omfattas inte. Detta undantag gäller således inte tjänster som avser placeringsrådgivning och liknande vid värdepappershandel i dess gängse skatterättsliga bemärkelse såsom en yrkesmässig verksamhet inriktad på förvärv och överlåtelser för ett tillgodogörande av de värden som bevisen har. Nämnden framhöll också att det är den som verkställer köp och försäljningar av värdepapper som utför själva transaktionstjänsten, dvs. den tjänst för vilken courtage eller motsvarande avgift erläggs. Nämnden ansåg att de av sökandebolaget tillhandahållna tjänsterna närmast hade karaktär av skattepliktiga analys- och rådgivningstjänster. Regeringsrätten instämde i Skatterättsnämndens bedömning och fastställde förhandsbeskedet, se RÅ 1993 not. 71. Bedömningen i avgörandet RÅ 1998 not. 249 ger uttryck för motsvarande synsätt. - Nämnden gör följande bedömning. - Enligt nämndens mening utgör ett sådant kapitalförvaltningsuppdrag som avses med ansökningen, trots vad bolaget anfört, i allt väsentligt en tjänst av samma slag som bedömdes i de ovan angivna rättsfallen, dvs. en analys- och rådgivningstjänst och inte en tjänst avseende handel med värdepapper. Tjänsten är därför till sin karaktär av samma slag som de förvaltningstjänster som enligt ovannämnda förarbetsuttalande utgör notariatverksamhet. - Ovan redovisade synsätt är enligt nämndens mening i överensstämmelse med sjätte mervärdesskattedirektivet och det principiella synsätt som kommit till uttryck i EG-domstolens praxis (se t.ex. domen i mål nr C-2/95 ang. Sparekassernes Datacenter, särskilt p. 69-70; jfr även generaladvokatens förslag till avgörande i målet, p. 75-77). - Frågorna 3-6. Med hänsyn till svaren på frågorna 1 och 2 förfaller övriga frågor. - Folksam Spar AB överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att den tjänst (kapitalförvaltning) som bolaget tillhandahöll var undantagen från skatteplikt. Bolaget anförde bl.a. följande. Tjänsten har på grund av sin komplexitet och omfattning större likheter med tjänsten "corporate finance" än s.k. diskretionär förvaltning. Den centrala delen i uppdraget är att förmedla aktier och andra finansiella instrument. Kunden får affärerna utförda genom i stort sett alla större svenska banker och fondkommissionärer samt genom ett antal utländska institut. I uppdraget ingår att välja det eller de institut som skall utföra affären. Bolaget anser att Regeringsrätten inte kan fastställa förhandsbeskedet utan att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. - Riksskatteverket hemställde att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Regeringsrätten (2003-11-04, Lavin, Sandström, Hulgaard, Ersson, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. - Enligt 3 kap. 9 § första stycket ML undantas från skatteplikt omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. Med värdepappershandel förstås bl.a. omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte (tredje stycket 1). - Frågan i målet är om bolagets verksamhet i form av kapitalförvaltning utgör sådan värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet som avses i nämnda bestämmelse. - Det angivna undantaget har utformats efter förebild av motsvarande bestämmelser om undantag från skatteplikt för vissa tjänster i EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv, närmare bestämt artikel 13 B.d 1-6. Som sådana tjänster anges i punkten 5, såvitt här är av intresse, transaktioner och förhandlingar med undantag av förvaltning och förvar rörande aktier, andelar i bolag eller andra sammanslutningar, obligationer och andra värdepapper. - Av EG-domstolens praxis framgår att med uttrycket "transaktioner rörande värdepapper" avses transaktioner som kan skapa, förändra eller utsläcka parternas rättigheter och skyldigheter avseende värdepapper (mål C-235/00, CSC Financial Services Ltd, REG 2001 s. I-10237, punkt 33). - De åtgärder som bolaget vidtar påverkar inte direkt parternas rättigheter eller skyldigheter avseende de finansiella instrumenten. Bolaget utövar förvaltning genom att inom vissa ramar ta initiativ till köp och försäljningar och välja det eller de institut som skall utföra affären. Transaktionerna och förhandlingarna genomförs av banker, fondkommissionärer etc. Den tjänst som bolaget tillhandahåller kan därför inte anses utgöra sådan värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet som avses i 3 kap. 9 § ML eller motsvarande bestämmelse i direktivet. Omsättningen är således inte undantagen från skatteplikt. Förhandsbeskedet skall därför fastställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet. - Regeringsrätten förordnar att sekretessen enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) skall bestå såvitt avser bilagan till Skatterättsnämndens beslut. (fd II 2003-10-15, Kristiansson)

*REGI

*INST