RÅ 2006:35

Ett resningsmål har handlagts som tvåpartsmål när den i resningsansökan påstådda felaktiga handläggningen haft betydelse för utgången i två nära förbundna, samtidigt avgjorda förvaltningsärenden, det ena med sökanden och det andra med motparten som adressat. Kammarrättens beslut om beviljande av resning har på talan av motparten i kammarrättens mål upphävts av Regeringsrätten.

Kammarrätten i Stockholm

Post- och Telestyrelsen (PTS) inbjöd med stöd av bestämmelserna i 3 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och egna föreskrifter (PTSFS 2004:13) alla intresserade att ansöka om ett nationellt tillstånd att använda en viss typ av radiosändare och delta i det anbudsförfarande som utgjorde urvalsgrund för tilldelning av tillståndet. Den sökande som lämnade det högsta anbudet skulle komma att tilldelas tillståndet efter det att anbudsbeloppet betalats. Såväl Green Network AB (Green) som Nordisk Mobiltelefon A/S (Nordisk Mobiltelefon) lämnade anbud varefter PTS i ett av sina beslut den 4 mars 2005 beslöt att tilldela sistnämnda bolag det aktuella tillståndet. Beslutet vann laga kraft.

Green ansökte om resning med avseende på två av de beslut som PTS meddelat den 4 mars 2005 (dnr 05-1337 och 05-1340) och yrkade därvid i första hand att kammarrätten skulle ändra dessa på så sätt att Nordisk Mobiltelefons ansökan avvisades och Greens ansökan beviljades och i andra hand att kammarrätten skulle förordna att PTS ändrade besluten på så sätt att Nordisk Mobiltelefons ansökan avvisades och Greens ansökan beviljades under förutsättning att Green till PTS inom sådan tid som kammarrätten bestämde erlade det i Greens ansökan angivna anbudsbeloppet. Green yrkade i sista hand att kammarrätten skulle förordna att PTS tog upp frågan om tilldelande av det nationella tillståndet till förnyad handläggning avseende de sökande som erlagt stipulerad handläggningsavgift i rätt tid eller, om detta yrkande inte kunde bifallas, till förnyad handläggning utan ovan nämnda begränsning. - Green anförde till stöd för sin ansökan bl.a. följande. PTS har i enlighet med tillämpliga föreskrifter, PTSFS 2004:13, rangordnat sökandena utifrån storlek av avgivna anbudsbelopp och därefter, med stöd av 19 § i nämnda föreskrifter, beviljat Nordisk Mobiltelefon det aktuella tillståndet eftersom bolagets anbudsbelopp var högst. Av PTS beslut att avslå Greens ansökan framgår att detta är en direkt följd av PTS beslut att medge Nordisk Mobiltelefons ansökan. - Enligt 16 § i PTS föreskrifter skall en ansökan vars handläggningsavgift betalas efter ansökningstidens utgång inte prövas. Enligt 12 § i föreskrifterna gäller vidare att handläggningsavgiften skall betalas före ansökningstidens utgång och på det sätt som anges i PTS inbjudan. Av inbjudan, punkterna 3 och 4, framgår att ansökningstiden gick ut den 9 februari 2005 kl. 15.00. I punkten 3 erinras om att för det fall att handläggningsavgiften inte kommit PTS till handa senast vid ansökningstidens utgång ansökan inte kommer att prövas. Såsom konstaterats under punkten 3.3 i den promemoria som Riksrevisionen den 10 maj 2005 upprättat med anledning av den förberedande undersökning som revisionen genomfört avseende PTS nu aktuella anbudsförfarande har betalningen av handläggningsavgiften från Nordisk Mobiltelefon bokförts på PTS postgirokonto den 10 februari 2005. Detta framgår vidare av ett den 11 juli 2005 till PTS från Nordea inkommet brev. Av det ovan anförda kan således konstateras att Nordisk Mobiltelefon betalat handläggningsavgiften efter ansökningstidens utgång. Dessa uppgifter fick Green kännedom om först genom en artikel i tidskriften Ny Teknik den 26 augusti 2005. PTS har begått ett grovt handläggningsfel genom att i strid med 12 och 16 §§ i föreskrifterna och punkterna 3 och 4 i inbjudan ha tagit upp Nordisk Mobiltelefons ansökan till prövning, trots att handläggningsavgiften inte betalats i tid. I enlighet med rättsfallen NJA 1998 s. 23, NJA 1988 s. 312 och NJA 1982 s. 366 skall en betalning som skett till postgirokonto anses fullgjord den dag då den bokförts av postgirot om inte annat följer av särskilda föreskrifter. Det ovan anförda innebär att Nordisk Mobiltelefons betalning av handläggningsavgiften skall anses fullgjord den 10 februari 2005, dvs. efter ansökningstidens utgång. Om PTS handlagt saken korrekt och avvisat Nordisk Mobiltelefons ansökan hade Green rangordnats högst bland de kvarvarande sökandena eftersom Green lagt det högsta anbudet av de sökande vilkas ansökningar bort prövas. PTS felaktiga handläggning har direkt påverkat utgången i besluten.

Nordisk Mobiltelefon bestred bifall till ansökan och anförde bl.a. följande till stöd härför. Den kontroll PTS genomförde för att försäkra sig om att handläggningsavgiften om 125 000 kr var inbetald bekräftade att så var fallet. Även om PTS upplysts om att betalningen hade fördröjts på grund av förbiseende från bankens sida skulle PTS ändå hålla fast vid att betalningen skett i rätt tid. Greens påstående att Nordea teoretiskt sett kunnat tillgodogöra sig de aktuella medlen för reglering av annat fordringsförhållande mellan Nordea och Nordisk Mobiltelefon är felaktigt. Till stöd härför åberopas ett utlåtande från Nordea daterat den 6 februari 2006. Av bifogad bekräftelse från Fokus Bank, som genomförde betalningen på uppdrag av Nordisk Mobiltelefon, framgår vidare att det inte heller var möjligt att efter kl. 15.05 den 8 februari 2005 annullera betalningen. Förfoganderätten till betalningen måste således ha tillkommit PTS så snart beloppet kommit in till Nordea, vilket skedde den 8 februari. Den avräknades mot Fokus Bank på förmiddagen den 9 februari. Det är således visat att den betalningsinstruktion som medföljde överföringen inte var möjlig att ändra och att betalningen redan den 9 februari var förbehållen PTS enligt instruktionen. Beloppet var därmed PTS "till handa" i vart fall senast på förmiddagen angiven dag. - Även om förhållandena skulle framstå som Green beskriver dem har åtagandena enligt den beviljade licensen framskridit för långt för att det skall finnas möjlighet att nu ändra dem.

PTS, som hade beretts tillfälle att yttra sig, anförde bl.a. följande. Enligt PTS uppfattning har Nordisk Mobiltelefon betalat handläggningsavgiften i rätt tid. PTS gjorde den 9 februari 2005 strax efter kl. 15.00 en kontroll och bedömning av huruvida de som ansökt om tillstånd hade betalat handläggningsavgiften. Underlaget för bedömningen sparades inte, vilket borde ha gjorts. Mot bakgrund av att PTS vid denna tidpunkt hade rådighet över pengarna hade PTS inte kunnat avvisa Nordisk Mobiltelefons ansökan. - Av skrivelse från Nordea framgår att pengarna fanns hos Nordea på morgonen den 9 februari 2005 samt att beloppet bokfördes på PTS konto först den 10 februari 2005. Vidare framgår att pengarna rätteligen skulle ha bokförts på PTS konto den 9 februari 2005, men att så inte gjordes på grund av ett förbiseende från bankens sida. Om PTS hade fått denna information vid den aktuella tidpunkten hade PTS inte kunnat göra någon annan bedömning än att hålla fast vid att Nordisk Mobiltelefon hade betalat handläggningsavgiften i rätt tid. Detta förbiseende från bankens sida är en sådan omständighet som inte rimligen kan belasta Nordisk Mobiltelefon. - Eftersom Nordisk Mobiltelefons handläggningsavgift betalats i rätt tid finns det inga skäl för att deras tillståndsbeslut skall bli föremål för resning. - Det skulle vidare få allvarliga konsekvenser för Nordisk Mobiltelefon i allmänhet, för marknaden och konsumenterna i synnerhet om detta gynnande förvaltningsbeslut skulle upphävas. Nordisk Mobiltelefon har under snart nio månader inrättat sig efter detta tillståndsbeslut. Det är fråga om investeringar i ett mycket kostsamt och omfattande nytt digitalt mobiltelefonisystem som skall ersätta det nuvarande analoga NMT- systemet.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm (2006-04-11, Hallberg, Gäverth, Winter, referent) yttrade: Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Av 12 och 16 §§ PTS föreskrifter, PTSFS 2004:13, framgår att sökanden av det aktuella tillståndet skall betala en handläggningsavgift om 125 000 kr och att avgiften skall betalas före ansökningstidens utgång och på det sätt som anges i inbjudan. I punkten 3 av PTS allmänna inbjudan till ansökan anges att för den som vill delta i anbudsförfarandet skall handläggningsavgift om 125 000 kr inbetalas till av PTS angivet postgirokonto. Vidare anges med hänvisning till 16 § nämnda föreskrifter att om handläggningsavgiften inte kommit PTS till handa senast vid ansökningstiden utgång, dvs. senast kl. 15.00 den 9 februari 2005, kommer ansökan inte att prövas. - En förutsättning enligt PTS föreskrifter och inbjudan för att ansökan skall prövas är således att handläggningsavgiften kommit PTS till handa inom föreskriven tid. Fråga är därmed vid vilken tidpunkt betalningen från Nordisk Mobiltelefon kommit PTS till handa. - Högsta domstolen har i några avgöranden prövat frågan om vid vilken tidpunkt en betalning till borgenärens postgirokonto anses fullgjord av gäldenären - och denne därmed förlorat rådigheten över beloppet - och därvid funnit att den avgörande tidpunkten är den då betalningen bokförts av Postgirot på betalningsmottagarens konto (NJA 1988 s. 312 och NJA 1998 s. 23). Denna tidpunkt torde enligt kammarrättens mening också vara avgörande för när betalningen kommit betalningsmottagaren till handa (jfr Lehrberg, Moderna betalningsformer, upplaga 2:1 1998 s. 78 ff. och Arnesdotter, Moderna betalningsmetoder, 1996 s. 174 f.). - Det är i målet ostridigt att Nordisk Mobiltelefons betalning av handläggningsavgiften på grund av förbiseende från Nordeas sida bokförts på PTS postgirokonto först den 10 februari 2005. I målet är upplyst att Nordisk Mobiltelefon lämnat betalningsuppdraget till Fokus Bank den 8 februari 2005 och att Nordea samma dag tog emot meddelande om att betalningen var på väg. PTS har anfört bl. a. att myndigheten den 9 februari 2005 strax efter kl. 15.00 gjorde en kontroll och därvid bedömde att handläggningsavgifterna var inbetalda i rätt tid. PTS har vidare anfört att myndigheten anser sig vid denna tidpunkt haft rådigheten över pengarna och att PTS, även om det rätta förhållandet hade varit känt, inte hade kunnat avvisa Nordisk Mobiltelefons ansökan. Nordisk Mobiltelefon anser att förfoganderätten till betalningen måste ha tillkommit PTS när beloppet kommit in till Nordea den 8 februari och har till stöd härför åberopat ett utlåtande från Fokus Bank, i vilket anges att det inte var möjligt att annullera betalningen efter kl. 15.05 den 8 februari 2005. - Kammarrätten gör följande bedömning. - Kammarrätten finner vid nu angivna förhållanden att betalningen av avgiften inte kan anses ha varit PTS till handa den 9 februari 2005 kl. 15.00. Det förhållandet att Nordisk Mobiltelefon förlorat rådigheten över betalningen vid en tidigare tidpunkt saknar enligt kammarrättens mening betydelse vid denna bedömning. Handläggningsavgiften har således kommit PTS till handa efter ansökningstidens utgång. PTS borde därför inte ha upptagit Nordisk Mobiltelefons ansökan till prövning, utan avvisat densamma. Med hänsyn härtill och med beaktande av att Green obestritt uppgivit att bolaget fått kännedom om att avgiften inbetalats för sent genom en i Ny Teknik införd artikel den 26 augusti 2005, och därmed får anses ha ansökt om resning inom skälig tid, finner kammarrätten att sådana särskilda förhållanden föreligger som utgör synnerliga skäl för resning. Vad PTS och Nordisk Mobiltelefon har anfört om de olägenheter ett resningsbeslut kan komma att medföra föranleder ingen annan bedömning. Skäl för resning föreligger således. Greens första- och andrahandsyrkanden kan kammarrätten som första instans inte bifalla. Dessa yrkanden skall därför avslås. Greens sistahandsyrkande skall däremot bifallas och resning beviljas i det av PTS avgjorda ärendet om tilldelning av tillstånd att använda radiosändare enligt lagen om elektronisk kommunikation (PTS beslut den 4 mars 2005, dnr 05-1337). - Med bifall till Greens sistahandsyrkande beviljar kammarrätten resning i det av PTS avgjorda ärendet (dnr 05-1337) och visar det åter till PTS för ny handläggning. - Kammarrätten avslår ansökan i övrigt.

Regeringsrätten

Nordisk Mobiltelefon överklagade och yrkade att Regeringsrätten med ändring av kammarrättens beslut skulle ogilla Greens ansökan om resning. Bolaget anförde bl.a. följande. Handläggningsavgiften har betalats i rätt tid genom att bolaget frånskurits rådigheten över betalningen i och med att den elektroniska överföringen skett den 8 februari kl. 15.05. Betalningen är från denna tidpunkt mottagen av Nordea och förbehållen PTS. Den omständigheten att beloppet krediterats PTS konto först den 10 februari 2005 beror på ett misstag från Nordeas sida. Med hänsyn till att 12 och 16 §§ PTS föreskrifter (PTSFS 2004:13) uppställer krav på betalning före ansökningstidens utgång ifrågasätts huruvida det finns lagligt stöd för att ställa krav på att betalningen skulle vara PTS till handa. Det är obilligt att nu upphäva det lagakraftvunna tillståndsbeslutet eftersom bolaget under mer än ett års tid inrättat sig efter beslutet och ingått avtal värda flera miljarder kronor. Det skulle vidare strida mot proportionalitetsprincipen att vid sådant förhållande på grund av en eventuell mindre brist som ligger utanför bolagets kontroll upphäva det gynnande beslutet.

Green bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. En betalning till ett postgirokonto skall enligt HD-praxis anses fullgjord först per det datum som den bokförts på mottagarens konto. Det saknar därvid betydelse att betalningsavsändaren avskurits rådighet över betalningen vid en tidigare tidpunkt. Ett betalningsuppdrag som inletts men som alltjämt befinner sig i betalningssystemet vid den kritiska tidpunkten kan inte anses vara fullgjord.

PTS anförde i ett yttrande bl.a. följande. Det är ostridigt att betalningen bokfördes på PTS konto den 10 februari 2005. Det är vidare ostridigt att betalningen skulle ha bokförts den 9 februari 2005 men att den på grund av ett misstag från bankens sida - i strid med PTS avtal med banken - inte bokfördes förrän dagen efter. Slutligen hade Nordisk Mobiltelefon förlorat rådigheten över betalningen vid en tidigare tidpunkt än den 9 februari 2005 kl. 15.00. - Vid den aktuella tidpunkten - den 9 februari 2005, strax efter kl. 15.00 - gjorde PTS en kontroll och bedömning av huruvida de som ansökt om tillstånd hade betalt handläggningsavgiften. Efter denna kontroll och bedömning var PTS av den uppfattningen att den aktuella betalningen hade kommit PTS till handa i rätt tid.

Nordisk Mobiltelefon har ingett rättsutlåtanden av professorerna Erik Nerep, Wiweka Warnling-Nerep och Carl Michael von Quitzow.

Regeringsrätten (2006-06-27, Lavin, Eliason, Almgren, Dexe, Brickman) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Green har hos kammarrätten ansökt om resning i två av PTS handlagda ärenden, nämligen dels ärendet med dnr 05-1337 i vilket PTS beviljat Nordisk Mobiltelefon tillstånd att använda radiosändare enligt lagen om elektronisk kommunikation, dels ärendet med dnr 05-1340 i vilket PTS avslagit Greens ansökan om tillstånd. Green har under alla omständigheter varit behörig att ansöka om resning i det sistnämnda ärendet. Det påstådda handläggningsfel som Green åberopat till stöd för sin resningsansökan har emellertid haft betydelse för utgången i båda ärendena. Enligt Green skulle en korrekt handläggning ha gett till resultat att bolaget skulle ha erhållit tillståndet och att Nordisk Mobiltelefons ansökan skulle ha avvisats. Den med resningsansökan avsedda effekten har medfört att Nordisk Mobiltelefon haft ställning av motpart i resningsmålet. Härav följer att Nordisk Mobiltelefon också har rätt att överklaga kammarrättens beslut om resning.

Kammarrätten har i det överklagade beslutet funnit att betalningen av handläggningsavgiften inte varit PTS till handa den 9 februari 2005 kl. 15.00 och att resning därför skulle beviljas i det ärende i vilket PTS meddelat Nordisk Mobiltelefon tillståndet. Kravet att betalningen skulle vara PTS till handa senast vid den angivna tidpunkten fanns upptaget i PTS inbjudan att ansöka om tillstånd. PTS hade kort efter det att den aktuella tidpunkten passerats kontrollerat om sökandena betalt handläggningsavgiften i rätt tid och därvid funnit att samtliga fullgjort detta krav. Vad gällde Nordisk Mobiltelefon konstaterade PTS att betalningen ännu inte var bokförd på dess konto men ansåg med hänsyn till omständigheterna ändå att denna var PTS till handa, åtminstone i den bemärkelse som orden "till handa" i inbjudan var avsedda att ha. PTS bedömning i denna del kan inte anses ha innefattat något fel av det slag att resning skulle ha beviljats. Överklagandet skall därför bifallas och kammarrättens beslut följaktligen upphävas.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten bifaller överklagandet och upphäver kammarrättens beslut.

Föredraget 2006-06-12, föredragande Lif, målnummer 2553-06