RÅ 2006:72

Regeringsrätten har i ett mål om mervärdesskatt vägrat prövningstillstånd under hänvisning till bl.a. skattebetalningslagens bestämmelser om omprövning hos Skatteverket vid ny regeringsrättspraxis.

Länsrätten i Jönköpings län

I det överklagade beslutet vägrade skattemyndigheten Munksjö Sweden AB (tidigare Smurfit Munksjö AB) avdrag för ingående mervärdesskatt för avgifter till Värdepapperscentralen (VPC) och Stockholms fondbörs med sammanlagt 72 240 kr. Avgifterna avsåg avgift till OM för A-listenoterade aktier samt avgift till VPC för registerhållning, aktiebok, VPC-analys och ägaromregistreringar.

Bolaget överklagade beslutet hos länsrätten och yrkade, såvitt nu är av intresse, att länsrätten skulle ändra skattemyndighetens beslut och medge avdrag för ingående mervärdesskatt på avgifter till VPC och Stockholms Fondbörs med 72 420 kr.

Skattemyndigheten bestred bifall till överklagandet.

Domskäl

Länsrätten i Jönköpings län (2003-06-16, ordförande Schön-Barkestam) yttrade: Enligt 8 kap. 3 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, får den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv i verksamheten. - Denna huvudregel om avdragsrätt skall tolkas i ljuset av bl.a. artikel 17 punkten 2 i det s.k. sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) av vilken framgår att avdragsrätten i princip begränsas till varor och tjänster i och för skattepliktiga transaktioner. För att rätt till avdrag skall föreligga är i princip en förutsättning att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan en viss ingående transaktion och en eller flera utgående transaktioner för vilka rätt till avdrag föreligger (jfr EG-domstolens avgörande i mål C-98/98 Midland Bank respektive mål C-408/98 Abbey National). Regeringsrätten har i två avgöranden (RÅ 2001 not. 69 och not. 70) instämt i SRN:s bedömning att, såvitt nu är aktuellt, avgifter till VPC och Stockholms fondbörs inte är avdragsgilla i mervärdesskattehänseende. Nämnden ansåg inte att förvärv för sådan anskaffning av kapital eller notering på börs har ett sådant direkt och omedelbart samband med ett bolags verksamhet att ingående skatt som belöper på förvärven är avdragsgill. Enligt nämndens mening får sådana förvärv anses gjorda utom ramen för den av bolaget bedrivna verksamhet som omfattas av mervärdesskattesystemet. De av EG-domstolen dessförinnan meddelade domarna har således inte föranlett annan bedömning. - EG- domstolen har därefter i den s.k. Cibo-domen (C-16/00) slagit fast att de kostnader som uppstår för ett holdingbolag för olika tjänster som det har erhållit i samband med förvärv av andelar i ett dotterbolag utgör allmänna omkostnader och att det i princip finns ett direkt och omedelbart samband mellan dessa kostnader och holdingbolagets ekonomiska verksamhet, som gör dem avdragsgilla. Skattemyndigheten har redogjort för att Riksskatteverket anser att Cibo-domen inte förändrar rättsläget sådant det har fastslagits av Regeringsrätten. - Kammarrätten i Stockholm har i den av skattemyndigheten åberopade domen av den 5 december 2002 i mål 4064-2001 vägrat avdrag för ingående mervärdesskatt avseende avgifter till såväl VPC som Stockholms fondbörs. Kammarrätten har gjort den tolkningen att det av Cibo-domen inte framgår att även kostnader för ägandefunktionen i bolaget självt såsom kostnader för inlösen av egna aktier, avgifter till VPC eller kostnader för notering på börs av bolagets egna aktier skall anses ha ett sådant direkt och omedelbart samband med ett bolags verksamhet att ingående mervärdesskatt är avdragsgill. - Länsrätten gör följande bedömning. - Regeringsrätten har i redovisade avgöranden inte ansett att den ingående mervärdesskatt som belöper på avgifter till VPC och Stockholms fondbörs är avdragsgill. Enligt länsrättens mening förändrar Cibo-domen inte rättsläget då den gällde frågan under vilka förutsättningar avdrag skall medges för ett bolags kostnader i samband med förvärv av andelar i dotterbolag. I aktuellt mål är fråga om avdragsrätt för mervärdesskatt hänförlig till kostnader för ägandefunktionen i bolaget självt och kostnaderna kan inte anses ha något sådant direkt och omedelbart samband med bolagets verksamhet att mervärdesskatten är avdragsgill. Bolagets yrkande i denna del skall inte vinna bifall.

kammarrätten och vidhöll sin talan

Munksjö Sweden AB överklagade länsrättens dom hos kammarrätten och vidhöll sin talan.

Skatteverket bestred bifall till överklagandet.

Domskäl

Kammarrätten i Jönköping (2004-12-03, Lindgren, Stridbeck, Andersson- Jarl, referent) yttrade: Aktuella kostnader är hänförliga till själva ägandefunktionen i bolaget. Kostnaderna kan därför inte anses ha ett sådant direkt eller indirekt samband med bolagets verksamhet eller på något annat sätt utgöra en del av kostnadskomponenterna för de varor eller tjänster som bolaget tillhandahåller att den ingående mervärdesskatt som belöper på aktuella förvärv är avdragsgill (jfr RÅ 2001 not. 69 och not. 70 samt Regeringsrättens dom den 19 maj 2004 i mål nr 7817-03, RÅ 2004 ref. 60). Överklagandet skall därför inte vinna bifall i denna del.

Regeringsrätten

Munksjö Sweden AB överklagade kammarrättens dom hos Regeringsrätten.

Vid målets föredragning antecknades att Regeringsrätten i dom den 16 maj 2006 i mål nr 556-03 (RÅ 2006 ref. 19) fastslagit att avdragsrätt föreligger för ingående mervärdesskatt avseende avgifter till Stockholms fondbörs.

Regeringsrätten (2006-10-10, Sandström, Hamberg, Brickman) redogjorde för bestämmelserna om prövningstillstånd i 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) samt yttrade: Enligt 21 kap. 3 § tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483) får en fråga som har avgjorts av en länsrätt eller en kammarrätt genom beslut som fått laga kraft omprövas, om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett regeringsrättsavgörande som har meddelats efter beslutet. Omprövning görs av Skatteverket. För omprövningen gäller vissa tidsfrister (21 kap. 4 och 8 §§).

Vad Munksjö Sweden AB anfört och vad som i övrigt förekommit i målet utgör, särskilt mot bakgrund av nämnda omprövningsbestämmelse, inte skäl att meddela prövningstillstånd.

Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast.

Föredraget 2006-09-12, föredragande Björnsson, målnummer 7698-04