RÅ 2007 not 129

Aktieutdelning i ett fåmansföretag som differentierades mellan två olika aktieslag beroende på resultatet i bolagets två regioner beskattades endast i inkomstslaget kapital

Not 129. Överklagande av C.S. och J.R. av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I Skatterättsnämndens beslut sammanfattades ansökan om förhandsbesked på följande sätt. - Delägarna i X Öst AB och X Väst AB beslutade under år 2000 att slå samman sina verksamheter genom att överlåta samtliga sina aktier i respektive bolag till ett gemensamt ägt bolag, X AB. - Ägandet i X AB är uppdelat så att aktieägarna som innehade aktier i X Öst AB äger aktier av serie A medan aktieägarna som innehade aktier i X Väst AB äger aktier av serie B. En aktie av serie A medför enligt bolagsordningen 1,1 röster och en aktie av serie B 1 röst. Bolagsordningen innehåller ingen föreskrift om att de olika aktieslagen skall ha olika rätt i bolagets resultat och tillgångar. - Av ett samverkansavtal mellan delägarna i X AB framgår bl.a. att delägarna skall äga lika antal aktier i bolaget, att delägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid delägarmöte och på bolagsstämma och att delägarna förbinder sig att på bolagsstämma rösta i enlighet med beslut på delägarmöte. Det framgår vidare att bolagets styrelse i början av varje nytt räkenskapsår fattar beslut om fördelning av antal röster på delägarmöte och att rösterna proportionellt skall motsvara dotterbolagens andel av omsättningen under föregående räkenskapsår. - X AB planerar att lämna olika utdelning på de skilda aktieslagen. Utdelningen kommer att baseras på de två regionernas del i X AB:s resultat och kommer att vara lika för alla delägare med samma slags aktie. Den kommer således inte att vara kopplad till någon delägares individuella prestation utan till regionens resultat som helhet. - Sökandena - den ene innehavare av aktier i serie A och den andre i serie B - önskade svar på frågan om utdelningen till någon del kunde komma att beskattas i inkomstslaget tjänst utöver vad som följer av 57 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), IL. -Skatterättsnämnden (2007-01-03, Wingren, Nylund, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Werkell): Förhandsbesked. - Utdelningen föranleder ingen annan beskattning i inkomstslaget tjänst än den som följer av bestämmelserna i 57 kap. IL. - Motivering. - Av 4 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår att alla aktier har lika rätt i bolaget, om annat inte följer av 2-5 §§. Enligt 2 § får i bolagsordningen föreskrivas att aktier av olika slag skall finnas eller kunna ges ut. En sådan föreskrift skall innehålla uppgift om olikheterna mellan aktieslagen och antalet eller andelen aktier av varje slag. Inget hindrar dock en bolagsstämma att med civilrättslig verkan besluta om avsteg från grundregeln om alla aktiers lika rätt om samtliga aktieägare är överens därom. - Med utdelning avses i skattesammanhang normalt detsamma som utdelning i civilrättslig mening, dvs. det saknas i allmänhet anledning att behandla belopp som enligt beslut på bolagsstämma betalas ut till aktieägarna som annat än utdelning. Regeringsrätten har i förhandsbeskedet RÅ 2000 ref. 56 uttalat att denna princip inte bör upprätthållas i en aktiebolagsrättsligt säregen situation som innebär att aktier av samma slag skall ge olika utdelning beroende på vem som äger dem. Det förelåg enligt förutsättningarna för beskedet en direkt koppling mellan lönsamheten i aktieägarens verksamhetsgren och utdelningen på dennes aktier. - I föreliggande fall kommer bolagsstämman att besluta om olika utdelning på de skilda aktieslagen. Utdelningen baserar sig uteslutande på regionernas andel av det totala resultatet och saknar koppling till individens prestation. - Bestämmelserna i 57 kap. IL reglerar i vilka fall och i vilken omfattning utdelning skall tas upp i inkomstslaget tjänst i stället för inkomstslaget kapital. Något utrymme att därutöver behandla utdelning som lön föreligger enligt nämndens mening inte i förevarande fall (jfr SOU 2002:52 s. 121). - Ordf. André var med instämmande av nämndens sekreterare Roupe skiljaktig och anförde följande. - I ärendet är det fråga om beskattning av olika stor utdelning på aktier i ett bolag som ägs av i bolaget verksamma delägare. Eftersom samtliga aktier enligt bolagsordningen har samma rätt till utdelning bör den omständigheten att aktierna har olika rösträtt sakna betydelse vid en jämförelse av aktierna. Vi anser alltså att aktierna i X AB i förevarande sammanhang bör anses vara av samma slag. - I RÅ 2000 ref. 56 var det också fråga om olika stor utdelning på aktier av samma slag i ett bolag med däri verksamma delägare. Utdelningen bestämdes i det fallet av respektive delägares "interna resultat". Av referatet framgår att utdelningen inte bestämdes individuellt för varje delägare utan efter olika av styrelsen fastställda "internresultatnivåer", dvs. ett kollektiv av delägare inom ett visst resultatintervall fick lika stor utdelning på varje aktie. - I förevarande fall bestäms utdelningen av resultatet i verksamheten i Väst (B-aktierna) respektive i Öst (A-aktierna). Det förutsätts att resultaten kommer att vara olika stora. Därmed kommer vissa aktier (som ägs av i den ena regionen verksamma delägare) att ge högre utdelning än andra aktier (som ägs av i den andra regionen verksamma delägare). Med hänsyn härtill anser vi att omständigheterna i det nu förevarande fallet är så likartade dem som gällde i 2000 års fall att bedömningen bör bli densamma som i det fallet. I likhet med utgången i 2000 års fall bör den del av utdelningen på en aktie, som överstiger utdelningen på en annan aktie, i skattemässigt hänseende inte hanteras som utdelning utan som lön. Frågan bör besvaras i enlighet härmed. - Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att frågan skulle besvaras med att skillnaden mellan den högre och den lägre utdelningen på A-aktier jämfört med B-aktier i X AB skulle beskattas som lön och inte som utdelning enligt 57 kap. IL. - C.S. bestred bifall till överklagandet. J.R. bereddes tillfälle att yttra sig i målet, men inkom inte med något svar. - Regeringsrätten (2007-09-24, Nordborg, Stävberg, Kindlund, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till de förutsättningar som angetts i målet finns det enligt Regeringsrättens mening inte anledning att behandla utdelningen på annat sätt än som följer av 57 kap. IL. Förhandsbeskedet skall därför fastställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2007-09-05, Åsbrink)