RÅ 2007 not 204

Ansökan av B.F. om rättsprövning av beslut att bilda naturreservat. -Länsstyrelsen i Stockholms län (2002-08-21) beslutade med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att bilda naturreservatet Arsläjan, beläget i Norrtälje kommun

Not 204. Ansökan av B.F. om rättsprövning av beslut att bilda naturreservat. -Länsstyrelsen i Stockholms län (2002-08-21) beslutade med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att bilda naturreservatet Arsläjan, beläget i Norrtälje kommun. - B.F. överklagade länsstyrelsens beslut och tog i överklagandet upp bl.a. olika ersättningsfrågor. - Regeringen (Miljödepartementet, 2004-04-29)avslog överklagandet och motiverade sitt beslut på följande sätt. Enligt 7 kap. 4 § miljöbalken kan länsstyrelsen eller kommunen förklara ett mark- eller vattenområde som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat. Enligt 5 § samma kapitel skall i beslutet om bildande av naturreservatet anges skälen för beslutet och de inskränkningar i rätten att använda mark- eller vattenområde som behövs för att uppnå syftet med reservatet. Föreskrifterna skall enligt förarbetena till miljöbalken (prop. 1997/98:45, del 2, s. 73) inte vara mer ingripande än vad som krävs för att tillgodose syftet med reservatet. Enligt 6 § samma kapitel får länsstyrelsen förplikta ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla vissa intrång om det behövs för att tillgodose syftet med reservatet. - Av utredningen i ärendet framgår att det avgränsade området i fråga har så höga naturvärden att det är motiverat att skydda det som naturreservat med angivet syfte. Regeringen finner vidare att de föreskrifter länsstyrelsen beslutat är väl avvägda och lämpliga för att tillgodose syftet med reservatet. - Klaganden har i huvudsak åberopat omständigheter som rör frågor om ersättning respektive fastighetsbildning. Rätten till ersättning då pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras regleras i 31 kap.miljöbalken. Frågor om sådan ersättning prövas inte av regeringen varför yrkandet om återbetalning m.m. av ersättning inte prövas i detta ärende. Frågor om hur fastighetsindelningen är beskaffad, nyttjanderätt och samfälligheter prövas av lantmäterimyndighet enligt bestämmelserna i fastighetsbildningslagen (1970:988) varför regeringen inte heller prövar dessa yrkanden. - Sammanfattningsvis finner regeringen att det inte framkommit någon omständighet som utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - B.F. ansökte om rättsprövning och yrkade att beslutet att bilda naturreservatet skulle undanröjas. Han yrkade även retroaktivt skadestånd enligt 11 kap. 29 § miljöbalken till dess att beslutet undanröjts i sin helhet samt att det samfällda fiskevattnet i fiskesamfälligheten Finnala FS:10 skulle skiftas. Han hemställde vidare att fastigheten Finnala 5:1 skall införlivas i hans fastighet Finnala 6:3. Han anförde bl.a. att om beslutet att bilda naturreservatet stod fast innebar det att han inte skulle kunna använda stranden på Arsläjan - Regeringsrätten höll muntlig förhandling i målet. - Regeringsrätten (2007-12-21, Nordborg, Eliason, Kindlund, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. B.F:s yrkanden om retroaktivt skadestånd samt skifte av fiskesamfällighet och införlivande av fastigheten Finnala 5:1 har inte prövats av regeringen i det nu aktuella beslutet. Dessa frågor kan därför inte komma under Regeringsrättens prövning. - Av övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall tillämpas i detta mål. - Av 1 § i 1988 års lag framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Regeringsrätten konstaterar att det varken i länsstyrelsens beslut om naturreservatet eller i reservatsföreskrifterna har tagits in några bestämmelser som inskränker rätten att bedriva fiske inom reservatet eller att utnyttja stranden på Arsläjan för fiske. Något hinder för B.F. att bedriva fiske föreligger således inte till följd av reservatsbildningen, under förutsättning att han vid fisket iakttar de reservatsföreskrifter som gäller för den som vistas i reservatet. - Regeringsrätten kan vid en sammantagen bedömning av vad som förekommit i målet inte finna att regeringen vid sitt beslutsfattande skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som den aktuella lagregleringen ger i ärenden om bildande av naturreservat. Något fel i förfarandet från länsstyrelsens eller regeringens sida som kan ha påverkat utgången i ärendet har inte framkommit. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar yrkandena om retroaktivt skadestånd, skifte av fiskesamfällighet och införlivande av fastighet. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2007-11-07, Ritseson)