RÅ 2007 not 56

En person med hemvist på Cypern fick beskattas i Sverige för utfallande belopp på tjänstepensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande som utbetalades från svenska företag (förhandsbesked) / En person med hemvist på Cypern skulle beskattas i Sverige för utfallande belopp på tjänstepensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande som utbetalades från svenska företag (förhandsbesked) / Avtalet med Cypern (en person med hemvist på Cypern fick beskattas i Sverige för utfallande belopp på tjänstepensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande som utbetalades från svenska företag, förhandsbesked) / Lagen om förhandsbesked i skattefrågor var inte tillämplig på lagen om särskild inkomstskatt (SINK) för utomlands bosatta men något hinder mot att lämna förhandsbesked förelåg inte då den som var skattskyldig enligt SINK kunde begära att i stället bli beskattad enligt inkomstskattelagen

Not 56. Överklagande av Skatteverket och R.L. av ett beslut om förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav R.L följande. Jag gjorde under 2004 grundliga undersökningar vad dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cypern säger om var privata tjänstepensioner skall beskattas. Jag kontaktade såväl Skatteverket som ledande privata skatterådgivare. Samtliga gav samma entydiga svar: Privata pensionsförsäkringar och pension pga. tidigare enskild tjänst beskattas enbart i hemviststaten, dvs. Cypern efter utflyttning dit. - Samtliga hänvisade till Skatteverkets anvisning SKV 366-196, som fortfarande (2006-04-30) ligger ute på nätet i oförändrad form. Man hänvisade dels till artikel 20 punkt 1 dels till RSV:s kommentar på s. 48 som säger: "Inkomst som inte behandlats i föregående artiklar i avtalet beskattas enligt artikel 20 punkt 1 endast i mottagarens hemviststat. Detta gäller bland annat utbetalningar pga. privata pensionsförsäkringar och pension pga. tidigare enskild tjänst." - Mot bakgrund av denna information är min privata framtidsplanering inriktad på utflyttning till Cypern i samband med min framtida pensionering. En bekräftelse av ovanstående tolkning av gällande dubbelbeskattningsavtal har en avgörande betydelse för mitt slutliga ställningstagande om utflyttning. - Under senhösten 2005 kom det till min kännedom att enskilda tjänstemän inom Skatteverket har börjat hävda att alla pensioner utbetalda från Sverige till Cypern skall beskattas med 25 procent SINK-skatt i Sverige. - Trots dessa muntliga ställningstaganden har Skatteverket, under de sex månader som gått sedan jag första gången hörde att Skatteverket börjat hävda en ny tolkning, inte gjort någon som helst ändring av sin anvisning SKV 366-196 som fortfarande ligger ute på nätet. - Tidningen Svenska Dagbladet hade i slutet av förra året en Cypernbilaga där man talade om 5 procent skatt på pensioner på Cypern. Tidningen Privata Affärers skatteexpert svarade i tidningens marsnummer 2006: "privata pensionsförsäkringar och pension från tidigare enskild tjänst beskattas med 5 procent". - Detta skapar en betydande rättsosäkerhet. Jag har i min bekantskapskrets personer som under 2005 har flyttat till Cypern med den fasta övertygelsen att RSV:s kommentar, på s. 48 enligt ovan, gäller. De kan nu få svårt att klara sina finansiella åtaganden för investering i ny bostad om de skall betala 25 procent skatt i stället för som planerat 5 procent. - På grund av det rådande rättsläget är frågan om var en privat pensionsförsäkring skall beskattas förenad med en betydande rättsosäkerhet. Skatteverket har själva bidragit till denna situation genom att lämna olika och delvis motstridiga besked vid muntliga kontakter och visserligen entydiga besked skriftligen men som de sedan muntligen ifrågasatt. Detta innebär att det för mig är av största vikt att Skatterättsnämnden lämnar ett förhandsbesked om var utbetalningar från privata pensionsförsäkringar och från pensionsförsäkringar pga. tidigare enskild tjänst skall beskattas om jag bosätter mig i Cypern. - Om jag flyttar till Cypern och bosätter mig där permanent, var kommer med tillämpning av skatteavtalet med Cypern mina tjänstepensioner från privat tjänst tecknade i SEB Liv Gamla, SEB Liv Nya, Länsförsäkringar samt privat inbetalda IPS-pensioner i Nordea att beskattas? - Skatterättsnämnden får vid sin prövning förutsätta att jag uppfyller alla skatterättsliga krav på att jag efter en flytt till Cypern inte längre skall anses vara bosatt i Sverige. -Skatterättsnämnden (2006-10-23, André, ordf., Wingren, Gäverth, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Werkell): Förhandsbesked. Utfallande belopp på tjänstepensionsförsäkringarna och det individuella pensionssparandet får vid en tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige och Cypern (SFS 1989:686) beskattas i Sverige. - Motivering. Enligt artikel 20 punkt 1 i skatteavtalet mellan Sverige och Cypern beskattas en inkomst som en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av avtalet endast i hemviststaten oavsett varifrån inkomsten härrör. - Av punkten 3 samma artikel framgår dock att, såvitt nu är ifråga, sådan inkomst som anges i punkten 1 och som härrör från den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat. - Inkomst som behandlas i artikeln anses enligt punkten 4 härröra från en avtalsslutande stat bl.a. om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Med "person med hemvist i en avtalsslutande stat" avses enligt artikel 4 punkt 1 person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av bl.a. hemvist. Enligt artikel 3 punkt 1 d inbegrips i begreppet "person" fysisk person, bolag och annan sammanslutning. - R.L. avser att bosätta sig på Cypern varefter han enligt egen uppgift inte längre kommer att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Han har tjänstepensionsförsäkringar i SEB Liv Gamla, SEB Liv Nya, Länsförsäkringar och individuellt pensionssparande i Nordea. - Mot bakgrund härav samt till vissa uttalanden från Skatteverket i skriften Skatteavtalet med Cypern (RSV 360-196 s. 29 och 48) ställs frågan huruvida Sverige enligt avtalet får beskatta de framtida pensionsinkomsterna. - Nämnden gör följande bedömning. - Utbetalda privata pensioner faller, som sökanden anfört, under artikel 20 i skatteavtalet. Sådan inkomst får enligt punkten 3 beskattas i den stat varifrån inkomsten härrör (prop. 1988/89:61 s. 40). De aktuella pensionerna utbetalas från svenska företag. - Av det anförda följer att Sverige vid tillämpning av skatteavtalet med Cypern får beskatta R.L. för pensionsinkomsterna ifråga. - Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. - R.L. yrkade för egen del att den av honom ställda frågan skulle besvaras med att skatteavtalet med Cypern skulle tillämpas så att någon beskattning av utfallande belopp inte skulle ske i Sverige. - Regeringsrätten (2007-05-08, Sandström, Stävberg, Lundin, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt förutsättningarna är R.L. bosatt på Cypern när pensionsutbetalningarna görs. Utfallande belopp utgör därmed skattepliktig inkomst för honom enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor är inte tillämplig på särskild inkomstskatt. Något hinder mot att lämna förhandsbesked föreligger dock inte eftersom den som är skattskyldig enligt SINK kan begära att i stället bli beskattad enligt inkomstskattelagen (1999:1229). - Regeringsrätten gör i sak samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2007-03-21, Björnsson)