RÅ 2007 not 61

Avyttring till underpris av aktier i ett svenskt bolag till ett annat svenskt bolag ägt av ett bolag i annat EU-land skulle anses ha skett mot avtalad ersättning (förhandsbesked)

Not 61. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav A.A. följande. Han äger ca 10 000 000 A-aktier och ca 650 000 B-aktier i X AB. Innehavet motsvarar ca 35 procent av kapitalet och ca 80 procent av rösterna i X AB. - B-aktierna i X AB är noterade på börsens O-lista. A-aktierna i X AB är inte noterade på börsen, men kan efter styrelsens godkännande konverteras till B-aktier. - Anskaffningsvärdet för hans A-aktier uppgår till ca 1,7 milj. kr och för B-aktierna till ca 38,4 milj. kr. Marknadsvärdet för B-aktierna uppgår till ca 100 milj. kr. - Marknadsvärdet för A-aktierna är svårbedömt, dels beroende på att de inte är börsnoterade, dels beroende på att det är svårt att avgöra vilka konsekvenser en konvertering av dessa till B-aktier och en efterföljande utförsäljning över börser skulle få på börskursen med hänsyn till att han är huvudägare och koncernchef i X AB och med hänsyn till att en stor utförsäljning av hans aktier sannolikt skulle innebära en kraftig reducering av börskursen. Om det antas att värdet av A-aktierna motsvarar värdet på B-aktierna uppgår värdet på A-aktierna till ca 1 400 milj. kr, vilket innebär ett värde för hans samtliga aktier i X AB (dvs. både A-aktier och B-aktier) om ca 1 500 milj. kr. - A.A. avser att bilda ett av honom helägt bolag i ett land inom Europeiska unionen, nedan kallat Z AB. Skatterättsnämnden kan utgå från att Z AB kommer att utgöra ett "bolag från en medlemsstat" enligt artikel 3 i rådets direktiv 90/434/EEG (fusionsdirektivet), som beskattas där enligt sedvanliga nationella skatteregler. - Avsikten är att Z AB skall bilda ett dotterbolag (YAB). YAB skall vara ett svenskt aktiebolag som ägs till 100 procent av Z AB. - När ovannämnda bolagsbildningar har skett överväger A.A. att överlåta samtliga sina aktier i X AB till YAB till ett pris motsvarande hans totala anskaffningskostnad för aktierna, dvs. 40,1 milj. kr. -Frågor till Skatterättsnämnden: 1. Kommer en överlåtelse av aktierna i X AB till YAB att hos honom beskattas med utgångspunkt i överlåtelsepriset, dvs. det belopp som utgör aktiernas skattemässiga anskaffningsvärde? - 2. Är skatteflyktslagen (1995:575) tillämplig på förfarandet? - Skatterättsnämnden (2006-02-06, Wingren, Melbi, Nylund, Silfverberg, Ståhl): Förhandsbesked. Fråga 1. Aktierna i X AB skall anses avyttrade mot avtalad ersättning. - Beslut. Fråga 2 avvisas. - Motivering. A.A. äger aktier i X AB motsvarande 35 procent av kapitalet och ca 80 procent av rösterna. Han planerar att bilda ett bolag i ett land inom EU som i sin tur skall bilda ett svenskt dotterbolag, YAB. Avsikten är att han därefter skall överlåta samtliga sina aktier i X AB till Y AB för en ersättning som motsvarar omkostnadsbeloppet för aktierna. A.A. uppger att skälet till transaktionerna är att tillskapa en möjlighet för honom att efter en utflyttning avyttra aktierna i Y AB utan att en kapitalvinst beskattas i Sverige. Samtidigt påpekar han att han för närvarande inte har några planer på att flytta från Sverige. - A.A. frågar om han skall beskattas med utgångspunkt i den avtalade ersättningen (fråga 1) och om lagen (1995:575) mot skatteflykt är tillämplig på förfarandet (fråga 2). - Nämnden gör följande bedömning. Fråga 1. Av RÅ 2002 not. 210 följer att aktierna skall anses avyttrade mot avtalad ersättning. - Avvisningen. Med hänsyn till att det inte är aktuellt för A.A. att flytta från Sverige kan det inte anses vara av vikt för honom att få ett förhandsbesked om lagen mot skatteflykt är tillämplig beträffande ett förfarande där en utflyttning från Sverige ingår. - Nämndens ordförande André och ledamoten Sjövist var av skiljaktig mening och anförde följande. A.A. avser att till underpris överlåta sina aktier i X AB till ett nybildat svenskt aktiebolag, Y AB, som han kommer att äga via ett likaledes nybildat utländskt bolag. Det är endast X AB som bedriver någon verksamhet. Skälet till omstruktureringen är att möjliggöra att en senare avyttring av aktierna i det utländska bolaget skall kunna ske utan att en kapitalvinst beskattas i Sverige. - Till stöd för sin uppfattning att aktierna i X AB inte skall anses avyttrade mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet enligt 53 kap.6 och 7 §§inkomstskattelagen (1999:1229), IL, åberopar A.A. EG-domstolens förhandsavgörande i mål C-436/00, X och Y mot Riksskatteverket, REG 2002 s. I-10829 och Regeringsrättens följande dom RÅ 2002 not. 210. EG-domstolen fann i, det målet att det stred mot etableringsfriheten att tillämpa ifrågavarande bestämmelser när i Sverige bosatta personer överlät sina aktier i ett svenskt aktiebolag till underpris till ett annat svenskt aktiebolag ägt av en utländsk juridisk person som i sin tur ägdes av säljarna. - Med hänsyn till vad som upplysts om den aktuella bolagsstrukturen framgår inte annat än att etableringen av det utländska bolaget tillkommit för att A.A. skall kunna utnyttja artikel 43 i EG-fördraget om etableringsfrihet som ett led i sin skatteplanering. Någon egentlig gränsöverskridande verksamhet som EG-fördraget syftar till att värna, och som uppenbarligen var ifråga i målet C-436/00, X och Y, föreligger inte (jfr EG-domstolens dom i mål C-212/97, Centros, REG 1999 I-1459, punkterna 24-27). Med hänsyn härtill anser vi att fråga är om en sådan situation då gemenskapsrätten inte med fog skulle kunna åberopas (jfr EG-domstolens avgörande i målet C-23/93, TVIO, REG 1994 s. I-04795, svensk specialutgåva XVI s. I-00159, punkterna 20-22 och Schön, British Tax Review 2001 s. 252). EG-rättens regler om fria kapitalrörelser föranleder inte någon annan bedömning (jfr t.ex. EG domstolens dom C-319/02, Manninen REG 2004 s. I-7447, punkten 29). - Av det anförda följer att vi anser att bestämmelserna i 53 kap. 6 och 7 §§ IL är tillämpliga vid en avyttring av aktierna i X AB. Förhandsbesked. borde ha lämnats i enlighet härmed. - Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. - A.A. hade inget att erinra mot att förhandsbeskedet fastställdes. - Regeringsrätten (2007-05-10, Nordborg, Sandström, Dexe, Kindlund, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Som Skatterättsnämnden funnit skall aktierna anses avyttrade mot avtalad ersättning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2006-11-02, Heilbrunn)