RÅ 2007:28

Den s.k. söndagsregeln i 2 § lagen om beräkning av lagstadgad tid är inte tillämplig på tiodagarsfristen i 7 kap. 1 § tredje stycket lagen om offentlig upphandling.

BIMS Kommanditbolag (BIMS) genomförde en förhandlad upphandling enligt 4 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, LOU, avseende nytt biljettsystem för kollektivtrafik.

I tilldelningsbeslut daterat den 9 juni 2005 meddelade BIMS att Atron electronic GmbH (Atron) antagits som leverantör.

Emax Spólka Akcjyna (Emax) ansökte hos länsrätten om överprövning av upphandlingen.

Länsrätten i Västmanlands län

Länsrätten beslutade den 1 juli 2005 att upphandlingen inte fick avslutas i avvaktan på att länsrätten avgjorde målet slutligt eller annat förordnades.

Länsrätten i Västmanlands län (2005-10-06, ordförande Ahlberg) avslog genom dom, på anförda skäl, Emax begäran om överprövning. I domen förordnades att länsrättens interimistiska beslut den 1 juli 2005 inte längre skulle gälla.

Kammarrätten i Stockholm

Emax överklagade länsrättens dom samt yrkade att upphandlingen inte fick avslutas förrän något annat hade beslutats. Emax anförde bl.a. följande. Mot bakgrund av att tiodagarsfristen inföll närmast föregående söndag hade överklagandet av länsrättens dom skett inom den tiodagarsfrist inom vilken en ansökan om överprövning kunnat prövas. BIMS saknade sålunda rätt att redan den 17 oktober 2005 ingå bindande avtal med Atron. Emax anförde därutöver att länsrättens handläggning av målet var behäftad med olika slag av rättegångsfel.

Kammarrätten inhämtade att BIMS den 17 oktober 2005 tecknat avtal med Atron avseende den aktuella upphandlingen.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm (2005-10-19, Dinnetz, Engquist, referent, Bergman) yttrade, efter att ha redogjort för bestämmelserna i 1 kap. 28 § och 7 kap. 1 § tredje stycket LOU. Av handlingarna i målet framgår att sådana upplysningar som avses i 1 kap. 28 § LOU lämnades den 9 juni 2005, att länsrätten genom den överklagade domen upphävde sitt interimistiska beslut av den 1 juli 2005, att något nytt interimistiskt beslut härefter inte har fattats samt att BIMS och Atron den 17 oktober 2005 undertecknat avtal avseende den aktuella upphandlingen. Vid sådant förhållande är kammarrätten förhindrad att pröva bolagets överklagande. - Kammarrätten avskriver målet.

Regeringsrätten

Emax överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens beslut och återförvisa målet till kammarrätten för förnyad handläggning. Emax anförde bl.a. följande. Med hänvisning till 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid blir tiodagarsfristens sista dag den 17 oktober. BIMS har, i strid med LOU, avslutat upphandlingen genom kontraktsskrivande med den andre anbudsgivaren en dag innan tiodagarsfristen löpte ut. Vidare torde - med hänsyn till kravet på att Sverige skall leva upp till gemenskapsrättsliga regler samt de kriterier som uppställts i den s.k. Alcateldomen - Sveriges tidsfrist med tio dagar inte anses tillräcklig för att leva upp till den rättssäkerhet som företagen är berättigade till. Om Regeringsrätten inte delar denna uppfattning torde domstolen vara skyldig att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen i saken.

BIMS bestred bifall till yrkandet och anförde bl.a. följande. BIMS konstaterar att eftersom det inte fattats något nytt interimistiskt beslut i målet före utgången av tiodagarsfristen och kontrakt är tecknat mellan BIMS och vinnande anbudsgivare är upphandlingen avslutad. Detta förhållande skulle inte förändras om avtalet mellan BIMS och den vinnande anbudsgivaren hade ingåtts den 18 i stället för den 17 oktober.

Regeringsrätten (2007-05-30, Nordborg, Eliason, Hamberg, Brickman, Knutsson) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att den gemenskapsrättsliga reglering som aktualiseras i målet redan har tolkats av EG-domstolen. Regeringsrätten finner därför inte anledning att inhämta förhandsavgörande från EG- domstolen.

I 2 § första stycket lagen om beräkning av lagstadgad tid föreskrivs följande. Infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast skall vidtas, på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag.

Enligt 7 kap. 1 § första stycket LOU får en leverantör som anser att han lidit eller kan komma att lida skada enligt 7 kap. 2 § i en framställning till allmän förvaltningsdomstol ansöka om åtgärder enligt sistnämnda paragraf. Enligt 1 § tredje stycket får vid annan upphandling än direktupphandling en ansökan inte prövas efter den tidpunkt då ett upphandlingskontrakt föreligger. Den får dock prövas till dess att tio dagar gått från det att 1. den upphandlande enheten lämnat upplysningar som avses i 1 kap. 28 § första stycket LOU, eller 2. rätten, om den har fattat ett interimistiskt beslut, upphävt det beslutet.

Bestämmelsen i 2 § lagen om beräkning av lagstadgad tid är tillämplig i de fall det är föreskrivet att en åtgärd skall vidtas senast en viss dag. Bestämmelsen i 7 kap. 1 § tredje stycket LOU reglerar, vid annan upphandling än direktupphandling, den tid inom vilken en förvaltningsdomstol som huvudregel alltid får pröva en ansökan om åtgärder enligt 7 kap. 2 § samma lag. Bestämmelsen i 2 § lagen om beräkning av lagstadgad tid är därför inte tillämplig på den tidsfrist som anges i 7 kap. 1 § LOU.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet.

Föredraget 2007-03-21, föredragande Lif, målnummer 6274-05