RÅ 2008 not 142

För arbete som likvidator utfört för bolagets räkning / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Fråga om aktieinnehav var näringsbetingat hos ett aktiebolag som upphört med sin rörelse (förhandsbesked)

Not 142. Överklagande av X AB i likvidation av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - Av en ansökan av Allmänna ombudet hos Skatteverket om förhandsbesked framgick bl.a. följande. En privatperson drev under ett kvarts sekel livsmedelsbutiker under ett visst varumärke genom dels X AB (år 2005 i likvidation), dels Y AB. För att tillhöra den aktuella kedjan med möjligheter att kunna köpa varor från en viss grossist och att få del av de rabatter som följde av inköpssamarbetet var handlaren tvungen att själv eller genom bolag äga aktier i ett särskilt branschbolag, numera det marknadsnoterade bolaget Z AB. Aktierna innehades av Y AB. Varken handlaren själv eller något av bolagen har drivit någon livsmedelsbutik sedan augusti 2000, då verksamheten i X AB överläts till utomstående genom en inkråmsöverlåtelse. Då hade Y AB sedan flera år tillbaka inte bedrivit annan verksamhet än aktieförvaltning. Under räkenskapsåret den 1 september 2002 - den 31 augusti 2003 förvärvade X AB samtliga aktier i Y AB. Därefter fusionerades bolagen. Det innebar att den aktuella aktieposten i Z AB kom att ägas av X AB. Posten avyttrades under räkenskapsåret 2004/05. Att avvecklingstiden för aktierna inte blev kortare förklarades med att handlarens son ganska sent bestämde sig för att inte vara verksam inom livsmedelsbranschen. Skatteverket godtog vid 2006 års taxering inte X AB:s rubricering av försäljningen av aktierna i Z AB som avseende näringsbetingade andelar. Det medförde att X AB beskattades för uppskovsbelopp och kapitalvinst samt för utdelning. Allmänna ombudet ville få prövat om aktierna i Z AB kunde anses ha varit näringsbetingade andelar för X AB enligt det s.k. betingandevillkoret i 24 kap. 14 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, under beskattningsåret då avyttringen gjordes. -Skatterättsnämnden (2007-12-18, André, ordf., Diurson, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Ståhl, Werkell): Förhandsbesked.De avyttrade aktierna i Z AB utgjorde inte näringsbetingade andelar. - Beslut. X AB i likvidation har inte rätt till ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. för det arbete som likvidatorn utfört i ärendet hos Skatterättsnämnden. - Motivering. Förhandsbeskedet. - - - Enligt betingandevillkoret är aktier, som utgör kapitaltillgångar, näringsbetingade andelar under förutsättning att innehavet av aktierna betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av ett företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära. - I ärendet är ostridigt att Y AB:s innehav av aktierna i Z AB var näringsbetingade andelar i vart fall på grund av den rörelse som X AB bedrev fram till augusti 2000 då butiksverksamheten överläts. Aktierna, som därefter övertagits av X AB, avyttrades mer än fyra år senare. - Den aktuella bestämmelsen ger uttryck för att förutsättningen för att en andel ska behålla sin karaktär av näringsbetingad andel är att den rörelse som andelen betingas av inte upphör. I praxis har emellertid aktier ansetts behålla sin karaktär som näringsbetingade andelar under viss tid efter det att rörelsen avvecklats (se RÅ 2003 not. 58 där avvecklingen av verksamheten påbörjades ett år och slutfördes nästa varpå utdelning lämnades under andra året efter det avvecklingen påbörjades). - I förevarande fall har aktierna avyttrats mer än fyra år efter det att rörelsen upphörde. Aktierna kan därför inte anses näringsbetingade vid tidpunkten för avyttringen. Den omständigheten att beslutet om att inte starta en ny livsmedelsbutik drog ut på tiden föranleder ingen annan bedömning. - Beslutet. X AB har yrkat ersättning med 19 200 kr exklusive mervärdesskatt för de utgifter bolaget haft för likvidatorns arbete i ärendet hos Skatterättsnämnden. - Av praxis framgår att en skattskyldig inte har rätt till ersättning för utgifter som uppkommit på grund av arbete som utförts av en ställföreträdare för den skattskyldige (RÅ 1992 ref. 39). Enligt aktiebolagslagen (2005:551) företräder en likvidator bolaget under likvidationen (jfr 25 kap. 30 §). - Med hänsyn härtill har bolaget inte rätt till den begärda ersättningen. - X AB i likvidation överklagade och yrkade i första hand att aktieinnehavet i Z AB skulle anses vara näringsbetingat till dess att hela avvecklingen och likvidationen var avslutad. I andra hand yrkade bolaget att förändringen från näringsbetingad aktie till kapitalplaceringsaktie skulle anstå minst fem år. Vidare begärde bolaget ersättning för av likvidatorn nedlagt arbete i Skatterättsnämnden och Regeringsrätten. Bolaget anförde bl.a. följande. Aktierna anskaffades i och för den rörelse/verksamhet som bedrevs och kanske skulle ha bedrivits av ägaren själv och/eller hans son. Den omständigheten att en rörelse upphör, går in i en avvecklingsfas eller att likvidation inleds ska inte förändra karaktären på befintliga näringsbetingade aktier. - Allmänna ombudet hos Skatteverket hemställde att Skatterättsnämndens förhandsbesked och beslut om ersättning skulle fastställas. - Regeringsrätten (2008-10-10, Sandström, Hamberg, Fernlund, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden både vad avser aktiernas skattemässiga karaktär och frågan om ersättning kan beviljas för likvidatorns arbete med ärendet i Skatterättsnämnden. Ersättning kan inte heller beviljas för arbetet med målet i Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet. - Regeringsrätten avslår bolagets överklagande såvitt avser ersättning för kostnader hos Skatterättsnämnden samt bolagets yrkande om ersättning för kostnader hos Regeringsrätten. (fd II 2008-09-17, Norling)