RÅ 2008 not 182

För att möjliggöra anläggandet av en återvinningscentral (fråga bl.a. om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, avslag)

Not 182. Ansökan av Fynda Sweden AB om rättsprövning av ett beslut om detaljplan. -Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun (2005-05-26) beslöt att anta detaljplan för del av Arvidstorp 1:39, Ny återvinningscentral, Falkenbergs kommun. - Planområdet var beläget omedelbart norr om väg 767 ("Gamla E6:an") cirka 2 km nordväst om Falkenbergs centrum. I kommunens översiktsplan från 1990 redovisades marken som närströvområde. - Detaljplanen syftade till att möjliggöra en flyttning av den nuvarande återvinningscentralen vid Lövstaviken till planområdet. Detaljplanen syftade till att tillskapa planmässiga förutsättningar för en återvinningscentral för alla typer av avfall, inklusive farligt avfall. Inom anläggningen skulle även finnas möjlighet till återbruk av renoverade möbler, kylskåp, reservdelar, kompostjord m.m. - Allmänhetens tillträde till Falkenbergs mosse - norr om planområdet - skulle säkerställas genom att en besöksparkering anlades i planområdets sydöstra del. - Detaljplanen grundades på ett program upprättat i syfte att pröva förutsättningarna för att anlägga en återvinningscentral norr om väg 767. Tidigare gjorda studier av fyra alternativa lokaliseringar för en ny sådan anläggning samt skälen till att dessa inte ansetts som lämpliga redovisades i planprogrammet. Kommunen hade bedömt att ett genomförande av planen inte innebar sådan betydande påverkan som avsågs i 5 kap 18 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, varför någon särskild miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen inte bedömdes erforderlig. - Området norr om väg 767 var tidigare inte planlagt. Däremot omfattades väg 767 samt angränsande mark söder därom av detaljplaner som huvudsakligen redovisade en användning av kvartersmarken för industri- och garageändamål. - I den östligaste delen av planområdet hade det avsatts ett cirka 1,3 ha stort naturmarksområde som skulle bidra till att bilda barriär mot två bostadsgrupper öster om planområdet. Den ena gruppen med bostäder bestod av cirka sju friliggande småhus som alla var belägna "hitom" järnvägen (Västkustbanan i dess nuvarande sträckning). Den andra gruppen utgjordes av Falkagårdsområdet som omfattade cirka 300 hyres- och bostadsrättslägenheter som var belägna "bortom" järnvägen. Avståndet från kvartersmark för "småindustri och anläggning för återvinning/avfallshantering" inom det nya planområdet och fram till nämnda bostäder uppgick till cirka 200 resp. 280-500 meter. Marken mellan planområdet och nämnda bostäder utgjordes av naturmark med huvudsakligen uppvuxen blandskog. - I samband med planarbetet hade trafiksituationen i korsningen väg 767 / Industrivägen utretts. Utredningen visade att en cirkulationsplats skulle bli nödvändigt om en återvinningscentral anordnades. Utredningen visade vidare att korsningen sannolikt behövdes byggas om till en cirkulationsplats oavsett av om en återvinningscentral anordnades norr om korsningen eller ej. I den antagna detaljplanen redovisades en cirkulationsplats i denna korsning. -Kommunfullmäktiges antagandebeslut överklagades av bl.a. Fynda Sweden AB, ägare av fastigheten Transportören 1, som var belägen cirka 40 m söder om planområdet. På denna fastighet bedrev de bl.a. en förhållandevis omfattande lågprishandel med TV, video, ljudanläggningar och möbler samt verktygs- och hushållsartiklar m.m. De överklagade såväl planbeslutet som dess uppföljning. De ansåg att kommunens beslut i ärendet hade mycket långsiktig karaktär med negativ påverkan för boende och företag. De ansåg att lokaliseringen ur många synvinklar var felaktig, att alternativ fanns men inte hade undersökts objektivt, tillräckligt och sakligt. De instämde inte i slutsatserna och bedömningarna i utställningshandling 2005-02-01 och hävdade att ärendet inte bara var en planfråga utan också en mycket viktig miljöfråga.- Länsstyrelsen i Hallands län (2005-09-28) avvisade överklagandena från två klaganden samt avslog i övrigt överklagande och anförde bl.a. följande. PBL bygger bl.a. på principen om kommunal självbestämmanderätt i frågor som rör hur marken inom kommunen skall användas och miljön utformas. Detta kommer till uttryck i 1 kap. 2 § PBL där det stadgas att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten (det kommunala planmonopolet). - I 1 kap. 5 § PBL anges att vid prövning av frågor enligt denna lag skall både allmänna och enskilda intressen beaktas, om inte annat är särskilt föreskrivet. - I 2 kap. 1 § PBL stadgas bl.a. att mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov och att företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. - I 2 kap. 2 § PBL stadgas bl.a. att planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och med energi och råvaror skall främjas. - Enligt 2 kap. 3 § PBL skall bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa, jord-, berg- och vattenförhållandena, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice och till möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar. - Enligt 2 kap. 4 § PBL gäller inom områden med sammanhållen bebyggelse att bebyggelsemiljön skall utformas med hänsyn till bl.a. behovet av skydd mot uppkomst och spridning av brand samt mot trafikolyckor och andra olyckshändelser, behovet av hushållning med energi och vatten samt goda klimatiska och hygieniska förhållanden, behovet av trafikförsörjning och god trafikmiljö, behovet av parker och andra grönområden, möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området samt behovet av förändringar och kompletteringar. - I 5 kap. 2 § PBL anges att vid utformning av en detaljplan skall skälig hänsyn tas till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande. - Kommunen skall således vid planläggning beakta och tillgodose såväl de allmänna intressen som anges i 2 kap PBL som förekommande enskilda intressen och att därvidlag göra nödvändiga avvägningar mellan ev. förekommande motstående intressen. - Av 13 kap. 5 § första stycket PBL följer att beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan får överklagas endast av den som senast under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. - Länsstyrelsen har besiktigat förhållandena vid planområdet. I fråga om pågående markanvändning på fastigheten Transportören kan noteras att gällande detaljplan från 1974 stadgar att marken inom denna fastighet är avsedd för "Garageändamål". Den omfattande handelsverksamhet som bedrivs på denna fastighet synes således sakna stöd i gällande detaljplan. - Ett genomförande av detaljplanen kommer att - i förhållande till dagens förhållanden - medföra bl.a. ökad trafik till området och att det som blir kvartersmark inom planområdet får användas som anläggning för återvinning/avfallshantering, men även för småindustri och handel med anknytning till återvinning. Planbestämmelsen stadgar dock att verksamheten inte får vara störande för omgivningen. Denna planbestämmelse skall äga tillämplighet vid prövningen av ansökningar om bygglov för byggnader, anläggningar och upplag m.m. inom planområdet. En anläggning av nu aktuellt slag omfattas därtill av miljöbalkens bestämmelser och det erfordras särskilt tillstånd enligt miljöbalkens bestämmelser för att anlägga och driva en anläggning av aktuellt slag. - I Boverkets Allmänna råd 1995:5 "Bättre plats för arbete" ges riktlinjer om skyddsavstånd mellan bostäder och arbetsplatser med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet. För anläggning för mellanlagring av miljöfarligt avfall anges ett skyddsavstånd till bostäder på 200 m och för en miljöstation 50 m. Dessa avstånd skall betraktas som en försiktighetsåtgärd och uttryck för god planering och skall anpassas till lokala förhållanden. Då de bostäder som gränsar till planområdet är belägna på större avstånd än 200 m till det skisserade läget för mellanlagring av miljöfarligt avfall får riktlinjerna i Boverkets allmänna råd avses vara uppfyllda. Från Fynda Swedens fastighet är motsvarande avstånd ca 140 m. I fråga om störningar i form av buller och lukt m.m. konstateras att verksamhetsutövaren (FAVRAB) har lämnat in en tillståndsansökan för planerad verksamhet vid återvinningsanläggningen. Till denna ansökan skall en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken bifogas. Av planhandlingarna framgår att verksamhetsutövaren bl.a. uppgivit att flisning av trä vid dagens anläggning i Lövstaviken sker ca 3 ggr/år och då tar ca 2 veckor per tillfälle. Målsättningen är att flisa något oftare, ca 4-6 ggr/år och ca en vecka per tillfälle. De har uppgivit att verksamheten som helhet inte beräknas ge upphov till högre ljudnivå utomhus än 50 dBA dagtid (07.00-18.00), 40 dBA nattetid (22.00-07.00) samt 45 dBA kvällstid och helg (07.00-18.00). Detta är de gränsvärden för buller som gäller från industriell verksamhet. Utifrån ansökan om tillstånd och med beaktande av omgivande förhållanden skall Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i beslut om tillstånd ange villkor för verksamheten, däribland bl.a. hur mycket buller som verksamheten får ge upphov till, vid vilka tider verksamheten får bedrivas osv. -De farhågor för störningar från verksamheten som anges i överklagandena kommer alltså att - utöver den lokaliserings- och lämplighetsprövning som gjorts inför antagandebeslutet - prövas i annan särskild ordning enligt miljöbalkens bestämmelser. - De störningar i form av ökad trafik, eller de farhågor för olägenheter i form av störande lukt, nerdammade bilar, ökad brottslighet och skadegörelse i närområdet kan ej anses strida mot de allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning av mark och kan heller inte anses medföra några sådana olägenheter eller störningar för omgivningen att detta kan anses strida mot kravet på skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden eller till kraven på goda miljöförhållanden. - Enligt Länsstyrelsens bedömning har anläggningen lokaliserats och detaljplanen utformats med hänsyn till kraven i 2 kap 1- 4 §§ PBL. Enligt Länsstyrelsen föreligger därför ej skäl att frångå kommunens ställningstagande att detaljplanen väl tillgodoser de allmänna intressen som enligt nämnda lagrum skall beaktas vid planläggning. - Den nu antagna detaljplanen och den markanvändning den medger kommer givetvis att medföra vissa förändringar i de klagoberättigades närmiljö. De förändringar som planen medger kan dock inte anses medföra några inskränkningar i deras möjligheter att nyttja och bruka sina fastigheter eller att på dem fortsätta med pågående eller bygglovade och därtill planerade verksamheter. De klagandes enskilda intressen kan följaktligen inte anses åsidosatta på ett sådant sätt eller i sådan mån att detaljplanen därför inte kan godtas. Deras överklaganden skall därför avslås. -Fynda Sweden Aktiebolag m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut. De hänvisade till vad de tidigare framfört och anför bl.a. följande. Genom att bostadsområdet Falkagård kommer att expandera betydligt i framtiden kommer ännu fler boende att påverkas negativt av återvinningsstationen. Små och mellanstora företag kommer också att missgynnas av felaktig lokalisering. Ur logistiksynvinkel bör anläggningen placeras i närheten av befintligt och väl fungerande transportnät. Samlokalisering bör också kunna ske med t.ex. kraftvärmeverk. Det finns disponibel mark inåt landet men utredningen har inte seriöst och objektivt prioriterat sådana alternativ. Ärendet är av långsiktig betydelse. De klagande framförde vidare kritik mot kommunens bedömningar. - Regeringen (2006-04-27, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)avslog överklagandena och anförde som skäl för sitt beslut bl.a. följande. Regeringen, som finner att ärendet kan avgöras på befintligt underlag, har i detta ärende endast att pröva kommunens beslut att anta aktuell detaljplan. - Vid prövning av ärendet på talan av Fynda Sweden Aktiebolag konstaterar regeringen att det av handlingarna framgår att planområdet i huvudsak är avsett för småindustri och anläggning för återvinning/avfallshantering. Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. - Regeringen finner, bl.a. mot bakgrund av de bestämmelser om störningsskydd som tagits in i detaljplanen, att detaljplanen inte kan anses medföra sådana olägenheter för Fynda Sweden Aktiebolag att planen av det skälet inte kan godtas. Vad bolaget anfört om vald lokalisering utgör inte skäl för att regeringen med anledning av bolagets överklagande skall upphäva beslutet att anta planen. Regeringen finner inte heller att vad bolaget anfört om kommunens bedömningar eller invändningarna i ' övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet av Fynda Sweden Aktiebolag bör därför avslås. - Fynda Sweden AB ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Till stöd för sin talan åberopade bolaget vad som tidigare anförts i ärendet och tillade i huvudsak följande. Lokaliseringen av återvinningscentralen är felaktig. Det har funnits flera andra bättre alternativ. Beslutet leder till långsiktigt negativa och helt onödiga konflikter. Ur flera synvinklar är det aktuella ärendet ett pilotfall. Miljödelen i ärendet har hela tiden varit en huvudfråga. Återvinningscentralen är placerad vid en expanderande stadsdel med flera hundra bostäder. - Regeringsrätten (2008-12-22, Heckscher, Nordborg, Nord, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Av övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut ska tillämpas i detta mål. - Enligt 1 § i 1988 års lag ska Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Den i målet aktuella planen omfattar ett inte tidigare detaljplanelagt område cirka 2 km nordväst om Falkenbergs centrum. Detaljplanen syftar till att möjliggöra anläggandet av en återvinningscentral. Någon särskild miljökonsekvensbeskrivning har inte bedömts erforderlig. - Enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (1987:10), i dess i målet tillämpliga lydelse, ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om detaljplanen kan antas medföra en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Med hänsyn till den miljökonsekvensanalys som gjorts i planärendet med avseende på den miljöpåverkan i olika hänseenden som ett genomförande kan få, finner Regeringsrätten att det inte strider mot nämnda lagrum att en fullständig miljökonsekvensbeskrivning saknas. - I målet har inte framkommit att det på annat sätt förekommit något fel vid handläggningen som har påverkat utgången i planärendet eller att regeringen vid sitt beslutsfattande skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på sätt som Fynda Sweden AB har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i övrigt att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd I 2008-12-11, Cederlund)