RÅ 2008 not 40

Mervärdesskatt då talan delvis bifölls i Regeringsrätten / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Skadereglering ansågs hänförlig till försäkringsbolags tillhandahållande av försäkringstjänster / Försäkringsbolag hade rätt till återbetalning av skatt som avsåg skaderegleringsverksamhet avseende tid före den 1 november 1995 / Skadereglering ansågs hänförlig till försäkringsbolags tillhandahållande av försäkringstjänster och bolaget hade rätt till återbetalning av skatt som avsåg skaderegleringsverksamhet avseende tid före den 1 november 1995

Not 40. Överklagande av Länsförsäkringar i Bergslagen (bolaget) ang. återbetalning av mervärdesskatt. - Bolaget begärde i skrivelse den 17 december 2001 omprövning av redovisad moms för 1995. Bolaget var då momsregistrerat för den momspliktiga verksamhetsgrenen fastighetsuthyrning (frivillig momsskyldighet). - Bolaget begärde i sin skrivelse avdrag för och återbetalning av ingående moms med 10 253 549 kr med hänvisning till 10 kap 11 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och RÅ 1999 not 245. Beloppet fördelade sig på driftskostnader (fastighetskostnader) med 1 638 592 kr och skadekostnader med 8 614 957 kr. - Skattemyndigheten medgav i beslutet den 12 november 2002 avdrag för ingående moms endast avseende driftskostnader och endast med 1 202 329 kr. - Bolaget överklagade skattemyndighetens beslut och yrkade att avdrag för ingående moms skulle medges med ytterligare 436 263 kr (dvs. med sammanlagt 1 638 592 kr) avseende driftskostnader och 8 614 957 kr avseende skadekostnader. Bolaget yrkade dessutom ersättning för kostnader i målet med 45 125 kr inklusive moms. -Länsrätten i Västmanlands län (2004-03-22, ordf. Elmin)avslog överklagandet beträffande avdrag för och återbetalning av ingående moms på driftskostnader och skaderegleringar avseende stadigvarande bostad och motorfordon. - Länsrätten fann vidare bolaget berättigat till avdrag för och återbetalning av ingående moms på övriga skaderegleringar till den del underlaget i bolagets bokföring uppfyllde förutsättningarna för avdragsrätt enligt 8 kap 17 § och 11 kap 5 § ML och visade målet i denna del åter till skattemyndigheten för handläggning och beslut. - Länsrätten beviljade slutligen bolaget ersättning av allmänna medel för sina kostnader i målet med 2 500 kr. -Skatteverket överklagade länsrättens dom och yrkade att kammarrätten skulle förklara att bolaget inte ägde rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt hänförlig till förvärv i bolagets skadereglering och att kammarrätten undanröjde länsrättens beslut att återförvisa målet till Skatteverket. Skatteverket yrkade även att ersättning av allmänna medel inte skall beviljas. - Bolaget å sin sida överklagade länsrättens dom och yrkade att kammarrätten skulle besluta att återbetalningsrätt även förelåg för ingående mervärdesskatt som avsåg förvärv av personbilar och motorcyklar, stadigvarande bostad, övriga skadekostnader och driftkostnader (fastighetskostnader). Vidare yrkade bolaget att kammarrätten skulle bevilja ersättning med 45 125 kr avseende handläggningen i länsrätten. Slutligen yrkade bolaget ersättning för kostnaderna i kammarrätten med 50 000 kr inklusive mervärdesskatt. - Kammarrätten i Stockholm (2006-07-21, Nylund, Wijkman, Lidman) avslog bolagets överklagande men biföll med ändring av länsrättens dom Skatteverkets talan. Kammarrätten tillerkände vidare bolaget ersättning för kostnader i kammarrätten med 15 000 kr. - Bolaget överklagade kammarrättens dom och yrkade att Regeringsrätten med ändring av kammarrättens dom, medgav återbetalning av ingående mervärdesskatt avseende skadereglering med yrkat belopp. Bolaget yrkar vidare ersättning för biträdeskostnader i länsrätten med 45 125 kr, i kammarrätten med 50 000 kr och i Regeringsrätten med 35 000 kr. - Skatteverket tillstyrkte att bolaget beviljades ersättning för biträdeskostnader med 10 000 kr men hade i övrigt inget att anföra. - Regeringsrätten (2008-03-04, Eliason, Kindlund, Fernlund, Jermsten): Skälen förRegeringsrättens avgörande.Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt tillhandahåller sakförsäkringar till privatpersoner och företag. Den del av verksamheten som riktar sig till privatpersoner är indelad i verksamhetsgrenarna olycksfall, hem och villa samt motorfordon. - Bolaget har begärt återbetalning av mervärdesskatt hänförlig till skadereglering till följd av försäkringsavtal som ingåtts med privatpersoner. - Regeringsrätten har i dom den 19 oktober 2007 i mål nr 3771-05 (RÅ 2007 not 139) funnit att skadereglering omfattas av begreppet försäkringstjänster i 3 kap. 10 § första stycket 1 ML samt att avdragsförbudet för personbilar och motorcyklar, men inte avdragsförbudet för stadigvarande bostad, utgör hinder för återbetalning av den ingående mervärdesskatt som är hänförlig till skaderegleringen. Det saknas anledning att göra en annan bedömning i förevarande fall varför bolagets yrkande delvis ska bifallas. Bolaget ska därvid medges återbetalning av den ingående mervärdesskatt som är hänförlig till skadereglering med undantag för den skatt som avser förvärv av personbilar och motorcyklar eller med (8 614 957 kr - 4 532 660 kr = ) 4 082 297 kr. - Bolaget har vunnit delvis bifall till sin talan och har därför rätt till ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. för de kostnader som skäligen behövts för att ta till vara dess rätt. Ersättning för kostnader uppkomna under målets handläggning i underinstanserna har redan beviljats med 2 500 kr för biträde i länsrätten och 15 000 kr för biträde i kammarrätten. Bolaget får anses skäligen tillgodosett med redan beslutade belopp. Ersättning för kostnader för biträde i Regeringsrätten bör beviljas med skäliga 5 000 kr. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten bifaller, med ändring av kammarrättens dom, delvis överklagandet och förklarar att Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt är berättigat till återbetalning av mervärdesskatt med 4 082 297 kr avseende skadereglering. - Regeringsrätten avslår yrkandet om ytterligare ersättning för kostnader i underinstanserna. - Regeringsrätten beviljar Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt ersättning av allmänna medel med 5 000 kr för kostnader i Regeringsrätten. (fd I 2008-02-06, Lundström) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten målen 5689-06, 5690-06, 5692-06, 5694—96-06, 6594-06 och 1155-07 med likartade frågor och samma utgång.