RÅ 2009 not 129

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Personlig assistans (när Försäkringskassan inte fattat beslut om assistansersättning var länsrätten skyldig att pröva yrkande om personlig assistans även till den del yrkandet avsåg mer än 20 timmar per vecka, ändringsskäl)

Not 129. Överklagande av A.Z. ang. personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Rosengård Stadsdelsförvaltning beviljade A.Z. 18 timmar personlig assistans per vecka under perioden den 7 juli 2006 - den 30 juni 2007. A.Z. överklagade beslutet och yrkade bl.a. att hon skulle beviljas assistans med mer än 20 timmar i veckan. Länsrätten gav i dom den 27 oktober 2006 A.Z. rätt till 20 timmar personlig assistans i veckan under den aktuella perioden. Länsrätten uttalade att personlig assistans kunde uppgå till högst 20 timmar i veckan och avvisade A.Z:s yrkande om assistans överstigande 20 timmar per vecka. Kammarrätten i Göteborg beslutade den 23 juli 2007 att inte meddela prövningstillstånd. - A.Z. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja henne prövningstillstånd i kammarrätten. Hon anförde bl.a. följande. Kommunen har alltid ett ansvar som upphör först efter det att Försäkringskassan fattat beslut om assistansersättning. Om Försäkringskassan inte beviljar assistansersättning eller det aldrig söks assistansersättning hos kassan, upphör inte kommunens ansvar. -Regeringsrätten (2009-09-11, Heckscher, Stävberg, Kindlund, Lundin, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, meddelas prövningstillstånd i kammarrätten om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, 2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Av 2 § och 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, framgår, såvitt nu är aktuellt, att kommunen ska svara för insatsen biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning, LASS. Den som omfattas av personkretsen i LSS har vidare enligt 3 § LASS rätt att för sin dagliga livsföring få assistansersättning enligt LASS, om han eller hon har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov under i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan. - Nämnda reglering i LSS innebär att kommunen har ett grundläggande ansvar för att alla inom lagens personkrets som behöver personlig assistans får sådan assistans (prop. 1992/93:159 s. 195). Om någon som tillhör personkretsen i LSS hos en kommun har ansökt om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan insats enligt den lagen, är således kommunen alltid skyldig att pröva rätten till assistans och i förekommande fall bevilja insatsen i den utsträckning som krävs för att den enskilde ska vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor (7 § LSS). Detta gäller även om det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka. Kommunens ansvar i sistnämnda fall gäller till dess Försäkringskassan beslutat om assistansersättning. I en sådan situation är för övrigt rutinen den att kommunen ska anmäla frågan om ersättning till Försäkringskassan för prövning (5 § LASS). - Mot bakgrund av ovan nämnda bestämmelser bör det ha framstått som uppenbart för kammarrätten att länsrätten skulle ha prövat A.Z:s yrkande om personlig assistans överstigande 20 timmar per vecka. Eftersom länsrätten således felaktigt avvisat nämnda yrkande fanns skäl för ändring av länsrättens domslut. Detta borde ha föranlett kammarrätten att meddela prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 2 FPL. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar A.Z. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hennes överklagande av Länsrätten i Skåne läns dom den 27 oktober 2006. (fd I 2009-08-19, Hartmann)