RÅ 2009 not 157

Avsaknad av program och fullständig miljökonsekvensbeskrivning (avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor

Not 157. Ansökningar av M.B., T.F. m.fl. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan.- Kommunfullmäktigei Helsingborgs kommun (2005-05-25) antog detaljplan för del av fastigheten Laröd 55:1 m.fl., östra delarna, Laröd. Syftet med planen var att möjliggöra en utbyggnad av drygt 250 bostäder. - Beslutet överklagades av M.B., T.F. m.fl. - Länsstyrelsen i Skåne län (2006-09-13) avvisade överklagandena från M.B. m.fl. och avslog överklagandena från T.F. m.fl. - M.B., T.F. m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut. - Regeringen (Miljödepartementet, 2007-03-08) konstaterade att M.B. m.fl. bodde på en fastighet som gränsade till planområdet och tog därför upp deras överklaganden till sakprövning. Regeringen avslog dessa överklaganden liksom övriga överklaganden och anförde som skäl för sitt beslut bl.a. följande. Vad gäller invändningen att kommunen inte följt bestämmelserna angående program gör regeringen följande bedömning. Enligt 5 kap. 18 § första stycket plan- och bygglagen (1987:10), PBL, ska en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt. I förarbetena till PBL anges att ett program som huvudregel bör kunna undvaras i de fall detaljplanen är av sådan beskaffenhet att den kan behandlas enligt reglerna för enkelt planförfarande. Det bör i vissa fall vara möjligt att undvara program även om detaljplanen är sådan att det krävs ett ordinärt förfarande. Tanken är här att översiktsplanen ska ersätta programmet. Det kan bli aktuellt om översiktsplanen innehåller sådana riktlinjer för detaljplanearbetet att innebörd och konsekvenser kan utläsas tillräckligt tydligt. I ett sådant fall bör översiktsplanen vara aktuell och detaljplanen ha stöd i översiktsplanen (prop. 1994/95:230 s. 74). Syftet med ett program är att dialogen mellan kommunen och kommuninvånare som berörs av ett planärende ska komma till stånd tidigt. Härigenom uppnås dels att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter, dels att berörda sakägare och boende m.fl. ges möjligheter till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta (a.a. s. 73). - I den fördjupade översiktsplanen för Hittarp - Laröd från 2002 anges att en utbyggnad av bostäder i radhus, grupphus och friliggande villor planeras i östra Laröd. På plankartan till den fördjupade översiktsplanen redovisas de områden som i aktuell detaljplan lagts ut som kvartersmark för bostäder i huvudsak som planerade bostäder. Regeringen finner att den aktuella detaljplanen har stöd i den fördjupade översiktsplanen och att möjlighet förelegat för att i detta fall undvara ett planprogram. Regeringen konstaterar att formerna för hur sakägare ska beredas tillfälle till samråd om ett planförslag inte regleras i PBL. Av handlingarna framgår att klagandena haft möjlighet att framföra synpunkter på detaljplanen innan denna antogs av kommunen. Av samråds- och utställningsutlåtandena över inkomna erinringar framgår också att klagandena framfört invändningar mot planförslaget. Med hänsyn härtill finner regeringen att enbart den omständigheten att ett program inte upprättats inte utgör tillräckligt skäl att upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen. - Regeringen finner vidare att det underlag som föreligger i ärendet är tillräckligt för bedömningen av konsekvenserna av detaljplanens genomförande för omgivningen. Regeringen finner inte att planen innebär en sådan miljöpåverkan att en särskild miljökonsekvensbeskrivning krävs. - I ansökningarna om rättsprövning av M.B., T.F. m.fl. åberopades som grund för att upphäva regeringens beslut bl.a. brister i planförslagets hantering och avsaknad av miljökonsekvensbeskrivning. - Regeringsrätten (2009-10-23, Heckscher, Eliason, Dexe, Hamberg, Jermsten) avvisade ansökningar från fyra sökande med hänvisning till att ansökningarna kommit in för sent och anförde i fråga om övriga ansökningar under Skälen för Regeringsrättens avgörande: Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § samma lag ska Regeringsrätten upphäva regeringens beslut om beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (jfr prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - - - Enligt 5 kap. 18 § första stycket PBL ska en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt. Enligt förarbetsuttalanden bör ett program som huvudregel kunna undvaras i de fall där detaljplanen är av sådan beskaffenhet att den kan behandlas enligt reglerna om enkelt planförfarande. I vissa fall bör det dock vara möjligt att undvara program, även om förutsättningarna för enkelt planförfarande inte är uppfyllda. Så kan vara fallet om kommunen i en översiktsplan dragit upp sådana riktlinjer för detaljplanearbetet att innebörd och konsekvenser kan utläsas tillräckligt tydligt. För att ett program ska kunna ersättas av en översiktsplan får det också förutsättas att förslaget till detaljplan har stöd i översiktsplanen och att det är förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen (prop. 1994/95:230 s. 74 och 117). - Den aktuella detaljplanen får anses förenlig med den fördjupade översiktsplan som kommunfullmäktige antog den 12 juni 2002, och det har inte gjorts gällande att detaljplanen skulle vara oförenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande. Avsaknaden av program utgör därmed inte grund för att upphäva regeringens beslut. - Enligt 5 kap. 18 § andra stycket PBL i den lydelse som är tillämplig i målet ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen medger en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Med hänsyn till den konsekvensanalys och de övriga utredningar som gjorts i planärendet med avseende på den miljöpåverkan i olika hänseenden som ett genomförande kan få, finner Regeringsrätten att det inte strider mot nämnda lagrum att en fullständig miljökonsekvensbeskrivning saknas. - De av de sökande åberopade omständigheterna i övrigt visar inte att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som de sökande har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd I 2009-10-01, Cederlund)