RÅ 2009 not 18

Rättsprövning enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut / Beslut att anta detaljplan för bostadsbebyggelse (fråga bl.a. om behov av miljökonsekvensbeskrivning, avslag)

Not 18. Ansökan av A.V. och T.V. om rättsprövning av beslut ang. detaljplan. -Byggnadsnämnden i Göteborgs kommun (2005-02-22)antog detaljplan för bostäder vid Älvegårdsvägen inom stadsdelen Torslanda. - Beslutet överklagades av bl.a. A.V. och T.V. - Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2005-10-04)avvisade överklagandet från en klagande och avslog överklagandena från A.V., T.V. och övriga klagande. - Bl.a. A.V. och T.V. överklagade länsstyrelsens beslut. De anförde bl.a. att en miljökonsekvensbeskrivning borde ha upprättats och riktade också kritik mot kommunens handläggning. - Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006-04-06) avslog överklagandena och anförde som skäl för sitt beslut: Regeringen har i förevarande ärende att pröva den nu antagna detaljplanen. Frågor som rör den närmare utformningen och placeringen av bebyggelsen prövas i samband med planens genomförande. I samband därmed får även prövas vilka närmare föreskrifter eller åtgärder som kan behövas för att undvika skador vid arbeten inom planområdet. - Regeringen finner att det underlag som utarbetats i samband med detaljplanen är tillräckligt för den prövning som ska ske i detta ärende. Den omständigheten att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte upprättats utgör därför inte skäl att upphäva planbeslutet. Regeringen finner inte att planhandlingarna eller handläggningen i kommunen har sådana brister eller att det i övrigt framkommit sådana omständigheter, att kommunens antagandebeslut inte tillkommit i laga ordning. Regeringen finner inte heller att vad klagandena framfört om länsstyrelsens handläggning och bedömning utgör skäl att upphäva länsstyrelsens beslut. - Vid ärendets prövning i övrigt finner regeringen att de olägenheter i form av bl.a. påverkad närmiljö som detaljplanen kan medföra för klagandena, inte kan vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. - I ansökningen om rättsprövning yrkade A.V. och T.V. att regeringens beslut skulle upphävas samt att målet skulle visas åter till regeringen för ny behandling. De anförde bl.a. följande. Den överklagade detaljplanen kommer att medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap.miljöbalken överträds varför planen inte är förenlig med 2 kap. 2 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Vidare strider beslutet mot reglerna om krav på miljökonsekvensbeskrivningar. Bestämmelserna i 5 kap. 18 § PBL i dess lydelse före den 1 maj ska tolkas i enlighet med rådets direktiv 85/337/EEG (MKB-direktivet). Det beslutsunderlag som har redovisats uppfyller varken miljöbalkens eller MKB-direktivets krav på miljökonsekvensbeskrivning. - Regeringsrätten (2009-02-20, Heckscher, Nordborg, Eliason, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Av övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut ska tillämpas i detta mål. - Av 1 § i 1988 års rättsprövningslag framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen ska pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Enligt 5 kap. 18 § andra stycket PBL i den lydelse som är tillämplig i målet ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen medger en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Med hänsyn till den konsekvensanalys respektive de övriga utredningar som gjorts i planärendet med avseende på den miljöpåverkan i olika hänseenden som ett genomförande kan få, finner Regeringsrätten att det inte strider mot nämnda lagrum att en fullständig miljökonsekvensbeskrivning saknas. Beslutet kan inte heller anses strida mot Sveriges förpliktelser på grund av det åberopade EG-direktivet. - De av sökandena åberopade omständigheterna i övrigt visar inte att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte heller i övrigt anses strida mot någon rättsregel på det sätt som de sökande har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd I 2009-02-05, Rosenquist Robertson)