RÅ 2009 not 183

Uppdrag som familjehemsförälder ansågs inte vara förvärvsarbete vid prövning mot arbetsvillkoret

Not 183. Överklagande av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ang. arbetslöshetsförsäkring. - H.O. var familjehemsförälder åt två barn.Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa (2005-05-27 och omprövningsbeslut 2005-08-11) fann att H.O. inte hade rätt till arbetslöshetsersättning från den 9 maj 2005. Beslutet grundades på hon inte klarade kraven enligt arbets- eller studerandevillkoren i 12-18 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF. - H.O. överklagade beslutet. - Länsrätten i Skåne län (2006-03-10, ordf. Lannerud) återförvisade målet till kassan och yttrade: I normalfallet är uppdrag som familjehemsförälder inte tillgodoräkningsbart i arbetsvillkoret. I föreliggande fall har emellertid H.O. på grund av särskilda skäl erhållit ersättning som är jämförbar med en heltidslön och hon har med anledning av sitt uppdrag som familjehemsförälder varit hindrad från att ta annat arbete. Mot bakgrund härav anser länsrätten att det av H.O. utförda arbetet som familjehemsförälder ska bedömas som förvärvsarbete enligt 12 § ALF. Vid denna bedömning kan hon inte på den av arbetslöshetskassan åberopade grunden vägras rätt till arbetslöshetsersättning. - Arbetslöshetskassan överklagade länsrättens dom och yrkade att domen skulle upphävas och kassans beslut fastställas. - Kammarrätten i Göteborg (2008-04-02, Rispe, Hansson, referent, Lindblad) avslog överklagandet och yttrade: Såsom länsrätten anfört är i normalfallet uppdrag som familjehemsförälder inte tillgodoräkningsbart i arbetsvillkoret. Denna praxis bygger på att det normalt inte föreligger hinder för en foster- eller familjehemsförälder att ändå ha ett annat förvärvsarbete. I förevarande fall har H.O. enligt intyg av Rosengårds stadsdelsförvaltning varit förhindrad härtill på grund av särskilda skäl hänförliga till de placerade barnen och hon har därför erhållit ersättning som kompensation för förlorad arbetslöshetsersättning/lön för den aktuella tiden. Kammarrätten finner därför liksom länsrätten att arbetet ska bedömas som förvärvsarbete och tillgodoräknas i arbetsvillkoret. -Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) överklagade och yrkade att kammarrättens dom skulle upphävas och arbetslöshetskassans beslut fastställas. IAF anförde bl.a. att kammarrättens dom stred mot praxis, att en ändring i enlighet med domen skulle medföra behov av författningsändringar inom arbetslöshetsförsäkringen, socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1962:381) om allmän försäkring och inom arbetsrättens område samt att domen innebar ett kringgående av det i socialtjänstförordningen (2001:937) angivna kravet att familjehem inte ska bedrivas yrkesmässigt. IAF erinrade också om ett av regeringen i budgetpropositionen för 2010 aviserat förslag att familjehemsuppdrag skulle anses som s.k. överhoppningsbar tid. - Regeringsrätten (2009-12-03, Sandström, Dexe, Lundin, Brickman, Saldén Enérus):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 12 § ALF följer att ett villkor för rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen är att sökanden haft förvärvsarbete av viss omfattning under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde (arbetsvillkor). - Enligt Försäkringsöverdomstolens praxis har ett uppdrag som familjehemsförälder inte ansetts vara ett förvärvsarbete som kan tillgodoräknas för rätt till ersättning enligt ALF (jfr Försäkringsöverdomstolens domar i mål nr 1556/93 och 2573/92). Denna praxis har upprätthållits i många domar från kammarrätter och länsrätter. - H.O. blev i oktober 2003 familjehemsförälder för två barn som är födda år 1997 och 2000. Enligt intyg från Rosengård stadsdelsförvaltning kunde hon av skäl som hade att göra med de placerade barnen inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Hon fick därför, förutom normal familjehemsersättning, kompensation för förlorad ersättning från arbetslöshetskassan. Frågan i målet är om hennes familjehemsuppdrag ska anses vara förvärvsarbete vid bedömningen av om arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen är uppfyllt. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - En familjehemsförälders uppdrag är att ta hand om placerade barn i den egna familjen, där de behandlas som familjemedlemmar. För detta utgår arvode som baseras på hur tungt uppdraget anses vara. Normalt kan familjehemsföräldern förvärvsarbeta vid sidan av familjehemsuppdraget. Enligt fast praxis anses ett familjehemsuppdrag inte vara ett förvärvsarbete som kan tillgodoräknas familjehemsföräldern för rätt till ersättning enligt ALF. Enbart den omständigheten att de placerade barnen, i likhet med familjens egna barn, kan ha särskilda behov som omöjliggör arbete utanför hemmet innebär inte att uppdraget ändrar karaktär och blir ett reguljärt arbete. Eftersom uppdraget som familjehemsförälder inte kan anses som ett förvärvsarbete vid bedömningen av om arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen är uppfyllt ska IAF:s yrkande bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens och länsrättens domar samt fastställer Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassas beslut. (fd I 2009-10-28, Wenneberg)