RÅ 2010 not 23

Avdrag fick göras för engångsbelopp avseende resterande pensionsskuld (förhandsbesked) / Engångsbelopp avseende resterande pensionsskuld hänfördes till pensioner och liknande ersättningar enligt skatteavtalet med Schweiz / Avtalet med Schweiz (engångsbelopp avseende resterande pensionsskuld hänfördes till pensioner och liknande ersättningar, förhandsbesked) / Engångsbelopp avseende resterande pensionsskuld hänfördes enligt skatteavtalet med Schweiz till pensioner och liknande ersättningar (förhandsbesked). / Den omständigheten att förhandsbesked inte kan meddelas i fråga om tillämpningen av lagen om beskattning av utomlands bosatta hindrade inte att förhandsbesked lämnades eftersom sökanden kunde begära att bli beskattad enligt inkomstskattelagen

Not 23. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked uppgav A och X AB att de skulle omvandla ett livsvarigt pensionsavtal och att bolaget i stället skulle betala ut ett engångsbelopp. A och X AB frågade om engångsutbetalningen uppfyllde villkoren i 10 kap. 5 § och 58 kap.10 och 11 §§inkomstskattelagen (1999:1229), IL, (fråga 1) och om engångsbeloppet avsåg sådan pension som avses i artikel 19 § 1 i Sveriges skatteavtal med Schweiz (fråga 2). - Skatterättsnämnden (2009-10-27, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) : Förhandsbesked . - Fråga 1. Pensionsutbetalningen utgör en avdragsgill kostnad för X AB. - Fråga 2. Utbetalt belopp omfattas av artikel 19 § 1 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182). - Motivering . Enligt en utfästelse om direktpension från X AB till A ska livsvarig pension utgå med 55 procent av hans slutlön med avdrag för annan utgående pension. Pensionen har betalats ut sedan år 2002 då A avgick som VD i bolaget. Han har dock kvarstått i bolagets styrelse för vilket uppdrag särskild ersättning utgår. Sedan år 2004 är han bosatt och har hemvist i Schweiz. - - - Parterna är i sak ense om att båda frågorna ska besvaras med ja. Skatteverket anser dock att A:s fråga i första hand ska avvisas med hänvisning till att det av 1 § första stycket 1 lagen (1998:189) om förhandsbesked följer att lagen inte är tillämplig på frågor om skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). - Skatterättsnämnden gör följande bedömning. - Fråga 1. Beloppet som X AB ska betala ut till A avseende avlösen av ifrågavarande pensionsutfästelse får mot bakgrund av omständigheterna i ärendet anses utgöra en som pension avdragsgill kostnad för bolaget enligt 16 kap. 1 § IL. - Fråga 2. Av förutsättningarna i ärendet framgår inte annat än att A är att anse som bosatt i Schweiz i den mening uttrycket har enligt definitionen i 2 § SINK. Utfallande belopp utgör därmed skattepliktig inkomst enligt lagens 5 §. Med hänsyn till att A enligt 4 § kan begära att i stället bli beskattad enligt IL föreligger inget hinder mot att lämna förhandsbesked i den aktuella frågan (se RÅ 2007 not. 56). - Enligt artikel 19 § 1 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz ska pensioner och liknande ersättningar som i anledning av tidigare anställning utbetalas till en person med hemvist i en avtalsslutande stat beskattas endast i denna stat. I förevarande fall aktualiseras en tillämpning av svensk lagstiftning för att tolka uttrycket "pensioner och liknande ersättningar" (jfr artikel 3 § 2 i avtalet). Någon anledning att göra en annan bedömning i fråga om utbetalningen än som redovisats i motiveringen till svaret på fråga 1 föreligger inte. - Vid tillämpning av skatteavtalet med Schweiz får utbetalningen av engångsbeloppet därför anses utgöra sådan inkomst som ska behandlas som pensioner och liknande ersättningar enligt artikel 19 § 1 i skatteavtalet för vilken inkomst Schweiz som hemviststat har beskattningsrätten. - Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbesked. - A och X AB biträdde Skatteverkets yrkande. - Regeringsrätten (2010-03-03, Almgren, Kindlund, Hamberg, Knutsson, Stenman) : Skälen för Regeringsrättens avgörand e. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet. (mål nr 7070-09, fd 2010-02-10, Werth)