RÅ 2010 not 44

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd till begravningskostnader till asylsökandes dödsbo (prejudikatskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om bistånd till begravningskostnader till asylsökandens dödsbo, prejudikatskäl)

Not 44. Överklagande av dödsboet efter K.J. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. - Dödsboet efter K.J. ansökte om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL för begravningskostnader. Socialnämnden avslog ansökningen. Nämnden hänvisade till att K.J. vid sitt frånfälle omfattades av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och att begravningskostnaden därmed kunde tillgodoses på annat sätt. Dödsboet överklagade beslutet men Länsrätten i Örebro län avslog överklagandet i dom den 22 augusti 2008. Kammarrätten i Jönköping beslutade den 22 oktober 2008 att inte meddela prövningstillstånd. - Dödsboet yrkade hos Regeringsrätten att prövningstillstånd skulle meddelas i kammarrätten. Dödsboet anförde bl.a. följande. Migrationsverkets jurist har meddelat att ett dödsbo inte kan söka ekonomiskt bistånd från Migrationsverket eftersom det enligt förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. (FMA) måste finnas en skriftlig ansökan från den asylsökande. Det är kommunen som har det yttersta ansvaret för att den enskilde beviljas bistånd till kostnader för begravning och den enskilde ska inte bli lidande då kommunen och Migrationsverket har skilda uppfattningar om vem som ska betala begravningskostnaderna. - Regeringsrätten (2010-05-10, Heckscher, Dexe, Brickman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Av 1 § LMA framgår att den som omfattas av lagen inte har rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL för förmåner av motsvarande karaktär. - I målet framgår att K.J. vid sitt frånfälle var asylsökande och omfattades av LMA. Målet gäller i sak om även hans dödsbo omfattas av LMA och därmed inte kan beviljas bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. - Bestämmelserna i LMA och FMA ger inte något klart svar på frågan om även en avliden asylsökande, genom sitt dödsbo, omfattas av LMA. Det finns inte heller något avgörande från Regeringsrätten som direkt rör frågan om ett dödsbo kan beviljas bistånd enligt LMA och därmed inte omfattas av rätten till bistånd enligt SoL (jfr dock RÅ 2009 ref. 29 där Regeringsrätten uttalar att den aktuella bestämmelsen i LMA inte kan anses omfatta någon annan än den asylsökande personligen). Eftersom det därför är av vikt för ledning av rättstillämpningen att kammarrätten prövar frågan ska prövningstillstånd meddelas. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver det överklagande beslutet och meddelar dödsboet efter K.J. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av dödsboets överklagande av Länsrätten i Örebro läns dom den 22 augusti 2008. (mål nr 7588-08, fd 2010-04-27, Borgstedt)