RÅ 2010 not 60

Fastighetsägare hade inte rätt att få en detaljplan avseende egen fastighet ändrad (avvisning)

Not 60. Ansökan av H.J. och J.L. om rättsprövning av ett beslut ang. ändring av detaljplan. - Samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge kommun antog 2005 ändring av detaljplan för Sörskogen III inom kommundelen Sjödalen för att, utan krav på bygglov, möjliggöra utbyggnad av balkonger i souterrängradhus på mark som tidigare inte fått bebyggas (av 270 radhus hade flertalet redan balkong). Beslutet överklagades men överklagandena avslogs av Länsstyrelsen i Stockholms län. Sedan länsstyrelsens beslut överklagats upphävde regeringen (Miljödepartementet, 2007-11-22) beslutet. Regeringen erinrade om att ett undantag i detaljplan från bygglovsplikt enligt 8 kap. 5 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, förutsätter att bygglov inte krävs för ta till vara bl.a. grannars intressen (prop. 1993/94:178 s. 58 f.). Mot bakgrund av att bygglovsbefrielsen rörde utbyggnad av balkonger i ett radhusområde kunde skyddet för granneintresset inte beaktas utan att åtgärden prövades genom bygglov. - H.J. och J.L. anförde i ansökningen om rättsprövning att regeringen feltolkat planbestämmelserna och 8 kap. 5 § PBL. - Regeringsrätten (2010-06-21, Eliason, Dexe, Lundin, Ståhl, Saldén Enérus) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Av Europadomstolens praxis framgår att en förutsättning för att artikel 6.1 ska vara tillämplig är att det föreligger en reell och seriös tvist, att tvisten gäller en rättighet som har sin grund i den nationella rätten och att denna rättighet kan karakteriseras som en civil rättighet. - Av 1 kap. 2 § PBL framgår att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten (det s.k. kommunala planmonopolet). Det innebär att endast kommunen, med vissa undantag som framgår av 12 kap. 6 § PBL, har befogenhet att anta planer och också själv avgör i vilka fall planläggning ska ske. - Regeringen har upphävt samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta tillägget till detaljplanen. Det innebär att den ursprungliga detaljplanen gäller. De sökande har i egenskap av fastighetsägare inte någon i den nationella rätten grundad rättighet att få en detaljplan avseende den egna fastigheten ändrad (RÅ 2009 not. 197). - Artikel 6 är således inte tillämplig och de sökande har inte rätt till rättsprövning av regeringens beslut. Ansökningen ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (mål nr 1244-08, fd 2010-06-16, Königsson)