RH 1995:9

I mål där målsägandens vårdnadshavare var gift med den tilltalade har det ansetts erforderligt att förordna god man för att underteckna fullmakt för målsägandebiträdet.

I mål vid Örebro tingsrätt mellan allmän åklagare och G.S. angående ansvar för grovt sexuellt utnyttjande av underårig förordnade tingsrätten advokaten G.W. till målsägandebiträde. I denna egenskap yrkade G.W. förpliktande för G.S. att utge skadestånd till målsäganden för sveda och värk samt psykiskt lidande (kränkning). Målsäganden, född 1985, var dotter till G.S. och dennes hustru M.S., båda vårdnadshavare för målsäganden. I dom den 15 juli 1994 fällde tingsrätten G.S. till ansvar för grovt sexuellt utnyttjande av underårig och förpliktade honom att utge skadestånd med ett belopp som understeg yrkat belopp.

G.S. överklagade domen och yrkade att såväl åtalet som skadeståndsyrkandet skulle ogillas. G.W. överklagade för målsägandens räkning domen och yrkade helt bifall till det vid tingsrätten framställda skadeståndsyrkandet.

G.W. förelades att inkomma med rättegångsfullmakt undertecknad av behörig ställföreträdare för målsäganden. G.W. inkom med en rättegångsfullmakt undertecknad av M.S..

Göta hovrätt (1994-09-09, hovrättsråden Ingemar Sunden och Carl-Gustav Ohlson, referent, samt t.f. hovrättsassessorn Jonas Österlund) anförde i beslut följande:

Ett målsägandebiträde har i princip samma ställning som ett rättegångsbiträde har enligt rättegångsbalken. Det medför bl.a. att biträdet kan överklaga ett domstolsavgörande endast efter fullmakt från målsäganden (jfr lagrådet i Nytt Juridiskt Arkiv II 1988 s. 226).

Behörighet att företräda målsäganden tillkommer dennes vårdnadshavare. Den ingivna fullmakten är undertecknad av M.S.. Enligt uppgift av G.W. är både M.S. och G.S. vårdnadshavare för målsäganden. Vid prövningen av vårdnadshavares behörighet att i fall som det förevarande företräda barnet är föräldrabalkens bestämmelser analogt tillämpliga (jfr lagrådet aa s. 226). Enligt 13 kap. 2 § första stycket föräldrabalken får en förmyndare inte företräda den omyndige, om det uppstår fråga om exempelvis rättegång mellan den omyndige och förmyndaren eller hans make. I sådant fall skall enligt 11 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken god man förordnas att företräda den omyndige. Eftersom det är fråga om en rättegång mellan målsäganden och M.S:s make, är hon inte behörig att företräda målsäganden. Hon har således inte möjlighet att med giltig verkan underteckna rättegångsfullmakt för G.W.. Fullmakt skall i stället vara undertecknad av en god man som utsetts av tingsrätten.

På nu anförda skäl är hovrättens föreläggande ej att anse som uppfyllt. G.W. lämnas emellertid härmed fortsatt möjlighet att efterkomma hovrättens föreläggande, dock senast den 22 september 1994.

Genom beslut den 13 september 1994 förordnade Örebro tingsrätt en god man enligt 11 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken att bevaka målsägandens rätt i samband med skadeståndsanspråk. G.W. inkom därefter med en rättegångsfullmakt undertecknad av den gode mannen. Göta hovrätt fastställde genom dom den 19 oktober 1994 tingsrättens dom.

Målnummer B 845/94