RH 1995:96

Sedan en hyresgäst med stöd av 12 kap. 21 § JB deponerat hyresbelopp avseende viss tid hos länsstyrelsen har hyresvärden ansökt hos länsstyrelsen om att få lyfta det deponerade beloppet med åberopande av hovrätts lagakraftvunna dom, varigenom hyresgästen förpliktats att till hyresvärden utge hyra för samma tid. Hyresvärdens ansökan har avslagits på den grunden att hyresvärdens talan i åberopad dom endast avsåg själva hyresfordringen och inte även rätt att lyfta det nedsatta beloppet.

O.L. deponerade hos Länsstyrelsen i Stockholms län sammanlagt 55 698 kronor samt ställde pant, 2 000 kronor, som säkerhet. Nedsatta belopp avsåg enligt ansökningshandlingarna hyresbelopp för en lokal i Stockholm avseende hyresperioderna oktober, november respektive december 1989 samt januari, februari, mars, april, maj, juni respektive juli 1990. Som grund för depositionen uppgav O.L. att han hade en motfordran på hyresvärden. Länsstyrelsen meddelade beslut enligt 12 kap. 21 § JB om nedsättning.

Efter verkställda återbetalningar till O.L. kvarstod 16 232 kronor avseende hyra för perioderna oktober, november respektive december 1989, samt 2 000 kronor utgörande ställd pant.

Bostadsrättsföreningen Skatan 13 (hyresvärden) begärde hos länsstyrelsen utbetalning av deponerat belopp och pant jämte ränta och åberopade därvid Stockholms tingsrätts, avd. 10, dom 1991-12-19, DF 180, Svea hovrätts, avd. 14, dom 1993-05-19, DT 63, samt Högsta domstolens, avd. 2, beslut 1994-06-14 i mål T 2607/93 vari prövningstillstånd avseende hovrättsdomen ej meddelats.

Länsstyrelsen i Stockholms län (1994-12-01, Inger Abrahamsson) avslog ansökan om utbetalning samt anförde följande.

Har deponering skett enligt jordabalken 12 kap. 21 § skall hyresvärden, enligt jordabalken 12 kap. 22 § 2 st, inom tre månader från det beloppet förfallit till betalning och underrättelse om depositionen sänts till honom visa att han träffat överenskommelse med hyresgästen om att få lyfta beloppet eller att han väckt talan därom mot hyresgästen. I annat fall har hyresgästen rätt att återfå beloppet. Har hyresvärden väckt talan inom angiven tid får beloppet inte lyftas förrän hyresvärdens talan blivit slutligt avgjord.

I kommentaren till hyreslagen (Leif Holmqvist, Lund 1989) framgår att hyresvärdens yrkande i tvisten i vad avser det deponerade beloppet går ut på att domstolen måtte förklara värden berättigad att lyfta det nedsatta beloppet jämte ränta.

I de av Bostadsrättsföreningen Skatan 13 åberopade domarna från Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt framgår att bostadsrättsföreningen ej har yrkat att domstolen måtte förklara bostadsrättsföreningen berättigad att lyfta det hos länsstyrelsen nedsatta beloppet jämte ränta. Av tingsrättens dom framgår att bostadsrättsföreningen har yrkat förpliktande för O.L. att utge visst i yrkandet angivet belopp jämte ränta å delbelopp fr.o.m. angivna tidpunkter t.o.m. angivna tidpunkter samt yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. Av hovrättens dom framgår att bostadsrättsföreningen där yrkat bifall till sin talan i tingsrätten samt även yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i hovrätten.

Av Svea hovrätts domskäl framgår att bostadsrättsföreningen är berättigad till den hyra som fordras för tiden till och med juni månad 1990, och till reducerad månadshyra för återstoden av 1990 och för 1991, med belopp som anges i domen samt till ersättning för rättegångskostnader i tingsrätt och hovrätt med vissa angivna belopp. Av hovrättens domslut framgår inte att bostadsrättsföreningen skall ha rätt att lyfta det hos länsstyrelsen deponerade beloppet.

Bostadsrättsföreningen överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade att hovrätten skulle undanröja länsstyrelsens beslut och förordna att av O.L. deponerade medel skulle utbetalas till föreningen samt anförde som grund för överklagandet följande. Bostadsrättsföreningen har väckt talan mot O.L. i rätt tid. I hovrättens dom har O.L. förpliktats att till bostadsrättsföreningen betala bl.a. hyresbelopp som deponerats hos länsstyrelsen. Föreningen är därför berättigad att uppbära beloppen.

Svea hovrätt (1995-08-29, hovrättsråden Ulla Erlandsson, referent, Bo Drangel och Gunilla Persson) fastställde länsstyrelsens beslut.

Målnummer Ö 5015/94