RH 2000:59

Talan om undanröjande av skyddstillsyn p.g.a. misskötsamhet har inte ansetts kunna tas upp till prövning när skyddstillsynsdomen inte vunnit laga kraft.

Jönköpings tingsrätt dömde genom dom den 23 mars 2000 J.S. för hot mot tjänsteman, narkotikabrott, brott mot knivlagen och brott mot vapenlagen till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Tingsrätten angav att om fängelse i stället hade valts som påföljd, tingsrätten skulle ha bestämt strafftiden till åtta månader. J.S. överklagade tingsrättens dom och yrkade ogillande av två åtalspunkter avseende brott mot knivlagen och vissa förverkandeyrkanden. I överklagandet förklarade J.S. att han godtog tingsrättens bedömning i påföljdsdelen.

Efter framställan från övervakningsnämnden väckte åklagaren den 2 augusti 2000 talan vid Jönköpings tingsrätt. Under åberopande av 28 kap. 9 § brottsbalken yrkade han att tingsrätten skulle undanröja den ådömda skyddstillsynen och i stället bestämma påföljden till fängelse. Åklagaren anförde att J.S. allvarligt hade åsidosatt sina åligganden enligt behandlingsplanen. J.S. bestred åklagarens yrkande.

Jönköpings tingsrätt (slutligt beslut 2000-08-21, rådmannen Nils Karlberg samt nämndemännen Jan Wikström, Sune Axelsson och Ulla Runnestig) undanröjde den av tingsrätten den 23 mars 2000 ådömda skyddstillsynen med särskild behandlingsplan och bestämde påföljden till fängelse sex månader.

I sina skäl redogjorde tingsrätten för hur J.S. hade underlåtit att följa behandlingsplanen. Härefter anförde tingsrätten följande. På grund av det anförda finner tingsrätten att J.S. allvarligt har åsidosatt sina åligganden till följd av skyddstillsynsdomen och han har vid upprepade tillfällen brutit det kontrakt som låg till grund för domen. Skyddstillsynen skall därför undanröjas och påföljden i stället bestämmas till fängelse. Tingsrätten finner därvid att den tid under vilken J.S. någorlunda effektivt varit underkastad behandling enligt kontraktet uppgår till ungefär två månader. Tingsrätten finner således att längden på fängelsestraffet, till följd av vad J.S. må ha verkställt av den ådömda påföljden, ska bestämmas till sex månader.

J.S. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten med ändring av tingsrättens beslut skulle ogilla åklagarens yrkande om undanröjande av skyddstillsynen eller, i annat fall, sätta ned fängelsestraffet. Åklagaren bestred ändringsyrkandet. Hovrätten väckte därefter frågan om det förelegat hinder för tingsrätten att undanröja skyddstillsynen med hänsyn till att den dom varigenom J.S. ådömts denna påföljd var överklagad till hovrätten. J.S. yrkade då i första hand att hovrätten skulle undanröja tingsrättens beslut. Åklagaren bestred även detta yrkande.

Göta hovrätt (2000-09-12, hovrättslagmannen Tomas Stahre, hovrättsrådet Carl-Gustav Ohlson, referent, och hovrättsassessorn Mats Torgils) undanröjde tingsrättens beslut och avvisade den av åklagaren förda talan.

I sina skäl redogjorde hovrätten för tingsrättens dom den 23 mars 2000 och Jan S:s överklagande av domen. Hovrätten anförde vidare: Tingsrättens dom har således inte vunnit laga kraft i ansvarsdelen mot alla parter. Till följd härav har hovrätten att - inom ramarna för 51 kap. 25 § rättegångsbalken - i brottmålet pröva ansvars- och påföljdsfrågan. Åklagarens yrkande om undanröjande kan således inte tas upp till prövning (jfr Ulf Berg m.fl. Brottsbalken: En kommentar, Kap. 25-38, Följdförfattningar, s. 28:47, 28:49 och 34:13). På grund härav skall tingsrättens beslut undanröjas och den av åklagaren förda talan avvisas.

Målnummer Ö 1004/00