RH 2003:40

Fråga om en verkställande direktör i ett aktiebolag är behörig att utan bemyndigande av styrelsen utfärda rättegångsfullmakt.

Jobline Sweden AB (Jobline) har som verksamhet att rekrytera personal via Internet för andra företags räkning. För detta ändamål tillhandahåller bolaget bl.a. annonsering på sina hemsidor i Sverige och andra länder. Den 29 oktober 2002 ansökte Jobline om betalningsföreläggande mot Trademark Development TMD AB (TMD) med förpliktande för TMD att utge 28 750 kr jämte ränta för annonsering på Internet som Jobline utfört på uppdrag av TMD. TMD bestred ansökan med hänvisning till att bolaget hade beställt annonsering via Joblines hemsidor i ett flertal länder och med s.k. utskick i dessa länder och att Jobline, i strid med vad man kommit överens om, hade skickat ut rekryteringsannonserna i en stad per land i stället för i länderna i deras helhet.

Kronofogdemyndigheten överlämnade målet till tingsrätten för fortsatt handläggning, varvid Jobline vidhöll sina krav. Till överlämnandeskriften bifogade Joblines uppgivna ombud en fullmakt utfärdad av verkställande direktören i Jobline. Denne hade emellertid inte firmateckningsrätt. Tingsrätten förelade därför ombudet att inkomma med en fullmakt undertecknad av behörig firmatecknare vid äventyr av att ansökan kunde komma att avvisas. Någon fullmakt inkom inte. I stället inkom ombudet med en skrift i vilken hon anförde att fullmakten borde godtas, eftersom utfärdandet av en fullmakt mot bakgrund av Joblines storlek och verksamhet måste anses utgöra en sådan löpande förvaltningsåtgärd som den verkställande direktören har rätt att vidta enligt aktiebolagslagen.

TMD förklarade sig inte ha något att invända mot att målet avvisades på den grunden att giltig fullmakt inte företetts.

Stockholms tingsrätt (2003-02-25, rådmannen Anna-Lena Järvstrand) avvisade Joblines talan och anförde följande.

I 8 kap.aktiebolagslagen återfinns bestämmelserna om bolagets ledning. Av dessa framgår att styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets arbetsuppgifter (3 §), att den verkställande direktören alltid får företräda bolaget och teckna dess firma beträffande uppgifter som han skall sköta enligt 25 § (30 §) och att styrelsen får bemyndiga styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan att företräda bolaget och teckna dess firma (31 § första stycket). Enligt 25 § ankommer det på den verkställande direktören att sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Den verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Av det nu återgivna första stycket av 25 § framgår att den verkställande direktören skall sköta bolagets löpande förvaltning och att till denna hör alla åtgärder som inte med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse. Det framgår vidare att styrelsen kan ge anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder skall handläggas eller beslutas. Såvitt angår utfärdandet av rättegångsfullmakter skall enligt propositionen behörigheten i det enskilda fallet bedömas mot bakgrund av tvisteföremålets och bolagets verksamhetsföremål (prop. 1997/98:99 s. 222).

Tingsrätten föreställer sig väl att det kan finnas verksamheter i vilka det kan anses vara en löpande förvaltningsåtgärd att driva in krav på rättslig väg. I hovrättsfallet RH 1995:87 gällde det hanteringen av hyres- och nyttjanderättsavtal i ett fastighetsbolag. Tingsrätten kan även föreställa sig att det bland annat kan gälla för bolag som har som verksamhet att driva in fordringar. Jobline är ett företag specialiserat på rekrytering genom Internet. De invändningar som ligger till grund för TMD:s bestridande av kraven synes ha mer att göra med uppdragets omfattning och kvalitén på av Jobline utfört arbete än med vanlig betalningsvägran. Att hantera en sådan situation med att gå till domstol för att driva in bolagets fordran är inte en löpande förvaltningsåtgärd. En fullmakt undertecknad av verkställande direktören ger därför inte ombudet rätt att föra Joblines talan.

I Sverige finns ett fullmaktstvång som tingsrätten har att följa. Om en fullmakt inte finns tillgänglig i målets inledning får tingsrätten enligt 12 kap. 9 § andra stycket rättegångsbalken visserligen påbörja handläggningen av målet men inte meddela dom eller slutligt beslut. Vid sådant förhållande finner tingsrätten inte att handläggningen av målet kan fortsätta genom prövning av målet i sak. Tingsrätten avvisar därför Joblines talan.

Jobline överklagade beslutet och yrkade att det skulle undanröjas. Till stöd härför anfördes bl.a. följande. Det ingår i Joblines löpande förvaltning att sluta och administrera avtal med kunder om rekrytering genom annonsering på Joblines hemsidor i olika länder och att lösa frågor eller tvister som kan uppkomma inom ramen för respektive avtalsförhållande. Det aktuella målet rör fordringar på grund av helt ordinära sådana avtal. Det förhållandet att målet kräver materiell prövning kan inte förta den sak tvisten gäller dess karaktär av mål angående fordran.

TMD avstod från att yttra sig.

Svea hovrätt (2003-10-02, hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, hovrättslagmannen Peter Löfmarck och tf. hovrättsassessorn Anna Erman, referent) instämde i tingsrättens bedömning och lämnande överklagandet utan bifall.

Målnummer Ö 2114-03