RH 2009:12

Den dömde har förhållit sig helt passiv när Kriminalvården sökt kontakt med honom för att upprätta en arbetsplan för samhällstjänst. Fråga om den dömde härigenom inte har iakttagit vad som ålegat honom enligt den villkorliga dom som han dömts till.

Göteborgs tingsrätt

Åklagaren yrkade vid tingsrätten med stöd av 27 kap. 6 § första stycket 3 brottsbalken att den H-G.L. ådömda påföljden villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar skulle undanröjas och ersättas med fängelse två månader. Som grund för yrkandet anförde åklagaren följande.

Den 5 maj 2008 dömde Göteborgs tingsrätt H-G.L. för skattebrott till villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar. H-G.L. kallades till Frivården den 23 juni 2008. Han kom inte till mötet. Han kallades på nytt till Frivården den 4 augusti 2008. Ej heller till detta möte infann sig H-G.L. Ny kallelse till Frivården den 20 augusti 2008 skickades med rekommenderat brev. H-G.L. kom inte till mötet. Brevet kom i retur med uppgift om att det ej hämtats ut av adressaten. H-G.L. har inte på något sätt hört av sig till Frivården. Vederbörande frivårdsinspektör har sökt nå H-G.L. på de telefonnummer som är registrerade på honom enligt "hitta.se" men utan att lyckas. H-G.L:s ovan beskrivna agerande har gjort att den tilltänkta samhällstjänsten inte har kunnat genomföras. Skäl finns på grund härav att undanröja den villkorliga domen med samhällstjänst.

Till åklagarens framställning bifogades en anmälan från Frivården angående misskött samhällstjänst. Av anmälan framgår bl.a. att alternativstraffet till den utdömda påföljden var fängelse två månader.

H-G.L. uteblev från tingsrättens förhandling. Hans offentlige försvarare, advokat B., bestred å H-G.L:s vägnar undanröjande av den villkorliga domen med samhällstjänst och anförde i huvudsak följande. Det kan antas att H-G.L. inte fått del av kallelserna till frivården, varför han har laga förfall för den uteblivna kontakten med kriminalvården. Det kan vidare antas att H-G.L. har laga förfall för sin utevaro från tingsrättens muntliga förhandling i målet.

Tingsrätten (rådmannen Kenneth Ström samt nämndemännen Magnus Ring, Lisbeth Schmauch och Jan Sedström) anförde i slutligt beslut den 27 oktober 2008 följande:

SKÄL

I förevarande mål har tingsrätten hållit en muntlig förhandling till vilken H-G.L. har delgivits kallelse. Tingsrätten har därigenom i enlighet med 38 kap. 8 § brottsbalken givit H-G.L. tillfälle att yttra sig i målet, varför beslut kan meddelas trots hans utevaro från den muntliga förhandlingen.

Tingsrätten finner att H-G.L. inte har haft laga förfall för sin utevaro från den muntliga förhandlingen samt att han inte heller har haft laga förfall för utevaron från de möten han kallats till hos frivården.

Med hänsyn till H-G.L:s bristande kontakt med frivården finner tingsrätten att det saknas förutsättning att samhällstjänsten kommer att fullgöras. Den villkorliga domen med föreskrift om samhällstjänst 75 timmar skall därför undanröjas. Då inte någon del av samhällstjänsten fullgjorts skall påföljden istället bestämmas till fängelse två månader.

BESLUT

Tidigare utdömd villkorlig dom undanröjs.

Påföljden bestäms till fängelse 2 månader.

Hovrätten för Västra Sverige

H-G.L. yrkade att hovrätten skulle lämna åklagarens yrkande om undanröjande av den villkorliga domen utan bifall.

Åklagaren motsatte sig ändring av tingsrättens beslut.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Dan Fernqvist, hovrättsrådet Christer Ranch, referent, och hovrättsassessorn Kristina Andersson) anförde i beslut den 12 mars 2009 följande:

SKÄL

H-G.L. har under sammanträdet i hovrätten berättat i huvudsak följande. Sedan hösten 2007 har han genomgått en personlig kris som förvärrades av att hans föräldrar dog. Han har under sommaren och hösten 2008 inte orkat bry sig om post eller kontakter med myndigheter och advokat B. När han fick det nu överklagade beslutet förstod han att han måste bidra till att ställa allt till rätta. Han har inte haft någon kontakt med Kriminalvården efter tingsrättens beslut och vet inte om han haft någon skyldighet att ta en sådan kontakt. Han vet inte om Kriminalvården har tillgång till det telefonnummer där han nu går att nå.

Av 27 kap. 6 § brottsbalken framgår att domstol kan t. ex. undanröja en villkorlig dom om den dömde inte iakttar vad som åligger honom. Frågan i målet blir därför först vad som har ålegat H-G.L.

Den som döms till villkorlig dom med samhällstjänst ska - såvitt nu är av intresse - vara skötsam och fullgöra samhällstjänsten enligt en arbetsplan som upprättas av Kriminalvården. Det torde inte finnas någon författningsreglerad skyldighet för den som dömts till villkorlig dom med samhällstjänst att ta initiativ till kontakt med Kriminalvården.

En grundläggande förutsättning för att en dom till samhällstjänst - en dom som bygger på den tilltalades samtycke till att utföra sådan tjänst - ska kunna verkställas är emellertid att Kriminalvården får kontakt med den dömde för att kunna utforma en arbetsplan för samhällstjänsten. H-G.L. har inte gjort gällande att Kriminalvårdens olika brevförsändelser inte har kommit honom tillhanda. Trots att det alltså måste antas att Kriminalvårdens kallelser varit kända för honom, har han hållit sig helt passiv i förhållande till Kriminalvården. Det som han har anfört som skäl för sin passivitet kan inte godtas. Istället måste denna passivitet anses innebära att han inte iakttagit vad som har ålegat honom.

Det som har kommit fram i målet ger vid handen, att en varning inte skulle vara tillräcklig, utan att det finns risk för att en arbetsplan för samhällstjänsten inte heller i framtiden skulle komma till stånd. Som tingsrätten funnit ska då den villkorliga domen undanröjas.

Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att det s.k. alternativstraffet ska utdömas i sin helhet.

AVGÖRANDE

Hovrätten avslår överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 12 mars 2009.

Mål nr: B 4717-08.

Lagrum: 27 kap.2 a och 6 §§brottsbalken.

Rättsfall: RH 2001:68; RH 2002:52; RH 2005:55.