RH 2009:62

Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott angående hantering av amfetamin (drygt 1,7 kg) och hasch (drygt 2,2 kg).

Västmanlands tingsrätt

Tingsrätten (rådmannen Johan Ahlvner samt nämndemännen Åsa Cederborg, Barbro Schneeberger och Per-Åke Olofsson) fällde genom domar den 10 juli 2009 och den 20 augusti 2009 J.K. respektive J.H. till ansvar för grovt narkotikabrott bestående i att de under tiden den 25-28 april 2009 i Västerås och Stockholm gemensamt, tillsammans och i samförstånd olovligen och uppsåtligen bearbetat, förpackat, transporterat och förvarat 1 729 gram amfetamin och 2 232 gram hasch. Dessutom fälldes J.K. till ansvar för ringa narkotikabrott och J.H. till ansvar för narkotikabrott bestående i att han olovligen och uppsåtligen innehaft ungefär 15 gram hasch (åtalspunkten 6), ringa narkotikabrott och drograttfylleri. I påföljdsdelen anförde tingsrätten följande.

DOMSKÄL

J.K.

J.K. förekommer under tolv avsnitt i belastningsregistret. Han är flera gånger dömd för grova brott men inte dömd för brott sedan år 2004. Därefter är han lagförd i två fall genom föreläggande om ordningsbot. Tingsrätten har inhämtat yttrande från frivården.

Tingsrätten har funnit J.K. övertygad om ansvar för grovt narkotikabrott avseende en stor mängd amfetamin och cannabis. Med hänsyn till brottets art och straffvärde kan annan påföljd än fängelse inte ifrågakomma.

J.H.

J.H. förekommer under sju avsnitt i belastningsregistret. Han är dömd för bland annat våldsbrott och narkotikabrott men är inte lagförd genom dom sedan år 2004. Därefter har han mottagit strafföreläggande och föreläggande om ordningsbot. Tingsrätten har inhämtat yttrande från frivården, läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och rättspsykiatriskt utlåtande avseende J.H.. Av detta utlåtande framgår att J.H. inte bedöms lida av allvarlig psykisk störning vid gärningen eller undersökningen.

Tingsrätten har funnit J.H. övertygad om ansvar för grovt narkotikabrott avseende en stor mängd amfetamin och cannabis liksom annan narkotika- och narkotikarelaterad brottslighet. Med hänsyn till det grova narkotikabrottets och det i åtalspunkten 6 angivna narkotikabrottets art och straffvärde kan annan påföljd än fängelse inte ifrågakomma.

DOMSLUT

J.K.

Tingsrätten dömer J.K. för narkotikabrott och grovt narkotikabrott enligt 2 och 3 §§narkotikastrafflagen (1968:64) till fängelse 6 år.

J.H.

Tingsrätten dömer J.H. för narkotikabrott och grovt narkotikabrott enligt 1, 2 och 3 §§narkotikastrafflagen (1968:64) samt för rattfylleri enligt 4 § andra stycket trafikbrottslagen (1951:649) till fängelse 6 år 2 månader.

Svea hovrätt

J.K. och J.H. överklagade domarna till hovrätten och yrkade, J.K. att åtalet för grovt narkotikabrott skulle ogillas och, i andra hand, straffnedsättning samt J.H. att hovrätten beträffande åtalet för grovt narkotikabrott gällande amfetamin skulle döma honom till ansvar avseende 1 000 gram amfetamin och att hovrätten skulle nedsätta straffet.

Åklagaren, som i hovrätten justerade åtalet gällande grovt narkotikabrott såvitt avsåg mängden hasch till att avse 2 242,9 gram, bestred ändring.

Hovrätten (hovrättsråden Lars Hesser och Roger Wikström, referent, tf. hovrättsassesorn Linda Billfalk samt nämndemännen Barbro Kjellin och Gunilla Slörner Oljeqvist) fann i dom den 11 september 2009 att J.K. och J.H. skulle dömas för de brott som tingsrätten fällt dem till ansvar för. I påföljdsdelen anförde hovrätten följande.

DOMSKÄL

Hovrätten delar tingsrättens bedömning vid val av påföljd.

J.K. och J.H. ska nu, såvitt gäller det grova narkotikabrottet, dömas för att vid samma tillfälle ha hanterat två olika narkotiska preparat, nämligen 1 729 gram amfetamin respektive 2 242,9 gram hasch. I ett sådant fall tillämpas normalt i praxis, vid fastställande av straffvärdet utifrån mängden hanterad narkotika, den principen att preparaten beträffande mängd översätts till den typ av preparat vars mängd innefattar det högsta straffvärdet - i detta fall amfetamin - varefter straffvärdet bestäms med hänsyn till denna totalmängd. Enligt hovrätten bör denna princip tillämpas här. Detta leder till ett något lägre straffvärde än vad tingsrätten funnit. Hovrätten finner att fängelsestraffets längd, med beaktande av de övriga brott som J.K. och J.H. ska dömas för, ska bestämmas till 5 år 4 månader för J.K. och till 5 år 6 månader för J.H.

DOMSLUT

J.K.

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att fängelsestraffets längd bestäms till 5 år 4 månader.

J.H.

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att fängelsestraffets längd bestäms till 5 år 6 månader.

Hovrättens dom meddelad: den 11 september 2009.

Mål nr: B 6025-09 och B 6835-09.

Lagrum: 1 och 3 §§narkotikastrafflagen (1968:64).

Rättsfall: RH 2005:57.