RH 2010:35

Fråga om straffvärde för underlåtenhet att till tullbehandling anmäla 43 liter GBL, som omfattas av förbud mot eller villkor för införsel.

Malmö tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot bl.a. P.C. för grov smuggling och förberedelse till grovt narkotikabrott enligt följande gärningsbeskrivning.

P.C. och M.S.A. har den 25 januari 2010, i samband med införsel till Sverige, via Malmö, av 43 liter GBL, som är en hälsofarlig vara och som omfattas av förbud mot eller villkor för införsel, gemensamt och i samförstånd brutit mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla varan till tullbehandling.

Vid tillfället har de transporterat GBL-partiet i bil från Danmark till Malmö med uppsåt att utföra eller främja tillverkning av GHB, som är narkotika. Fara för brottets fullbordan har inte varit ringa.

Brotten är grova med hänsyn till att de avsett en stor mängd GBL, som enkelt skulle ha kunnat omvandlas till stora mängder narkotika och därför varit av särskilt farlig art.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Ann Louise Roos samt nämndemännen May Börjesson, Arne Holmgren och Ove Järnström) anförde i dom den 1 april 2010 bl.a. följande.

GBL utgör ett centralt ämne vid framställningsprocessen av GHB, som är narkotika. GBL bör därmed ses som ett sådant hjälpmedel som är särskilt ägnat att användas vid tillverkning av narkotika (jfr Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 15 maj 2009 i mål B 731-09 och där nämnda hänvisningar till NJA 2002 s. 365 och prop. 1968:7). Transporten av GBL-vätskan ska således bedömas som förberedelse till narkotikabrott. Brottet är grovt av de skäl som åklagaren har angett. Smugglingsbrottet bör dock inte bedömas som grovt (jfr ovannämnda dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge).

I fråga om påföljd uttalade tingsrätten att annan påföljd än fängelse inte kunde komma i fråga på grund av brottslighetens art och straffvärde. Vid bedömningen av straffvärdet konstaterade tingsrätten att Hovrätten över Skåne och Blekinge i två fall (ovannämnda dom och dom den 17 november 2008 i mål B 2304-08) fastställt tingsrättens utdömda straff på fyra års fängelse för smuggling av 100 liter GBL. Tingsrätten fann mot den bakgrunden att påföljden för aktuell brottslighet skulle bestämmas till tre års fängelse.

Med hänsyn till utgången i ansvarsdelen fanns skäl att utvisa P.C. Utvisningen tidsbegränsades till tio år.

Tingsrätten dömde P.C. för smuggling enligt 3 § första stycket smugglingslagen (2000:1225) och förberedelse till grovt narkotikabrott enligt 1 § första stycket 2, 3 § och 4 §narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23 kap. 2 § första stycket brottsbalken till fängelse 3 år.

P.C. utvisades ur riket och förbjöds att återvända hit före den 1 april 2020.

Hovrätten

P.C. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle sätta ned utdömt fängelsestraff samt upphäva återreseförbudet alternativt begränsa tiden för utvisning till fem år.

Åklagaren motsatte sig ändring.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Bengt Sagnert, f.d. rådmannen Bengt-Åke Jönsson och tf. hovrättsassessorn Therese Persson, referent, samt nämndmännen Ove Johansson och Ulla Herbert) anförde i dom den 2 juni 2010 bl.a. följande.

DOMSKÄL

P.C. ska dömas för smuggling och förberedelse till grovt narkotikabrott avseende 43 liter GBL.

Det saknas vägledande avgöranden från Högsta domstolen rörande straffvärdet för GBL och den praxis som utvecklats i underinstanserna är varierande.

Mängden narkotika och det aktuella preparatets farlighet är faktorer som ligger till grund för bedömningen av straffvärdet. I två domar från denna hovrätt har smuggling och förberedelse till grovt narkotikabrott avseende 100 liter GBL föranlett fängelsestraff om fyra år (Hovrättens över Skåne och Blekinge dom meddelad den 17 november 2008 i mål B 2304-08 och dom meddelad den 15 maj 2009 i mål B 731-09). Med utgångspunkt i denna bedömning och med beaktande av hur förhållandet mellan mängd och straffvärde för andra narkotiska preparat bedömts i praxis finner hovrätten att P.C:s befattning med 43 liter GBL motsvarar ett straffvärde om 2 år och 6 månader.

Som framgår nedan finner hovrätten att P.C. ska utvisas ur riket. P.C. saknar beaktansvärd anknytning till Sverige, varför han inte förorsakas sådant men genom utvisningen att detta ska beaktas vid straffmätningen. Inte heller i övrigt föreligger skäl att vid straffmätningen frångå straffvärdet.

Hovrätten ansluter sig till den bedömning tingsrätten har gjort i fråga om utvisning av P.C.

DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 2 år och 6 månader.

Hovrättens dom meddelad: den 2 juni 2010.

Mål nr: B 976-10.

Lagrum: 3 § första stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling; 1 § första stycket 2, 3 § och 4 §narkotikastrafflagen (1968:64); 23 kap. 2 § första stycket 2 brottsbalken.

Rättsfall: NJA 2002 s. 365; Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 22 maj 2002 i mål nr B 480-02; Hovrättens för Västra Sverige dom den 10 augusti 2004 i mål nr B 3099-04; Hovrättens för Västra Sverige dom den 14 november 2008 i mål nr B 4165-08; Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 17 november 2008 i mål nr B 2304-08; Hovrättens för Västra Sverige dom den 9 februari 2009 i mål nr B 4964-08; Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 15 maj 2009 i mål nr B 731-09.

Litteratur: Prop. 1968:7 s. 121; Prop. 1999/2000:124 s. 122 ff; Martin Borgeke-Georg Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis m.m., 4 uppl. 2009.